ระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา

Education Support Service System, eSSS

(เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


เข้าสู่ระบบคำร้องออนไลน์ ด้วยรหัสนักศึกษา และรหัสบัตรประชาชน