RMUTK:

Alumni System || ระบบศิษย์เก่า
No. ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขา ปีที่จบ
1นายพีรพัฒน์ อุปสันต์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
2นางสาวศศิวิมล แสงโชติบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
3นางสาวสุทธิดา ถิ่นเหนือบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
4นายเทียนชัย ธรรมกัญญาบริหารธุรกิจการบัญชี2566
5นางสาวธนิดา ยิ้มสมบูรณ์บริหารธุรกิจการบัญชี2566
6นางสาวซรวน เหอบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
7นายชง อู่บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
8นางสาวสุภาพร ดงเกิดบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
9นางสาวสโรชา ปรีดาวรรณบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
10นายปิงหลิน หลีบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
11นายหยวนหยวน หวางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
12นางสาวสราวลี งามพงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2566
13นายอีหยุน อู๋บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
14นางสาวเจนระวีพันธุ์ เจตวิระพันธ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
15นายยุทธนา ชวนชูใจบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
16นางสาวบุญสิตา นุชนาบริหารธุรกิจการจัดการ2566
17นางสาวอารียา ศรสุวรรณบริหารธุรกิจการตลาด2566
18นายธนากร มิศิริบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
19นางสาวนันท์นภัส รอดทองบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
20นางสาวเพ็ญรุ้ง จำปาทองบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
21นายวิทวัช น้อมบุญส่งศรีบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
22นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์ขาวบริหารธุรกิจการตลาด2566
23นางสาวกณิกา ทาระทรัพย์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
24นางสาวน้ำฝน อัคจันทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
25นายพงษ์ศักดิ์ ทองกำบริหารธุรกิจการจัดการ2566
26นางสาวพิมพ์พิมุกต์ แส่กระโทกบริหารธุรกิจการจัดการ2566
27นางสาวรัตนาภรณ์ ต่วนค้ำบริหารธุรกิจการจัดการ2566
28นางสาววัชราภรณ์ อุทธะยะบริหารธุรกิจการจัดการ2566
29นางสาวศศิวิมล ทองอินทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
30นางสาวกุลณัฐ คุณกวินบริหารธุรกิจการจัดการ2566
31นางสาวจริยา สังข์ทองบริหารธุรกิจการจัดการ2566
32นายธนกฤต สุวรรณจิตร์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
33นางสาวนงลักษณ์ ศรีโสภณบริหารธุรกิจการจัดการ2566
34นางสาวปุณยาพร สมัครการค้าบริหารธุรกิจการจัดการ2566
35นางสาวสุวนันท์ ผจญจิตร์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
36นางสาวณิทธิมน วุฒิสรรค์สกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2566
37นายกุศล หงษ์คำบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2566
38นางสาวสิริกร ทองอินทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
39นางสาวธารวารินทร์ มีสัมฤทธิ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
40นางสาวเมธาพร คำสิงบับพาบริหารธุรกิจการจัดการ2566
41นางสาวอรัชพร ศิลารักษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
42นายกษิดิศ นิธิเมธีพงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
43นายชินดนัย อยู่สุขสำราญบริหารธุรกิจการจัดการ2566
44นางสาวพัชราภรณ์ สระคูพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
45นายสรนาท หวังเจริญบริหารธุรกิจการจัดการ2566
46นางสาวพนิดา อินทรพาณิชย์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
47นายฟ่าลี้ เจิ้งบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
48นายซินีย์ตู วินเซ็นต์ นาวานูบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
49นายหมินเซริง หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
50นางสาวปัฐทิชา แสบงบาลบริหารธุรกิจการจัดการ2566
51นางสาวเมธาวี เพ็ชรตะกั่วบริหารธุรกิจการจัดการ2566
52นางสาวณหทัย นาคชาติบริหารธุรกิจการจัดการ2566
53นางสาวดุสิตา เจริญสุขบริหารธุรกิจการจัดการ2566
54นางสาวธนัชชา พรนภดลบริหารธุรกิจการจัดการ2566
55นายธนากร นาคสวัสดิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
56นางสาวนภัสสร เดชรักษาบริหารธุรกิจการจัดการ2566
57นางสาวพลอย บุญเกิดบริหารธุรกิจการจัดการ2566
58นางสาวลลิตา เนื่องนาคาบริหารธุรกิจการจัดการ2566
59นายธีรภัทร รัชตนันทิบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2566
60นายธีธัช ฤชุปนัยบริหารธุรกิจการตลาด2566
61นางสาวชลฉัตร แช่มครบุรีบริหารธุรกิจการจัดการ2566
62นางสาวญานิศา แสนโคตรบริหารธุรกิจการจัดการ2566
63นายณัฐพงษ์ วัฒนาผาติบริหารธุรกิจการจัดการ2566
64นายปภาวิน อนันตโภคบริหารธุรกิจการจัดการ2566
65นางสาวประสพสุข ทัศนเจริญวงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
66นายปิยะภูมิ เตียววิจิตรสีใสบริหารธุรกิจการจัดการ2566
67นางสาวภัทรวดี ทานประสิทธิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
68นายภาคภูมิ ทองทิพย์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
69นางสาวศิรภัสสร วงษ์จวงบริหารธุรกิจการจัดการ2566
70นางสาวสุดารัตน์ บุญเพ็งบริหารธุรกิจการจัดการ2566
71นางสาวสุนสวลี ลีวาณิชย์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
72นางสาวโสพิศ พึ่งทองบริหารธุรกิจการจัดการ2566
73นางสาวเขมิกา ตันกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2566
74นางสาวมณฑกานต์ สมบัติวงค์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
75นางสาวซี เฉิงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
76นางสาวเซิงอี้ หวางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
77นางสาวอนุรักษ์ อุทโทบริหารธุรกิจการจัดการ2566
78นางสาวฟางเหว่ย ไต้บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
79นางสาวหยู้หาน เฉินบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
80นายวีรพงศ์ อิงหลิงบริหารธุรกิจการจัดการ2566
81นายไกรอนันต์ รัตนาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
82นายพิทยา กาดวงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
83นายวัชรพล จุมพลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
84นายอาทิตย์ สังข์อยู่บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
85นางสาวภัทราภรณ์ แจ้งดีบริหารธุรกิจการจัดการ2566
86นายณัฏฐชัย สวัสดิ์ดวงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
87นางสาวปิยาอร ปานสมัยบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
88นายธนวัฒน์ สัจจะวิริยะกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2566
89นางสาวสุทธิชา อยู่เย็นบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2566
90นายจิรวัฒน์ ชูทองบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2566
91นายวสุพล ตรีสิริอวยชัยบริหารธุรกิจการบัญชี2566
92นางสาวเซี๊ยะชุน หลัวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
93นายเจ๋อหยู๋ โหวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
94นายซินหรัน เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
95นางสาวซรือหย๋า เว่ยบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
96นางสาวเหยียนผิง เซินบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
97นายเหยียนจิน หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
98นางสาวหยู๋หลิน เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
99นางสาวหยุ่น คงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
100นายฟู่หยู่ เฉิงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
101นายเหรินเหอ หลิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
102นายเมิ้ง หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
103นางสาวสุชาดา เวียงทองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2566
104นายซรือเชียน หลัวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
105นายหยางหงหยู๋ หลงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2566
106นายจักรพรรณ์ กรนุ่มบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2566
107นายจิรพัฒน์ ดวงตาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2566
108นายราชวัตร ชะวูรัมย์บริหารธุรกิจการตลาด2566
109นายวรายุส เชาว์เพชรน้อยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2566
110นายจงหย่ง หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
111นางสาวณฐิกา พูนพนังบริหารธุรกิจการจัดการ2566
112นางสาวทิพย์จุฑา บุญปลูกบริหารธุรกิจการจัดการ2566
113นางสาวนันทิพร สุขแก่นบริหารธุรกิจการจัดการ2566
114นางสาวศิริวรรณ น้อยวังคลังบริหารธุรกิจการจัดการ2566
115นางสาวหยุนเหยี๋ยน หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
116นางสาวพลอยลดา หาระบุตรบริหารธุรกิจการจัดการ2566
117นางสาวพิราวัลย์ มงคลบริหารธุรกิจการตลาด2566
118นายณรงค์ฤทธิ์ ศีลสัตย์บริหารธุรกิจการตลาด2566
119นางสาวจาฏุพัจน์ นกไพรบริหารธุรกิจการจัดการ2566
120นางสาวธิดารัตน์ บุญตานนท์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
121นางสาวปภาวี ภู่ผึ้งบริหารธุรกิจการจัดการ2566
122นางสาวปัญญาพร สุดสีบริหารธุรกิจการจัดการ2566
123นางสาวมนต์นภา ศรีนาชูบริหารธุรกิจการจัดการ2566
124นายซุนฉวน จ้าวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
125นายพงศธร สอนโพนงามบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2566
126นางสาวเหวิน เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
127นายซินโป๋ โจวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
128นายฮ้าวเกอ ถงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
129นายพัชรพล ยศจังหรีดบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2566
130นายจุน หลิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
131นายจุนหยู๋ จรือบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
132นายถ่งเหว่ย อู๋บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
133นายยี่บุ โจวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
134นายเซียนหยู่ เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2566
135นางสาวกัญญาวีร์ เดชมาบริหารธุรกิจการจัดการ2566
136นางสาวชลธิชา เสงี่ยมจันทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
137นางสาวปวีณา สิงห์รัมย์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
138นางสาวสุวิมล บุบผาสวรรค์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
139นางสาวอภิชญา อภินันทนศักดิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
140นางสาวขวัญพัฒน์ พิมพ์ศักดิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
141นางสาวชนิกา มะโนชัยบริหารธุรกิจการจัดการ2566
142นางสาววริษา วงษ์ตานีบริหารธุรกิจการจัดการ2566
143นางสาวกัญญ์วรา คลังวัชรากรบริหารธุรกิจการจัดการ2566
144นายจิรภาค เฉลิมกิตติชัยบริหารธุรกิจการจัดการ2566
145นางสาวชนิดาภา แก้วพลอยบริหารธุรกิจการจัดการ2566
146นายไชยรัตน์ จากรัมย์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2566
147นายพนธกร อินาลาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2566
148นางสาวภัทราภรณ์ เกษเพชรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2566
149นางสาวณิชนันท์ ปัญญาวงศ์สถิตย์บริหารธุรกิจการจัดการ2566
150นางสาวณัฐพร คงคล้ายบริหารธุรกิจการจัดการ2566
151นางสาวนัชชา ครุฑทองบริหารธุรกิจการจัดการ2566
152นางสาวฐิติวรรณ สีสวยบริหารธุรกิจการจัดการ2565
153นางสาววิไลวรรณ ท่อนคำบริหารธุรกิจการตลาด2565
154นางสาวสุชญา วงษ์ศิริบริหารธุรกิจการตลาด2565
155นางสาวสุธินี ฤกษ์สมพงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
156นางสาวฐิตาภา สมผลบริหารธุรกิจการจัดการ2565
157นางสาวทิชากร สุวรรณโคบริหารธุรกิจการจัดการ2565
158นายธัญญลัญช์ โชติกรจงสวัสดิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
159นางสาวพิมพ์ ไชยจันลาบริหารธุรกิจการจัดการ2565
160นางสาวศรัณรัตน์ อมรกุลนิวัฒน์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
161นายสิทธิโชค งามพัดบริหารธุรกิจการจัดการ2565
162นางสาวสุธิชา สอนรอดบริหารธุรกิจการจัดการ2565
163นายอภิสิทธิ์ เชยชมศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565
164นางสาวพร ตานแสนบริหารธุรกิจการตลาด2565
165นางสาวพรพรรณ วัตยาบริหารธุรกิจการตลาด2565
166นายสิรวิชญ์ ขวัญอ่อนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
167นางสาวสุภาภรณ์ พาสว่างบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
168นางสาวกุณชญามณ โมคศักดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
169นางสาวธาราทิพย์ ชัยฤทธิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
170นายพีรพงษ์ คุณนิสัยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
171นายธวัชชัย สายแก้วราชบริหารธุรกิจการจัดการ2565
172นางสาวชลดา หุ่นสิงห์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
173นางสาวนันท์นภัส แซ่เตียวบริหารธุรกิจการบัญชี2565
174นางสาวปุณณิศา เรืองทิพย์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
175นางสาวพรวิมล ลีลาพัฒนากิจบริหารธุรกิจการบัญชี2565
176นางสาวศกลวรรณ รินแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2565
177นางสาวสุพรรณิการ์ คชโกษัยบริหารธุรกิจการบัญชี2565
178นางสาวอังคณา เชื้อสมุทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
179นางสาวเบญญทิพย์ บินมายิตบริหารธุรกิจการจัดการ2565
180นางสาววรัทยา คงธนทวีบวรบริหารธุรกิจการจัดการ2565
181นางสาววรารัตน์ จันทร์อุ่นบริหารธุรกิจการจัดการ2565
182นางสาวสุพรรษา พวงจำปีบริหารธุรกิจการจัดการ2565
183นางสาวณัฐฐี พงค์ชัยพรสกุลบริหารธุรกิจการตลาด2565
184นางสาวณัฐติกาญจน์ พรหมพิชัยบริหารธุรกิจการตลาด2565
185นางสาวประภัสสร วัยวัฒน์บริหารธุรกิจการตลาด2565
186นางสาววันทนีย์ บุญสมบริหารธุรกิจการตลาด2565
187นางสาวกนกพร ใจสว่างบริหารธุรกิจการบัญชี2565
188นางสาวกุลธิดา อ่อนดีบริหารธุรกิจการบัญชี2565
189นางสาวแก้วฤทัย แก้วศรีรังบริหารธุรกิจการบัญชี2565
190นางสาวขวัญจิรา บัวพิมพ์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
191นายจักรพันธ์ แก้วสุวรรณบริหารธุรกิจการบัญชี2565
192นางสาวจิราวรรณ์ โอฬารศรีสกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2565
193นายธนวรรณ เชื้อไทยบริหารธุรกิจการบัญชี2565
194นางสาวธัญชนก ยมแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2565
195นางสาวธัญลักษณ์ อยู่ดีบริหารธุรกิจการบัญชี2565
196นางสาวนทีทิพย์ ยิ่งกลางบริหารธุรกิจการบัญชี2565
197นายนิรุทธ์ ชัยสิทธิ์สงวนบริหารธุรกิจการบัญชี2565
198นางสาวสุชาดา ขาวมีวงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
199นางสาววิภาวี จันทะมุดบริหารธุรกิจการจัดการ2565
200นายมาวิน ทองส่งโสมบริหารธุรกิจการจัดการ2565
201นางสาวสุขศิริ อุยยาหาญบริหารธุรกิจการบัญชี2565
202นายวรพล ดำกร่ำบริหารธุรกิจการจัดการ2565
203นางสาวโมรี ทับทิมบริหารธุรกิจการตลาด2565
204นางสาวมนฑาสินี ศรีคำไทยบริหารธุรกิจการตลาด2565
205นางสาวอัญรินทร์ ประทีปวิศิษฐ์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
206นางสาวปภาวรินท์ นพการบริหารธุรกิจการบัญชี2565
207นายณัฐพงศ์ เชษฐ์ประยูรบริหารธุรกิจการตลาด2565
208นายจิรทีปต์ แสงทองบริหารธุรกิจการจัดการ2565
209นายจิระภัทร นาคแกมแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2565
210นายจิรายุ พีรปัญญาทรบริหารธุรกิจการจัดการ2565
211นายธนัญชัย ด้วงสำรวยบริหารธุรกิจการจัดการ2565
212นายศุภกฤต เนตรพินิจบริหารธุรกิจการจัดการ2565
213นางสาวกัญญาณัฐ มุ่งมาตรบริหารธุรกิจการตลาด2565
214นางสาวจันทวรรณ บุญมาบริหารธุรกิจการตลาด2565
215นายจิระพันธ์ พรหมลิบริหารธุรกิจการตลาด2565
216นางสาวจุฑามาศ จันทร์ธานีบริหารธุรกิจการตลาด2565
217นางสาวนรินทร์รัตน์ พิทักษ์วงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
218นางสาวปรียาภรณ์ ใบดำบริหารธุรกิจการตลาด2565
219นางสาวปิยธิดา แซ่ตั้งบริหารธุรกิจการตลาด2565
220นางสาวปนัดดา ตุงคะเศวตบริหารธุรกิจการจัดการ2565
221นางสาวพรหมรักษ์ ปรีกมลบริหารธุรกิจการจัดการ2565
222นายอภิสิทธิ์ เชื้อมากบริหารธุรกิจการจัดการ2565
223นายก่อเกียรติ ศรีจันทราบริหารธุรกิจการจัดการ2565
224นางสาวชลธิชา มาน้อยบริหารธุรกิจการจัดการ2565
225นางสาวปรีณาพรรณ บุนนาคบริหารธุรกิจการจัดการ2565
226นางสาวสมิตา นุ้ยวงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
227นางสาวอรณิชา เดชสุภาบริหารธุรกิจการจัดการ2565
228นางสาวชนิสรา บุญอำนวยสมบัติบริหารธุรกิจการตลาด2565
229นางสาวธัชวรรณ เนียรสวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
230นายพิเชฐ นวลจันทร์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
231นายวุฒิภัทร จางวางบริหารธุรกิจการจัดการ2565
232นางสาวจิรารัตน์ รัตนวงค์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
233นางสาวบัณฑิตา สุมันบริหารธุรกิจการจัดการ2565
234นางสาววิมลรัตน์ ยักทะวงษ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
235นายสรัล สัจจะกรุณาสกุลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
236นายอมรศักดิ์ พวงทองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
237นางสาววลัยภรณ์ พ่วงแสนสุขบริหารธุรกิจการตลาด2565
238นางสาววนิดา สุดทิมบริหารธุรกิจการตลาด2565
239นางสาวธกานดา กลิ่นระรวยบริหารธุรกิจการจัดการ2565
240นางสาวอริศรา สาระพรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
241นายณัฐวัฒน์ เนียมประดิษฐ์บริหารธุรกิจการเงิน2565
242นางสาวธนาพร ขันขาวบริหารธุรกิจการเงิน2565
243นางสาวพินัดดา สุขสวัสดิ์บริหารธุรกิจการเงิน2565
244นางสาวพิมพ์วรีย์ อสงไชยเนาวรัตน์บริหารธุรกิจการเงิน2565
245นางสาววราภรณ์ แซ่โค้วบริหารธุรกิจการเงิน2565
246นางสาวสุชัญญา สุธิราธิกุลบริหารธุรกิจการเงิน2565
247นายธนภัทร เอียดดำบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
248นายอภิเชษฐ์ หมั่นเพียรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
249นายอมรชาล ปภาโชตินันท์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
250นางสาวจริยเรศ อภิลาภกุลชัยบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
251นายสุรวินท์ ลิขิตเอกพลชัยบริหารธุรกิจการตลาด2565
252นางสาวชลิตา สะและน้อยบริหารธุรกิจการตลาด2565
253นางสาวณัฐริการ์ มันทะกะบริหารธุรกิจการตลาด2565
254นายเถียนหยู หวังบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
255นางสาวเมิงเจน เทงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
256นายเฉ่าเจี๋ย กวนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
257นางสาวฉูจิ้ง เชียนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
258นายเจิ้งผิง จางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
259นายตี้เฟีย เฮอบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
260นางสาวมาริสา พงศ์ภัทร์รัฐชัยบริหารธุรกิจการตลาด2565
261นางสาวเมณิษา อ่ำอยู่บริหารธุรกิจการตลาด2565
262นางสาวอนิสา แทรกสุขบริหารธุรกิจการตลาด2565
263นางสาวนุชจนาจ ช่างถมบริหารธุรกิจการจัดการ2565
264นางสาวปรียาภรณ์ พูลละม้ายบริหารธุรกิจการจัดการ2565
265นางสาวยุพารินทร์ มโนสาบริหารธุรกิจการจัดการ2565
266นางสาวสุทธิดา ระวิงทองบริหารธุรกิจการจัดการ2565
267นางสาวอรปภา พาธีธรรมบริหารธุรกิจการจัดการ2565
268นางสาวอังควิภา ทะนะไชยบริหารธุรกิจการจัดการ2565
269นายกิตติคุณ ยิ้มละออบริหารธุรกิจการตลาด2565
270นายมกรธวรรช สาธุเสนบริหารธุรกิจการตลาด2565
271นางสาววิชิตา บินซายันบริหารธุรกิจการตลาด2565
272นางสาวดารารัตน์ พันธ์โนฤทธิ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
273นางสาวธนัชพร ไพรัมย์บริหารธุรกิจการตลาด2565
274นางสาวธัญญเรศ เสมาเขื่อนขันธ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
275นายพิทักษ์ สว่างโคกกรวดบริหารธุรกิจการตลาด2565
276นางสาววิภาพร โคมเปือยบริหารธุรกิจการตลาด2565
277นางสาวอารยา แสงขำบริหารธุรกิจการตลาด2565
278นางสาวพิทยารัตน์ เวชกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2565
279นางสาวยุพาพร ขำเชยบริหารธุรกิจการบัญชี2565
280นางสาววนิดา รุ่งเรืองศรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565
281นายสุรัตนเทพ ไกรวารีบริหารธุรกิจการบัญชี2565
282นางสาวอรนีย์ พุทธประเสริฐบริหารธุรกิจการบัญชี2565
283นางสาวอรพินท์ วิทิตธารบริหารธุรกิจการบัญชี2565
284นายธนพนธ์ น้อยศรีบริหารธุรกิจการเงิน2565
285นายฉีหลิน หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
286นายสวิตต์ ตั้งศิริวัฒนกุลบริหารธุรกิจการตลาด2565
287นางสาวสิริขวัญ แม่นมั่นบริหารธุรกิจการตลาด2565
288นางสาวกนกวรรณ สมบูรณ์ทิพย์บริหารธุรกิจการตลาด2565
289นายเฉินเหยียน กงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
290นายเสียวเล่อ เหวินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
291นางสาวโบ พุฒนิกาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
292นางสาวเอิง เอนฉิ่งบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
293นางสาวเพ็ง ซิจิงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
294นางสาววอน พิชพันฮานิสบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
295นายธนาทรัพย์ พลอยปฐมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
296นางสาวนพมาศ พานทองบริหารธุรกิจการตลาด2565
297นายอัษฎาวุฒิ จันทร์ทองบริหารธุรกิจการตลาด2565
298นายยุทธนา เฉื่อยกลางบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
299นายสิรภัทร ทองกลัดบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
300นางสาวอารียา ใจสะอาดบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
301นางสาววริศรา หิรัญรัตนาพรบริหารธุรกิจการบัญชี2565
302นางสาวรวิพร กุลเสรีรุ่งโรจน์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
303นางสาวกนกวรรณ ปิ่นแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2565
304นายจรื้อหาว ซุนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
305นายจินเฉิง กั๋วบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
306นายเชียน จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
307นายซาเหว่ย หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
308นางสาวเทียนอี้ เฉ่าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
309นายณัฐภัทร อินทร์สังข์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
310นางสาวสิรินาฐ ลิมปิผลไพบูลย์บริหารธุรกิจการตลาด2565
311นายจรือบิน เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
312นายอัน จาวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
313นางสาววรพร เสมาทองบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
314นายจิรัฏฐ์ เนียมสุขบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
315นายณัฐพงศ์ ปิณฑะสุตบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
316นางสาววรีภรณ์ ขวัญเมืองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
317นางสาววันทกานต์ ไกรปรุบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
318นางสาวสิริยากร นามวงศ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
319นางสาวสุธาริณี ติงสะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
320นายหฤษฏ์ อินทรักษ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
321นางสาวณัฐณิชา คู่แก้วบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
322นายพีรวิชญ์ ชัยรุ่งโรจน์กิตติบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
323นายภาคภูมิ ศรสุขบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
324นายภาณุวัฒน์ ศรีจันทร์บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
325นางสาวพรกมล แตงอยู่บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
326นายวิชิตพล นาพิมายบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
327นายศุภัทร สองคำชุมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
328นายสรัญ ลิขิตานุสิทธิ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
329นางสาวรักษ์ษิการ์ เกศศิริตระหง่านบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
330นางสาวสาวิกา ปาลบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
331นางสาวทิพนภา สิริคุณานันทน์กุลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
332นางสาวกฤษญา เอี่ยมศิริบริหารธุรกิจการบัญชี2565
333นางสาวเจนจิรา รอดเสถียรบริหารธุรกิจการจัดการ2565
334นางสาวหน่า หลิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
335นายอี้ฟ่าน หลินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
336นายอี้เหวิน หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
337นางสาววาสินี ธนบวรบัณฑิตย์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
338นางสาวเซียนเหวิน เจิ้งบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
339นายบิน เป้าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
340นางสาวอมรรัตน์ พันแดงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
341นางสาวกชกร ภิญญะชาติบริหารธุรกิจการบัญชี2565
342นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมมาบริหารธุรกิจการบัญชี2565
343นางสาวอัจฉรา นาคพูลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
344นายวราวุฒิ ไชยกิจบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
345นางสาวณีรนุช มุ่งกลางบริหารธุรกิจการบัญชี2565
346นางสาววิลาวัณย์ ทองประยูรบริหารธุรกิจการบัญชี2565
347นางสาวสิริยากร อับดุลเลาะบริหารธุรกิจการบัญชี2565
348นายสุรศักดิ์ ทองจริงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
349นางสาวเนตรนภา วงค์สาบริหารธุรกิจการบัญชี2565
350นางสาวกมลวรรณ พรหมสว่างบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
351นางสาวอนงค์นุช ชูวงษ์บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
352นางสาวรสิกา แก้วกัญญาบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
353นายสุรสิทธิ์ แปลกจิตร์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
354นายสมัชญ์ อ้นอัมพรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
355นางสาวกนกชนพรรณ แซ่ตั้งบริหารธุรกิจการบัญชี2565
356นายจิรายุ ทวิพฤกษ์สิริกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2565
357นางสาวจุฑามาศ แร่มีบริหารธุรกิจการบัญชี2565
358นางสาวชลธิชา นางงามบริหารธุรกิจการบัญชี2565
359นางสาวนัทธพร ธนกิจพัฒน์บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
360นางสาวพิชญา ธนะดำรงชัยพรบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
361นายศุภชัย พับขุนทดบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
362นางสาวอรัญญา แซ่เฉินบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
363นางสาวสุกัญชญา สุขเจริญบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
364นายธนทัต ผิวเอี่ยมบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
365นายภัทรพงษ์ พิชชนะชนบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
366นายวงศกร สายบุญครูบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
367นางสาววิมลศิริ ศรีนันทาบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
368นายธวัชชัย เจริญหิรัญวงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
369นายดนัยกิตติ์ นิติฐิติวงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
370นายทรงพล บุญจันทึกบริหารธุรกิจการบัญชี2565
371นางสาวธีราพร รมย์รัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
372นางสาวปิยรัตน์ จรัญรัฐชัยบริหารธุรกิจการบัญชี2565
373นางสาวเพ็ญพิชชา รินลำพาบริหารธุรกิจการบัญชี2565
374นางสาวภัทร์ชาดา มาโนชบริหารธุรกิจการบัญชี2565
375นายภาคิน พุกประจบบริหารธุรกิจการบัญชี2565
376นางสาวสิริกัญญา โสดาดงบริหารธุรกิจการบัญชี2565
377นางสาวอารยา เหนี่ยวพิพัฒน์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
378นางสาวจิตริน หาญเสมอบริหารธุรกิจการจัดการ2565
379นายณัฐเมธี ภูสมยาบริหารธุรกิจการจัดการ2565
380นางสาวปนัดดา กำแพงแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2565
381นางสาวพรลภัส แสวงศักดิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
382นางสาวกัญญารัตน์ โกมลวิทย์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
383นายกิตติพงศ์ เอกวิสิฐบริหารธุรกิจการจัดการ2565
384นายณัฐพงศ์ สนิทผลบริหารธุรกิจการจัดการ2565
385นางสาวกัตติกมาส พุสดีดอนบริหารธุรกิจการตลาด2565
386นายจิตตกร ทวีศักดิ์ชัยกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2565
387นางสาวจินตปราตรี ฤทธิ์รักษาบริหารธุรกิจการจัดการ2565
388นางสาวชลธิชา ผลอบรมบริหารธุรกิจการจัดการ2565
389นางสาวหย๋าจิง หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
390นายหยู๋เพิง จ้าวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
391นายสิรภัทร คุณศิริบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
392นายจินเทา ต่งบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
393นายปัณณ์ธาวิน ตรวจมรรคาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
394นางสาวพรฤพา ทับสุขบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
395นางสาวเจนจิรา ตินานพบริหารธุรกิจการบัญชี2565
396นางสาวชุติมณฑน์ สีบัวแดงบริหารธุรกิจการบัญชี2565
397นางสาวปภาวี ธนพัฒน์โภคินบริหารธุรกิจการบัญชี2565
398นางสาวสุพัตรา ดิษทับบริหารธุรกิจการบัญชี2565
399นางสาวเสาวรินทร์ สู้ทุกทิศบริหารธุรกิจการบัญชี2565
400นางสาวกนกวรรณ ทองฟักบริหารธุรกิจการจัดการ2565
401นายโชคไพบูลย์ อุ่นศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565
402นายสรวิศ กรมพลาศักดิ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
403นางสาวหยู่เฟย หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
404นายอัครวัฒน์ ศิริวุฒิพงศ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
405นายนนทชัย ศรีวิชัยบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
406นางสาวลลิษา วิวัจนสิรินทร์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
407นางสาวนพมาศ ศรีปานบริหารธุรกิจการจัดการ2565
408นายนพณัฐ เกิดศิริบริหารธุรกิจการจัดการ2565
409นายปิยทัศน์ มีโชคบริหารธุรกิจการจัดการ2565
410นางสาวสุดารัตน์ สมัญญาบริหารธุรกิจการจัดการ2565
411นางสาวสุพัตรา เปี่ยมศิริบริหารธุรกิจการจัดการ2565
412นายธัชชัย จิตต์อาษาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
413นายธีรสิทธิ์ เกิดเปี่ยมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
414นายนรชน เนื้ออ่อนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
415นายนราธิป เพชรแย้มบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
416นายนฤเบศ ทองภูบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
417นางสาวจืออี หยวนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
418นางสาวอีตาน หยวนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
419นางสาวอรกัญญา ธงพานิชบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
420นายนำโชค ตันศรีรัตนวงศ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
421นางสาวเนตรนภา นวนสูงเนินบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
422นายปิรัญ ขันทองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
423นางสาวพิมพ์ผกา เรือนหลู่บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
424นายมนัส เพิ่มเกษรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
425นางสาวรัชฐชา สุทัศน์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
426นางสาววรพนิต การกุณาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
427นางสาวซินชิง ซูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
428นางสาวเมิ้งฉี ซางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
429นางสาวหยู๋ซรวน โจวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
430นางสาวซรือหยู๋ ซรือบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
431นางสาวหยู่หยาง หลัวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
432นายซินเหว่ย ฮ้าวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
433นางสาวเหยียนเหวิน จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
434นางสาวหลี่จิ้ง หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
435นางสาวเจียอี๋ ผางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
436นางสาวจิงชุน หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
437นายอานนท์ ผลประเสริฐบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
438นายวอน ยอฮ โซบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
439นางสาวสันศนีย์ ตั้งเจริญเกียรติบริหารธุรกิจการจัดการ2565
440นายปิยะพงษ์ แหวนเงินบริหารธุรกิจการตลาด2565
441นายจางหง หลิงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
442นายจือหยง หลิวบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
443นางสาวเจียอิ๋ง เกาบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
444นายฮวงฮุน หยางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
445นายหยู๋หรุ่ย หลี่บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
446นายธนาธิป ปรางทองบริหารธุรกิจการจัดการ2565
447นายภัทรวัฒน์ นิลศรีบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
448นายทัชชกร เกิดมณีเดชากรบริหารธุรกิจการจัดการ2565
449นายศักดา สีมะสิทธิกุลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
450นางสาวสาวิตรี ลิมปูบริหารธุรกิจการจัดการ2565
451นายธีรนันท์ แพทยานนท์บริหารธุรกิจการตลาด2565
452นายธนดล หวังธีระนนท์บริหารธุรกิจการตลาด2565
453นายธัชพล ธารามาศบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
454นายไต้เหยา ซิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
455นางสาวจิตรลดา สุขโชคชัชวาลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
456นายชนินทร์ ชมแสงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
457นายณัฐนันท์ แก้วมณีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
458นางสาวพิมพ์ชนก เหลืองเจริญไพศาลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
459นายพุฒิพงศ์ ธัญญผลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
460นายภพธรรม หลักเพ็ชรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
461นายภาณุวัฒน์ แก้วหล่อบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
462นายวิชานนท์ ทิพย์วงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
463นางสาวสุชานรี ฉ่ำตาก้องบริหารธุรกิจการเงิน2565
464นายภูชิต ขยันคิดบริหารธุรกิจการจัดการ2565
465นายวิโรจน์ ไฝดงบริหารธุรกิจการจัดการ2565
466นางสาวฐิรนันท์ ทรัพย์ศรีสัญจัยบริหารธุรกิจการเงิน2565
467นางสาวณัชชา สว่างเรืองบริหารธุรกิจการเงิน2565
468นางสาวนริศรา ผลาเลิศบริหารธุรกิจการเงิน2565
469นายนันทภพ กิ่งทองบริหารธุรกิจการเงิน2565
470นางสาวศุภเก้า พลโตบริหารธุรกิจการเงิน2565
471นางสาวจิรวรรณ พุ่มน้อยบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
472นางสาวธัญญาลักษณ์ บุญรองบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
473นางสาวพิราพร ก้านจักรบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
474นางสาวสุดารัตน์ ชินรัมย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
475นายสุรพัศ เจียมจิตร์กุลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
476นางสาวมนัญพร รักจุฬบริหารธุรกิจการบัญชี2565
477นายสรวิชญ์ ศรีณพงศ์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
478นางสาวอิสรียา นามบัญหาบริหารธุรกิจการบัญชี2565
479นายเจี๋ย จี๋บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
480นางสาวจือ หยางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
481นายซูหยู๋ จางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
482นางสาวหย๋า หยางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
483นายพีรวัส กรพัฒนาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
484นายกั๋วเหลี้ยง เผิงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
485นายฮ้าวหนาน หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
486นายเจียเฉิง อู๋บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
487นางสาวโม่หาน ซุนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
488นายหรุ่ยเฮิง เหอบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
489นายกณิณ มิ่งศิริวัฒนกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2565
490นางสาวนิภาวรรณ กำลังกล้าบริหารธุรกิจการจัดการ2565
491นางสาวรัตนาภรณ์ ทองสีบริหารธุรกิจการจัดการ2565
492นางสาววนิดา สาครทิพย์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
493นางสาววิลาวัลย์ ศรีชัยลาบริหารธุรกิจการจัดการ2565
494นางสาวสุภาวดี เย็นใสบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
495นายหวานหมิง จางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
496นายเหย่วเจิน หลี่บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
497นายจิงซง หยางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
498นายเฉียง จ้าวบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
499นายเซี๊ยะเฟิง ฝางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
500นายเซิงเจี๋ย ซูบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
501นายโหยวเชียน หวางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
502นายเหลียง จางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
503นายจรือกาง โฮวบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
504นายเจียหาว โซงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
505นางสาวหยู๋ผิง ชรือบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
506นางสาวเวินหยู๋ ซงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
507นางสาวหยาง เมิ้งบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
508นางสาวเหยียนผิง ฉูบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
509นางสาวฟาง เฉินบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
510นางสาวเหยียนฉี หลิวบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
511นางสาวนุชวรา ครองตีบริหารธุรกิจการตลาด2565
512นางสาวภาณิศา อดุลย์สารภัณฑ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
513นางสาวสุปรีย์ยา เตียมคำบริหารธุรกิจการตลาด2565
514นางสาวอัยยา ปู่บุตรชาบริหารธุรกิจการตลาด2565
515นางสาวจิง จาวบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
516นายอีเฟิง เหลียงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
517นางสาวซูฉี โหวงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
518นางสาวเจียเหย่ว หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
519นายซินเจี๋ย เซียงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
520นางสาวหลู่หยู๋ จางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
521นายชง ซูบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
522นายไคกั๋ว จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
523นายเหลี่ยงเลี่ยง พันบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
524นางสาวอี๋หง หม่าบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
525นายจักรกฤษณ์ งามวาจาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
526นายธนะชัย แป้นทองคำบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
527นางสาวกุลรักษ์ รัตถากรบริหารธุรกิจการตลาด2565
528นายมานพ ชัยลาบริหารธุรกิจการตลาด2565
529นางสาวรูบี ลูซิงห์บริหารธุรกิจการตลาด2565
530นายจักรกฤษณ์ ประไทยสงค์บริหารธุรกิจการตลาด2565
531นายณัฐวุฒิ เบิดสูงบริหารธุรกิจการตลาด2565
532นางสาวปณิดา หงษ์ทองบริหารธุรกิจการตลาด2565
533นางสาวพัชราภรณ์ พิริยานุพงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
534นายมนัสวิน มั่นคงบริหารธุรกิจการตลาด2565
535นางสาวรวิสรา เรืองต่อวงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
536นางสาวสุภาพร ผดุงกายบริหารธุรกิจการตลาด2565
537นางสาวอัญชลีพร อรรณพยุทธนาบริหารธุรกิจการตลาด2565
538นางสาวณัฐพร เนียมบัณฑิตบริหารธุรกิจการจัดการ2565
539นางสาวรังสิมันตุ์ เทพศิริบริหารธุรกิจการตลาด2565
540นางสาวนิชาภา รอดสดใสบริหารธุรกิจการตลาด2565
541นายภิญโญ ใยขุนทศบริหารธุรกิจการตลาด2565
542นางสาวกนกพร เอี่ยมอากาศบริหารธุรกิจการตลาด2565
543นางสาวมัทนพร จันทร์ชื่นบริหารธุรกิจการตลาด2565
544นางสาวลักษิกา แดงสีอ่อนบริหารธุรกิจการตลาด2565
545นางสาวกันต์สินี พงษ์เนตรภูธนัชบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
546นางสาวณัฐนิชา สุจริตบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
547นางสาวธัญลักษณ์ ตรีพาทย์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
548นางสาวพิมพ์ใจ ศรีโยธีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
549นายสุวเทพ นัทธีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
550นายจื่อเทา หม่าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
551นายหมิงหรุ่ย ซูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
552นางสาวอัจฉรา หมายแม้นบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
553นายสิทธิศักดิ์ แซ่หว่องบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
554นางสาวธนัตถ์ฉันท์ อดุลยพิเชฏฐ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
555นางสาวศศิธร คำทาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
556นางสาวเอินซิน ถางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
557นายเจิ้งติง หลิงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
558นายจางหง เจียนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
559นางสาวหยู๋ ถงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
560นายเผิงเฟย หลีบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
561นางสาวหยู๋เจี๋ย กวนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
562นายวติกร วิสุเวสบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
563นางสาวณัฐกานต์ ลาภมากบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
564นางสาวภลิญณ์ธิสา สุขสมบูรณ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
565นายหรุ่ยถิง หลี่บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
566นายกิติชัย ปาซาบริหารธุรกิจการบัญชี2565
567นางสาวปฏิมา ทองสำโรงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
568นายปกรณ์ ศรีไกรสุกบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
569นายชนะพันธุ์ มหาจตุพิทักษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
570นายจตุพร จันทร์วิเศษบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
571นายธนวัฒน์ ขนอนครามบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
572นายธนวัฒน์ จันทะพงษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
573นางสาวธนัญญา นนท์ขุนทดบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
574นายปกรณ์ สาระพัดบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
575นายปริพัฒน์ พิมานแมนบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
576นางสาวปาลีรัตน์ อธิกรเจริญวงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
577นางสาวสิริวิมล ตันติเสรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
578นายเกียรติยศ โศภาพรเสนีย์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
579นายศุภกร ปัทมฐิตานนท์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
580นางสาวเหยียนหราน โซรวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
581นางสาวจินเหว่ย จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
582นายซิง กั๋วบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
583นายเหยียนเฮอ หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
584นางสาวหมิน หยวนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
585นางสาวสิริกร ตันติวัตนะบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
586นางสาวญาณิศา พันตาวงษ์บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
587นางสาวอีเหมียน หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
588นายซูซิน หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
589นางสาวกอเตย แจ่มจันจาบริหารธุรกิจการตลาด2565
590นางสาวฐานิดา ดาเหล็กบริหารธุรกิจการตลาด2565
591นางสาวทิพวรรณ โห้ประไพบริหารธุรกิจการตลาด2565
592นางสาวอุษณีย์ พิมพ์พระศิริบริหารธุรกิจการตลาด2565
593นางสาวศวิตา เสือแก้วบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
594นางสาวชลธิชา บัวอ่องบริหารธุรกิจการจัดการ2565
595นางสาวนิธิวดี จอกน้อยบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
596นางสาววิไลวรรณ สุขเกษมบริหารธุรกิจการจัดการ2565
597นายโรจนะ โรมาเนคบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
598นางสาวสุจิตรา สีนอบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
599นางสาวกุลธิดา พรมณีเลิศกุลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
600นางสาวธัญวรัตม์ สุวัฒนะชัยบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
601นายภูริณัฐ มะแป้นบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
602นางสาวณิชกานต์ จิรญาดาบริหารธุรกิจการบัญชี2565
603นางสาวนันทิพร แจ่มจำรัสบริหารธุรกิจการบัญชี2565
604นางสาวดลธิชา มุ่งเจริญรุ่งเรืองบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
605นายพุฒิพงศ์ ชื่นมะนาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
606นางสาวหนึ่งธิดา ไตรพรมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
607นางสาวจิตติมา เสนาบริหารธุรกิจการบัญชี2565
608นางสาวอัญญ์ฐิกา ศิริวรญาพัฒน์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
609นางสาวณิชา รัตนธนาสารบริหารธุรกิจการบัญชี2565
610นางสาวนันท์นภัส ศรีสาเอี่ยมบริหารธุรกิจการบัญชี2565
611นายปรัตถกร โอกระโทกบริหารธุรกิจการบัญชี2565
612นายสมควร วณิชยาพันธุ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
613นายนพวัสส์ เอกชัยณรงค์บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
614นางสาวเบญจวรรณ์ ลีอุดมบริหารธุรกิจการบัญชี2565
615นางสาวปวีณา แก้วเคนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
616นางสาวตวิษา คงดำบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
617นางสาวตวิษา พรหมสิทธิ์บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
618นางสาวเบญจมาภรณ์ คงวารีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
619นายจิตวัต ปลื้มใจรักษ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
620นางสาวนฤภร ฉัตรศรัทธาบริหารธุรกิจการตลาด2565
621นายมงคลชัย โพนประภาบริหารธุรกิจการตลาด2565
622นางสาวรัชฎาพร ทำนาบริหารธุรกิจการตลาด2565
623นางสาวนันทพร เชื้อเมฆบริหารธุรกิจการตลาด2565
624นางสาววรารัตน์ นิฏฐาณัฐกุลบริหารธุรกิจการตลาด2565
625นางสาวศิริวรรณ สุทธะโสบริหารธุรกิจการตลาด2565
626นางสาวอวสร บุญมากบริหารธุรกิจการตลาด2565
627นางสาวธรรณชนก ประเสริฐแท้บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
628นายวีราสุรณ พิบูลย์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
629นายชัยธวัช สุริยันต์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
630นางสาวภัทราภรณ์ ทอดสนิทบริหารธุรกิจการบัญชี2565
631นางสาววรรณพร อินทราชบริหารธุรกิจการบัญชี2565
632นางสาววรรณวิศา สังข์รักษาบริหารธุรกิจการบัญชี2565
633นางสาวสุนิสา สุขเกษมบริหารธุรกิจการบัญชี2565
634นางสาวอภิญญา รื่นแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2565
635นางสาวกนกวรรณ สิอิ้นบริหารธุรกิจการจัดการ2565
636นางสาวกฤติญา บัญชานันท์กุลบริหารธุรกิจการจัดการ2565
637นายชินวัตร สุทธิประวัติบริหารธุรกิจการจัดการ2565
638นางสาวณัฏฐ์ชญา สิงห์ศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565
639นายอภิวัฒน์ ปัสสาวะเนบริหารธุรกิจการตลาด2565
640นางสาววราพร แพวงษ์บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
641นางสาวฑิตฐิตา นาโพธิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
642นายธีรภัทร เชื่อนะราบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
643นายศุภศิษฎิ์ มงคลชัยพิพัฒน์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
644นางสาวสุพิชญา ช่วยรอดบริหารธุรกิจการเงิน2565
645นางสาวกชสร ทองศรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
646นายณรงค์ฤทธิ์ วาปีฝ่ายบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
647นายนนทวัฒน์ กิตยวัฒน์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
648นางสาวมนัญญา วังป่าบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
649นายเซียงหยู่ โหวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
650นายจู เหอบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
651นายกิตติโชติ พูลเลิศบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
652นางสาวอินทร์ธิรา เงินบำรุงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
653นายเอกภพ เสสันเทียะบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
654นางสาวกิติญา นุรินรัมย์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
655นายทวีทรัพย์ อุตธรรมบริหารธุรกิจการบัญชี2565
656นางสาวนุช นายคำบริหารธุรกิจการบัญชี2565
657นายซร้วย ซร้วย หลีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
658นายภัทรศักดิ์ พุทธรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
659นายมรุดล ชินสุขีพรบริหารธุรกิจการบัญชี2565
660นางสาวน้ำฝน แสงทองบริหารธุรกิจการจัดการ2565
661นายโสภิตเนต แพบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
662นางสาวราซิม ซี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
663นายเล็ก ฮอสเปอร์ เกากาเมบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
664นางสาวมนชนก คำนุชบริหารธุรกิจการจัดการ2565
665นางสาววราภรณ์ เอี่ยมระเบียบบริหารธุรกิจการจัดการ2565
666นายขจรภพ ต้นสาลีบริหารธุรกิจการตลาด2565
667นางสาวชุติมา แก้วเมืองบริหารธุรกิจการตลาด2565
668นางสาวพรรณนภา ทับทิมพายัพบริหารธุรกิจการจัดการ2565
669นางสาวภัคจีรา แก้วณรงค์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
670นางสาววิภาดา ธีสุมาบริหารธุรกิจการจัดการ2565
671นางสาวสุทธิดา เลาะไธสงบริหารธุรกิจการจัดการ2565
672นางสาวอภิชญา เสมโซ๊ะบริหารธุรกิจการจัดการ2565
673นางสาวเอื้อมเดือน จิระอรุณโรจน์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
674นางสาวณัฐชยา ตรัยตรึงศ์โกศลบริหารธุรกิจการตลาด2565
675นายธวัชชัย ศรีดีบริหารธุรกิจการตลาด2565
676นางสาวนวลฤทัย ผ่องศาลาบริหารธุรกิจการตลาด2565
677นายภูธเนศ ดวงใจบริหารธุรกิจการตลาด2565
678นายวรเกียรติ วิสุทธิวงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
679นายเศรษฐี ศรานุรักษ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
680นางสาวภิญญาพัชญ์ แจ่มแสงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
681นายญาณพัฒน์ พุ่มเปี่ยมบริหารธุรกิจการเงิน2565
682นายกฤตภัทร วังสตุรคบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
683นางสาววาลาสินี บัวทองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
684นายศุภชัย โยธะการีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
685นายรัชชานนท์ อรัญญานนท์บริหารธุรกิจการตลาด2565
686นางสาวจิดารัตน์ ทิน่านบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
687นายจิรภัทร ธิบดีบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
688นางสาวชนาภา คเชนทร์ชัยถาวรบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
689นายฐิติพงศ์ แสงงามบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
690นางสาวเกษราภรณ์ คุ้มสอาดบริหารธุรกิจการเงิน2565
691นางสาวจิดาภา ยศพลสิทธิเดชบริหารธุรกิจการเงิน2565
692นางสาววรัญญา บุนนาคบริหารธุรกิจการเงิน2565
693นายวีรภัทร อักษรเภตราบริหารธุรกิจการเงิน2565
694นางสาวหรรษมน ลาภทรงสุขบริหารธุรกิจการเงิน2565
695นางสาวพรณัชชา ศรีเสมอบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
696นางสาวพิมลรัตน์ สังเกตุบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
697นายบริภัต หงษ์ดิลกกุลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
698นางสาวพรนภา ไชยวงค์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
699นายไคหยวน เติ้งบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
700นางสาวผิง หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
701นายอดิศร ปุ่นเอมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
702นายจิงซี หวางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
703นายโป๋หยาง หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
704นายหยวน จงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
705นางสาวอรพร กลิ่นนิลบริหารธุรกิจการตลาด2565
706นางสาวอริสา พลีบัตรบริหารธุรกิจการตลาด2565
707นายธนภัทร ปิตตาทานังบริหารธุรกิจการตลาด2565
708นางสาวพิชชาภา เผ่าผางบริหารธุรกิจการตลาด2565
709นางสาวเพชรลดา ฤทธิรักขพันธ์บริหารธุรกิจการตลาด2565
710นางสาวอริศรา ศรีรุ่งเรืองบริหารธุรกิจการตลาด2565
711นางสาวพิมพ์ชนก สายเนตรบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
712นางสาวชนากานต์ สุทธิอำนวยกูลบริหารธุรกิจการบัญชี2565
713นางสาวช่อผกา กระจายแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2565
714นางสาวชัญญานุช พหุวัฒโกบริหารธุรกิจการบัญชี2565
715นางสาวณัฐริกา ศรีเหราบริหารธุรกิจการบัญชี2565
716นางสาวพิมลรัตน์ นรโคตรบริหารธุรกิจการบัญชี2565
717นางสาวสุชาดา สังข์โกมลบริหารธุรกิจการบัญชี2565
718นางสาวหฤทัย พรประสิทธิ์ศิลป์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
719นางสาวพรรณาพร กระแสสินธุ์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
720นางสาวภัทราวดี พรหมหาญบริหารธุรกิจการจัดการ2565
721นางสาวเมธินี ทองกล่ำบริหารธุรกิจการจัดการ2565
722นางสาววัชราภรณ์ หาญชัยบริหารธุรกิจการจัดการ2565
723นางสาวสุมิตรา คงตางามบริหารธุรกิจการจัดการ2565
724นายอนันต์สิทธิ์ จันทาพูนบริหารธุรกิจการจัดการ2565
725นายปฏิญาณ เกิดสุรสิทธิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
726นางสาวภัคธีมา พันธุ์ทองบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
727นางสาวเมธาพร ล้ำเลิศธรรมบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
728นางสาววีรลักษณ์ พยุงโภชน์มงคลบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
729นายธนรัตน์ อุ่มเจริญบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
730นายฮ้าวหยู๋ เฉ่าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
731นายยศธร ประมวลความดีบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
732นางสาวอัจฉราภรณ์ คาดสนิทบริหารธุรกิจการบัญชี2565
733นายณัฐพงศ์ สุทิสานุวัฒน์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
734นางสาวพรชนก เจริญรัศมีบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
735นางสาวปราณปริยา ศรีสอาดบริหารธุรกิจการตลาด2565
736นายจิรัฏฐ์ อยู่ประเสริฐบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2565
737นายภูมิสิษฐ์ กานท์ทวีวงศ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2565
738นางสาวประกายแก้ว เมยประโคนบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
739นางสาวธนิชญรัชต์ สิริรตนาภิรัชต์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
740นางสาวธนิกานต์ ดุมกลางบริหารธุรกิจการบัญชี2565
741นางสาวรุ่งเรือง ก้านสันเทียะบริหารธุรกิจการจัดการ2565
742นางสาวจิรนันท์ เพชรงามบริหารธุรกิจการตลาด2565
743นายณัฏฐพล ฉัตรแก้วโกวิทบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
744นายศราวุธ พูนประสิทธิ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
745นายณัฐวุฒิ เมล์ทางบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
746นางสาวกุลชญา เอียดทองใสบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
747นายโยธิน แสงอรุณบริหารธุรกิจการตลาด2565
748ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤชา วังศิริไพศาลบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
749นางสาวพนมขวัญ ปรีเสมบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
750นางสาวนิลาวัลย์ เอี่ยมไชยโชติบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2565
751นางสาวอัจฉรียา ยืนยงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2565
752นายเจียฉิ้ง เหลี่ยวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
753นางสาวลัดดา พรชัยนพกรณ์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
754นางสาวลักษณา สายพินบริหารธุรกิจการตลาด2565
755นางสาวเหมือนฝัน เปี่ยมประยูรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2565
756นายภูมินทร์ เนียรภาคบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
757นายจิรายุ วงศ์โลกนิยมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
758นายชัยธัช ชมชื่นบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
759นางสาวภัทรพร สกุลอ่ำบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
760นายภูวนาท อุ่นศรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
761นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณชัยบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
762นายจิรวัฒน์ สำรองบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
763นายปรัชญากร ทองอินทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
764นายอธิชา พันธุ์แก่นเพชรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
765นายโซลหลิน หูบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
766นางสาวเหว่ย จางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
767นางสาวมยุรี สมิทธิพงษ์นันท์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
768นางสาวกชกร เปี่ยมเดชาบริหารธุรกิจการบัญชี2565
769นางสาวกมลรัตน์ พันสุรินทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
770นางสาววรณัน เพชรป้อมบริหารธุรกิจการบัญชี2565
771นางสาวกิตติมา สมภารบริหารธุรกิจการบัญชี2565
772นางสาวกุลนิษฐ์ เอมะรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2565
773นางสาวปวิตรา สายแขกบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
774นางสาวรติรัตน์ ซิงค์บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
775นางสาวชณานันท์ สามารถบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2565
776นางสาวดารินทร์ สีหาเนตรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2565
777นายฮัสเซน อับดุลเลาะห์ อีสซาส์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2565
778นายปิยพันธ์ บุญแก้วบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
779นางสาวสรณ์ศิริ แท่งทองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
780นายณัฐดนัย ดำรงเจริญกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2565
781นางสาวเดือนเพ็ญ แจ่มใสบริหารธุรกิจการจัดการ2565
782นางสาวธัญญ์วาริน สุทธิประภาทิพย์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
783นางสาวเพ็ญพิชชา ปอทองบริหารธุรกิจการจัดการ2565
784นางสาวศิโรรัตน์ หัสดีบริหารธุรกิจการจัดการ2565
785นางสาวอรปรียา กลิ่นรักบริหารธุรกิจการจัดการ2565
786นางสาวอรัญญาณี พฤกษะวันบริหารธุรกิจการจัดการ2565
787นายกัญจน์ ศิริรัตน์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
788นายคีตะภัค นฤหาดบริหารธุรกิจการจัดการ2565
789นางสาวสุวิมล สายญาติบริหารธุรกิจการจัดการ2565
790นายสรีกานิช พูลูโชธิวแมนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
791นายธีรธัช ดารารัตนโรจน์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2565
792นางสาวภัทรลดา แก้วมณีบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2565
793นางสาวกัลยรัตน์ ทองสมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2565
794นางสาวธิติมา เจริญศิลป์บริหารธุรกิจการจัดการ2565
795นางสาวธารารัตน์ วิทยาอักษรบริหารธุรกิจการจัดการ2565
796นางสาวพัชรีภรณ์ ทองน้อยบริหารธุรกิจการบัญชี2564
797นางสาวมณฑา บุญแต้บริหารธุรกิจการบัญชี2564
798นางสาวรวิวรรณ เดชวัฒน์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
799นางสาวเพ็ชรรัตน์ ดีสุดบริหารธุรกิจการตลาด2564
800นางสาวจารุมาศ พลอยพิทักษ์กุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
801นางสาวชามันดา คล้ายจิตต์ดีบริหารธุรกิจการตลาด2564
802นางสาวสุรีรัตน์ ฉายศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
803นางสาวมินตรา ศรีรุ่งบริหารธุรกิจการจัดการ2564
804นายหงหยู่ หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
805นางสาวฉัตราภรณ์ ศิริบริหารธุรกิจการจัดการ2564
806นางสาวภัสราภรณ์ เข็มตรงบริหารธุรกิจการจัดการ2564
807นายสราวุฒิ มณีสร้อยบริหารธุรกิจการจัดการ2564
808นางสาวสุรัชฎา จรูญกูลบริหารธุรกิจการจัดการ2564
809นายนธิตย์ ปานรอดบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2564
810นายพงศธร สุกใสบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2564
811นางสาวอรอุมา แย้มเม่งบริหารธุรกิจการบัญชี2564
812นายพิสิษฐ์ ฉอ้อนพจน์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
813นางสาวอนัญญา อ่วมจรบริหารธุรกิจการตลาด2564
814นางสาวปาณิสรา เกิดกอบบริหารธุรกิจการตลาด2564
815นางสาวมยุรี ขันทะเสนบริหารธุรกิจการตลาด2564
816นางสาววิลาวัลย์ พรหมวิเชียรบริหารธุรกิจการตลาด2564
817นางสาวสุพัตรา นาทองลายบริหารธุรกิจการตลาด2564
818นางสาวหรุ่ยชิง หม่าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
819นายอภิเดช อรุณบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
820นางสาวกวิสรา วิโยคมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
821นางสาวหย่าเจี๋ย หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
822นางสาวนัฏฐวรรณ ขอประเสริฐสุขบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
823นางสาวอีหลิง จ้าวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
824นายนัฐวุต จับอันชอบบริหารธุรกิจการจัดการ2564
825นายชลสิทธิ์ เรืองไชยบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
826นางสาววลัยพรรณ ศรีชลาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
827นางสาวกิตติยา ปรางศรีบริหารธุรกิจการตลาด2564
828นางสาวกมลวรรณ แซ่จิวบริหารธุรกิจการจัดการ2564
829นางสาวนุชจรี สายพลกรังบริหารธุรกิจการจัดการ2564
830นายพิชญุตม์ ธงศิริบริหารธุรกิจการตลาด2564
831นางสาวปาลิดา สุตรามบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
832นางสาวกนกวรรณ์ ธงแสนเมืองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
833นางสาวชนัญญา ฝางแดงบริหารธุรกิจการจัดการ2564
834นางสาวจิรนันท์ สุภวรรณวงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
835นางสาวนัฐพร นะวะมวัฒน์บริหารธุรกิจการตลาด2564
836นางสาวกนิษฐา ชมภูศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
837นางสาวช่อทิพย์ โชติช่วงบริหารธุรกิจการจัดการ2564
838นางสาวจิราพร คชภูธรบริหารธุรกิจการจัดการ2564
839นางสาวณัฐพร จริงประโคนบริหารธุรกิจการจัดการ2564
840นางสาววิริญญา คล้อยเอี่ยมบริหารธุรกิจการจัดการ2564
841นางสาวพิชญาภัค มิรินทานุชบริหารธุรกิจการจัดการ2564
842นางสาวธัญวรัตน์ ทองทับบริหารธุรกิจการจัดการ2564
843นางสาวพรรณวิภา พุกสุริย์วงค์บริหารธุรกิจการตลาด2564
844นางสาวณัฐกฤตา ฉ่ำพึ่งช้างบริหารธุรกิจการบัญชี2564
845นางสาวเกวลิน บุญจริงบริหารธุรกิจการจัดการ2564
846นางสาวณัฐพร นาควิเศษบริหารธุรกิจการจัดการ2564
847นางสาวบุญฤทธิ์ บุตทศบริหารธุรกิจการตลาด2564
848นายภูวณัฐ์ ชมบุญบริหารธุรกิจการตลาด2564
849นายนวพล หนุนหนองถ้ำบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
850นายศุภวัฒน์ วินิจเจริญศรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
851นางสาวพัชรินทร์ สิมัยนามบริหารธุรกิจการบัญชี2564
852นายพิชยา สะอิ๊ดบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2564
853นางสาววงตะวัน ซ้ายสนามบริหารธุรกิจการจัดการ2564
854นางสาวมินตรา จันทร์เสถียรบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
855นางสาวปาลิดา เพ็ญสวรรค์บริหารธุรกิจการตลาด2564
856นางสาวพิสชา ทรกัณฑ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
857นายภูดิศ ลาวัณลักขณาบริหารธุรกิจการตลาด2564
858นางสาวหลิว เหว่ยบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
859นางสาวจีหรุ่ย พันบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
860นางสาวหูเสี่ยวเหยียน หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
861นายรุ่ย ถางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
862นายเซียงหนาน เฉินบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
863นายฮ้าว เซียงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
864นางสาวอ้ายลี้ หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
865นางสาวอุทัยวรรณ ใสสีบริหารธุรกิจการบัญชี2564
866นางสาววิรนันท์ ม่วงบำรุงบริหารธุรกิจการตลาด2564
867นายเศรษฐพงค์ งามวงศ์รัตนชื่นบริหารธุรกิจการตลาด2564
868นายสหรัฐ คงธารารัตน์บริหารธุรกิจการตลาด2564
869นายสุทธินัย สีมันตะบริหารธุรกิจการตลาด2564
870นายอดิสร ศรีโพธิ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
871นางสาวอติยา ลมกาหลงบริหารธุรกิจการตลาด2564
872นายประสงค์ แซ่ปึงบริหารธุรกิจการตลาด2564
873นางสาวพรรัชดา คำโอดบริหารธุรกิจการตลาด2564
874นางสาววรรัตน์ เลิศสลักบริหารธุรกิจการจัดการ2564
875นางสาวสราวลี เกียรติพิชัยกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2564
876นางสาวอาณัชชา เนสะแหละบริหารธุรกิจการจัดการ2564
877นางสาวสรัลพร จิตเรือบริหารธุรกิจการเงิน2564
878นางสาวสุวะรักษ์ ศิริวรรณ์บริหารธุรกิจการเงิน2564
879นางสาวปนัดดา ข้องนอกบริหารธุรกิจการเงิน2564
880นายสรรพวิท สุนทวงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
881นายยอดฝัน สุพิทย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
882นายธนวัฒน์ ช่างย้อมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
883นางสาวธนัชชา คงดีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
884นายนัฐวุฒน์ งามอนุรักษ์วงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
885นางสาวฉิ่ง เหล่ยบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
886นายธนวัฒน์ เลขนาวินบริหารธุรกิจการตลาด2564
887นายเศรษฐปกรณ์ เอี่ยมมาลาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
888นางสาวจุฑามาศ กรมทองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
889นางสาวนัทธมน ชิณวงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
890นางสาวสุชานรี สำโรงทองบริหารธุรกิจการตลาด2564
891นายภควัต ทิพย์ประเสริฐบริหารธุรกิจการตลาด2564
892นายอิทธิ เพิ่มสุวรรณบริหารธุรกิจการตลาด2564
893นางสาวเหวิ๋นซี หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
894นางสาวศรัญญา วิเชียรบริหารธุรกิจการเงิน2564
895นางสาวณัฏฐินันท์ หนูเจริญบริหารธุรกิจการบัญชี2564
896นายณัฐภัทร บุญสิงมาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
897นายณัฐวุฒิ บัวเขียวบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
898นายไตรภพ รุ่งเรืองคนานุกูลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
899นายธันวนิจ อยู่ทองบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
900นายปากัต ซิงห์ จาวาลาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
901นางสาวสุดารัตน์ มีหวานบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
902นางสาวเพ็ญนภา แก้วสังข์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
903นางสาวฐิติมา นะวะมวัฒน์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
904นางสาวธิดารัตน์ ผลประเสริฐบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
905นางสาววัสสา กำพลวัชราพรบริหารธุรกิจการตลาด2564
906นายหลิน จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
907นางสาวกนกวรรณ ปัญญาวิภาสบริหารธุรกิจการบัญชี2564
908นางสาวอุมาพร เอี่ยมละออบริหารธุรกิจการตลาด2564
909นางสาววรารัตน์ ขันธ์แก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2564
910นางสาวจือหยู๋ถง หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
911นางสาวเหยียนหยู๋ หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
912นางสาวเพ็ญพิชฌา วงสมบริหารธุรกิจการบัญชี2564
913นางสาวโชติกา ศุภวงศ์วรรธนะบริหารธุรกิจการบัญชี2564
914นางสาวกนกวรรณ พรหมสว่างบริหารธุรกิจการบัญชี2564
915นางสาวขวัญชนก พจน์ด้วงบริหารธุรกิจการบัญชี2564
916นางสาวนรินทร วรรณทวีบริหารธุรกิจการบัญชี2564
917นางสาวปรียา ใช่ทองบริหารธุรกิจการบัญชี2564
918นางสาวพรพิมล พลโยธาบริหารธุรกิจการบัญชี2564
919นางสาวรักตกมล แคนขาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
920นายธนดล จรรยางามบริหารธุรกิจการเงิน2564
921นางสาวนิลาวรรณ เจริญจิตต์บริหารธุรกิจการเงิน2564
922นางสาววณิชญา ยามันบริหารธุรกิจการเงิน2564
923นางสาววันวิสา ฉูดกระโทกบริหารธุรกิจการเงิน2564
924นางสาววาสนา พูลผลบริหารธุรกิจการเงิน2564
925นางสาวสุกัญญา โวหารบริหารธุรกิจการเงิน2564
926นายอติพร ภู่เมืองบริหารธุรกิจการเงิน2564
927นางสาวอรอุมา คุ้มภัยบริหารธุรกิจการเงิน2564
928นางสาวชนากานต์ ศิริวัฒน์บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2564
929นางสาวลักษมี รัตน์จีรจรัสบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2564
930นายกิติศักดิ์ อัศววรพงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
931นายเจียนป้าง เจียงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
932นายหยางหยาง เกาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
933นายจั๋วเผิ๋ง โจวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
934นายเสี่ยวฮุย จ้าวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
935นายเฉินอีหนาน เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
936นายหลงโป๋ ทันบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
937นายอีฉิน กั๋วบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
938นางสาวเหมียวเหมียว ซางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
939นางสาวจั๋วเหยา หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
940นางสาวหรงเซียว เหยาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
941นายธนัยนันท์ ศรีภาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
942นางสาวกมลชนก ฟักแฝงบริหารธุรกิจการบัญชี2564
943นางสาวกิตติยากร จันทร์ศรบริหารธุรกิจการบัญชี2564
944นายหยู่ฟ่าน ฮั้นบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
945นางสาวหยุ่นหรู จ้านบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
946นางสาวหยู๋ซา หวางบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
947นายพงศธร หมื่นใจธรรมบริหารธุรกิจการตลาด2564
948นางสาวพัชราภรณ์ ดีนิวงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
949นางสาวภัทรวดี คำใจวุฒิบริหารธุรกิจการตลาด2564
950นางสาวอภัสรา ชนะการบริหารธุรกิจการตลาด2564
951นางสาวจุรีรัตน์ สายสีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
952นางสาวหัทยา สีทองดีบริหารธุรกิจการบัญชี2564
953นางสาวอนงค์ แดงด้วงบริหารธุรกิจการบัญชี2564
954นางสาวอรวรรณ วงษ์แสนบริหารธุรกิจการบัญชี2564
955นางสาวอัญชลี ศรีจันทสินบริหารธุรกิจการบัญชี2564
956นายเสี่ยวตง ทันบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
957นางสาวซรือ ซือเหม่ยบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
958นางสาวซินเหย่ว เซิ่นบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
959นางสาวชนันดา เกียรติคงนนท์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
960นางสาวชลดา ศาสนประดิษฐบริหารธุรกิจการบัญชี2564
961นางสาวญาณิดา ติระกาลบริหารธุรกิจการบัญชี2564
962นางสาวดรุณี สุจริตจันทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
963นางสาวธัญศญา ดิษทองบริหารธุรกิจการบัญชี2564
964นายบัญญธร ประจุดทะเนย์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
965นางสาวปภาวดี ธรรมเที่ยงบริหารธุรกิจการบัญชี2564
966นายพีระพัชร เทียงแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2564
967นางสาวภควดี อ่อนน้อมดีบริหารธุรกิจการบัญชี2564
968นางสาวมาริสา บูกาบริหารธุรกิจการบัญชี2564
969นางสาววิภาวรรณ ปูพบุญบริหารธุรกิจการบัญชี2564
970นางสาววิไลนภา รัตนศักดิ์โยธินบริหารธุรกิจการบัญชี2564
971นางสาวศรัญญา คเชนทรบริหารธุรกิจการบัญชี2564
972นางสาวปิ่นอนงค์ พรมช่วยบริหารธุรกิจการตลาด2564
973นางสาวภิญญดา ปิติรัตนฐานนท์บริหารธุรกิจการตลาด2564
974นางสาวยุพารัตน์ ศรีมาลาบริหารธุรกิจการตลาด2564
975นางสาวอุมาภรณ์ สุขแสงบริหารธุรกิจการบัญชี2564
976นางสาวอริษา เพชรตะกั่วบริหารธุรกิจการจัดการ2564
977นางสาวอริสา จันทะนะบริหารธุรกิจการจัดการ2564
978นายณัฐวุฒิ แสวานีบริหารธุรกิจการตลาด2564
979นายธณากร อภัยวงค์บริหารธุรกิจการตลาด2564
980นางสาวพิมพ์นิภา วัฒนกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2564
981นางสาวกัญญ์วรา เนียมไธสงบริหารธุรกิจการตลาด2564
982นางสาวเบญจมาภรณ์ มุ่งดีบริหารธุรกิจการตลาด2564
983นายหยู้หาน หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
984นายหยู่เถียน เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
985นางสาวเหย่วฉี หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
986นางสาวทิตยานา แพบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
987นางสาวลีลี่ พอลบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
988นางสาวโสภี ชีพบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
989นายเกียรติศักดิ์ รื่นภาคบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2564
990นางสาวณัฏฐิภัส แดงเกิดบริหารธุรกิจการตลาด2564
991นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์พูนบริหารธุรกิจการตลาด2564
992นายจักรกฤษ คำโทบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2564
993นางสาวมนัสชญา ศุมานนท์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2564
994ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา เจจือบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2564
995นายอิงฉือ อู๋บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
996นางสาวอิ่ง เกอบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
997นายไต้เหว่ย จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
998นายฮวาตง หูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
999นายเจียหาว หยู๋บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1000นายเหวยฮ้าว หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1001นางสาวหยูหยู่ หลัวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1002นางสาวหรุ่ยเจีย หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1003นายเจ๋อเจีย หลินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1004นายหงเต๋อ เหริ่นบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1005นายจรื้อหยวน หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1006นางสาวธนวรรณ อินทรินทร์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1007นางสาวนราภรณ์ นิยมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1008ว่าที่ร้อยตรีหญิงปฏิมา เมืองรอดบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1009นายปฐมพร ฤทธิโยธินบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1010นางสาวภาวิดา เจริญฤทธิรงค์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1011นางสาวมลธิชา สีคำบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1012นางสาววรางคณา ตัชชนานุสรณ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1013นายศิวะนนท์ อนันต์ชัยทรัพย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1014นายอภิวิชญ์ พูลสินบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1015นายอาทินันท์ การะเกตุบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1016นางสาวนันทวดี อมฤตกุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1017นายโรทนะ ชายบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1018ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค ไทรนิ่มนวลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1019นายกานติ เซียงฉินบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1020นายกิตติ รุ่งเรืองคนานุกูลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1021ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ คูหาวิชานันท์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1022นายชนาธิป จันต๊ะมูลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1023นางสาวชนิดาภา กิ่งมาลาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1024นายชลธิศ ไหลมาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1025นางสาวณัฎฐณิชา บำรุงชาติบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1026นายณัฐกานต์ พึ่งรอดบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1027นายนันทวุฒิ น้อยตั้งบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1028นางสาวเบญจวรรณ เนติพัฒน์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1029นางสาวกฤษณวรรณ ตีระพงษ์ศักดิ์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1030นางสาวกษมา หวังเจริญบริหารธุรกิจการเงิน2564
1031นางสาวญาณิศา ฤกษ์สินสาโรจน์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1032นางสาวซินฉวน เหลียงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
1033นางสาวกาญจนา อดิศรวรกิจบริหารธุรกิจการเงิน2564
1034นางสาวพักตร์พริ้ง ศรีสวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1035นายวิรัตน์ ตาสามดีบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1036นางสาวณัฐชยา ปีเจริญบริหารธุรกิจการตลาด2564
1037นายพงศ์ภีระ ธนาสิริคุณาพงษ์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1038นางสาวสุนันทา เจตน์อารีย์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1039นางสาวอริศรา ลีระมาศบริหารธุรกิจการเงิน2564
1040นายจตุรงค์ ธีรกุลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1041นางสาวดวงมณี กัญหาเขียวบริหารธุรกิจการตลาด2564
1042นางสาวพิชญาพร ถำวาปีบริหารธุรกิจการเงิน2564
1043นางสาวมลทิยา แก้วลอยบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1044นางสาวณัฐณิชา โตบุญบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1045นางสาวปรียาฉัตร ชุมศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1046นางสาวมาลิสา บุตรเรียงบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1047นางสาวกนกรัตน์ สงวนวงศ์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1048นางสาวกฤติกา พิมไทยบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1049นางสาวกัลยรัตน์ เปี่ยมเจริญกวินบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1050นางสาวกัลยา อุดมทรัพย์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1051นางสาวจันทิมา จันทะเสนบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1052นางสาวชมพูนุช พลชาลีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1053นายชลชัย พรมวงค์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1054นางสาวกุลจิรา เยี่ยมพินิตบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1055นางสาวธีรดา สงศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1056นายพีรณัฐ สมขุนทดบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1057นางสาววลีพร บุตรศิริบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1058นางสาวอริสา แสนแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1059นายธนภูมิ สุทธิพลสมบูรณ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1060นางสาวพิธิญาภรณ์ ศรีขวัญบริหารธุรกิจการตลาด2564
1061นายมงคลรัตน์ กุลแก้วบริหารธุรกิจการตลาด2564
1062นางสาววาสนา ปั้นไล้บริหารธุรกิจการตลาด2564
1063นายสงกรานต์ โลหิตะบริหารธุรกิจการตลาด2564
1064นางสาวอัศวณีย์ ลูซิงห์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1065นายกำพล ฤกษ์อุดมบริหารธุรกิจการตลาด2564
1066นางสาวใจเพชร เทพศิริบริหารธุรกิจการตลาด2564
1067นายณัฐพล บุญประคองบริหารธุรกิจการตลาด2564
1068นางสาวณัฐริกา อินทร์งามบริหารธุรกิจการตลาด2564
1069นายเมธาสิทธิ์ รุ่งรัชต์ทวีพงบริหารธุรกิจการตลาด2564
1070นางสาวปรีชญา อสูนย์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1071นางสาวณภัทร เกิดบัณฑิตย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1072นายนัฐวุฒิ ลือจันดาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1073นางสาวจือเจีย เจิ้งบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1074นางสาวเจิ้ง เฉิงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1075นางสาวเหอ เฟิงหมินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1076นางสาวเอินฮุย หยู่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1077นางสาวจ้าว หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1078นางสาวเพ่ยซรวน หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1079นายฮวาตง ฟ่านบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1080นายจีอู่ หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1081นายเจรินซิง ซรื้อบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1082นายจุนไต้ ฝางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1083นางสาวหลู่ซรือ หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1084นายเหย่วหลง ถูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1085นางสาวเสี่ยวเหวิน จ้าวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1086นายเหย่วหาว หลิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1087นางสาวเจียวเจียว ซูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1088นางสาวชยาภรณ์ มามากบริหารธุรกิจการตลาด2564
1089นางสาวธัญจิรา ธนสมบัติสกุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1090นางสาวธันย์ชนก แสบงบาลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1091นายกมล วรรณอนุสรณ์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1092นางสาวอาราญา พุ่มทองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1093นางสาวกนกวรรณ ป้องแพงบริหารธุรกิจการตลาด2564
1094นางสาวชูฮวา เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1095นางสาวเตี๋ยะ จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1096นางสาวเจินหยู๋ หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1097นางสาวหยิ๋ง หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1098นางสาวหนิง หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1099นางสาวนิภาพร อนุญาหงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1100นางสาวศรัณยา อ่อนธนูบริหารธุรกิจการตลาด2564
1101นางสาวสุกัญญา ถนอมตานนท์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1102นางสาวสุภวรรณ แซ่เตียวบริหารธุรกิจการตลาด2564
1103นางสาวสุกัญญา เอี่ยมสอาดบริหารธุรกิจการเงิน2564
1104นางสาวมารีน่า นำยูรีบริหารธุรกิจการตลาด2564
1105นายกุณ หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1106นายจินหยู่ หลิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1107นายหยูหาน หลิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1108นายซรูหาน โหยวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1109นายศรัณย์ พูนเหลือบริหารธุรกิจการเงิน2564
1110นางสาวหาน หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1111นายชาญวิทย์ โอ่งเคลือบบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1112นายธวัชชัย เวียงสงค์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1113นางสาวธัญสิณี แม่นมั่นบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1114นางสาวนงนภัส สร้อยสนบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1115นางสาวนพรัต สุเทวพรบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1116นางสาวกมลณัฐ แย้มพรายพงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1117นางสาวฐิติรัตน์ อุ่มยืนยงบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1118นางสาวณัฐกมล ไชยบุรุษบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1119นายณัฐพงศ์ เครือแวงมลบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1120นางสาวดวงหทัย สุขทองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1121นายธนัทวัฒน์ ขันเงินบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1122นายประเสริฐ ม่วงมันบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1123นายพงศกร กลัดงามดีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1124นายภานุพงศ์ มาตทองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1125นางสาวมิทิรา เขียวขันบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1126นายสาริศ อัครบวรบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1127นางสาวดวงกมล พิกุลขาวบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1128นางสาววรพร โชคชัยสุวรรณบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1129นางสาวกนกวรรณ ล้อเจริญกิจบริหารธุรกิจการเงิน2564
1130นางสาวกมลชนก ภพไตรรังสรรค์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1131นางสาวกฤษดาภรณ์ แสงฮาดบริหารธุรกิจการเงิน2564
1132นางสาวชนิภรณ์ แดงสดบริหารธุรกิจการเงิน2564
1133นางสาวธนัชชา พนมทิพย์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1134นางสาวภานรินทร์ ชัยรุ่งโรจน์กิตติบริหารธุรกิจการเงิน2564
1135นางสาววิภาดา เเก้วบุญบริหารธุรกิจการเงิน2564
1136นางสาวสุพรรษา สุจริตบริหารธุรกิจการเงิน2564
1137นางสาวสุพิชญา บุญรอดบริหารธุรกิจการเงิน2564
1138นางสาวปิยะธิดา นิ่มขวัญบริหารธุรกิจการตลาด2564
1139นางสาวณัฐภรณ์ ยืนยงบริหารธุรกิจการเงิน2564
1140นายชนวีร์ นาทองบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1141นายภานุพงศ์ พรมเจริญบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1142นางสาววริศรา ชาจันดีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1143นางสาวนภัทร ชวโรจน์กุลบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1144นางสาวสุภัสสรา อิ่มประไพบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1145นางสาวอสมาพร มสุการัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1146นายคเณศ อังคะนาวินบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1147นางสาวเจนจิรา ภุมมาบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1148นายชาติภูมิ จงวัฒนาศิลป์กุลบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1149นางสาวนภา ทองเรืองโรจน์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1150นายนรวีร์ จันทร์สวาสดิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1151นางสาวปณิดา ศิริเทพประดิษฐ์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1152นางสาวฐิติวรดา จันทิไชยบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1153นางสาวรัตนา อนุเวชบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1154นายสัญญา หอมสุวรรณบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1155นางสาวพิชญกานติ์ พัฒนไพศาลพรบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1156นางสาวกัญญารัตน์ วัดสุขบริหารธุรกิจการตลาด2564
1157นายธนาวุฒิ ก้องทองหลางบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1158นางสาวสุกัญญา หาผลบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1159นายพงศกร ลิ้มชัยพฤกษ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1160นางสาวพรพรรณ ธรรมศรีภาสุขบริหารธุรกิจการตลาด2564
1161นายภคพล สุรกุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1162นางสาวภัคจิราพร แพงสีทาบริหารธุรกิจการตลาด2564
1163นางสาวรัตนกร สร้อยโสมบริหารธุรกิจการตลาด2564
1164นางสาวรุ่งสุริยา ศุกเปียบริหารธุรกิจการตลาด2564
1165นายวิทยา เลี่ยวกุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1166นางสาววิภาดา บุญเต็มพิทักษ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1167นางสาวศุภรัศมิ์ สุตสงวนวงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1168นายศุภเสกข์ บุญปานบริหารธุรกิจการตลาด2564
1169นางสาวสิรีธร แซ่ลิ้มบริหารธุรกิจการตลาด2564
1170นางสาวสุชาดา กล้าหาญบริหารธุรกิจการตลาด2564
1171นางสาวเยาวเรศ พูนพจน์มาศบริหารธุรกิจการตลาด2564
1172นางสาวลภัสรดา อ่อนคล้ายบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1173นางสาวสุวินันท์ แก้วสมบัติบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1174นางสาววรรณนิภา ภูผาบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1175นายคมกริช กาศนอกบริหารธุรกิจการตลาด2564
1176นางสาวธนิยาภาสุ์ ศรีวิปุลโยทัยบริหารธุรกิจการเงิน2564
1177นายนนปวิช วงศ์วิทสงฆ์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1178นายนรินทร์ พูลทวีสุขบริหารธุรกิจการเงิน2564
1179นางสาวปิยพัชร แจ่มผลบริหารธุรกิจการเงิน2564
1180นายสืบพงษ์ อุบลพืชน์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1181นายสุทธิพจน์ เจริญบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1182นายดำรงค์ชัย เสนาคำบริหารธุรกิจการตลาด2564
1183นางสาวธชวรรณ ทับทิมถาวรบริหารธุรกิจการตลาด2564
1184นายธนธรณ์ คำธาราบริหารธุรกิจการตลาด2564
1185นายธวัชชัย ศรีมาศบริหารธุรกิจการตลาด2564
1186นายธีรวัฒน์ ชื่นศิริเวชบริหารธุรกิจการตลาด2564
1187นายนันทวัฒน์ ใจเพชรบริหารธุรกิจการตลาด2564
1188นายฮุยไค่ กุยบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1189นางสาวกัญญารัตน์ วิเศษแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1190นางสาวจิราพร หนุนทรัพย์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1191นายเจตรินกัมชอง ทัศนาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1192นางสาวเจนจิรา ช่างบุบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1193นางสาวชลดา ยนต์ยศบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1194นางสาวชลธิชา ทองเกษมบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1195นายชินกฤต ก้อนนาคบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1196นายชิษณุชา โสภณคณารักษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1197นางสาวณัฏฐรินีย์ จันท์แสนโรจน์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1198นายณัฐวุฒิ บำรุงไทยบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1199นางสาวดิษยพร ตันธานนท์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1200นายเจิ้งเฉา หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1201นายปรินทร ศิริบริหารธุรกิจการตลาด2564
1202นางสาวพลอยวรินทร์ ชาตินักรบบริหารธุรกิจการตลาด2564
1203นายพันธวัชน์ เหมืองหม้อบริหารธุรกิจการตลาด2564
1204นายวุฒิพงษ์ โปวานนท์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1205นายศรัณย์ สายสังข์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1206นายศักรินทร์ อนุรักษ์พฤกษาบริหารธุรกิจการตลาด2564
1207นางสาวสิริวิภา ชินนอกบริหารธุรกิจการตลาด2564
1208นางสาวสุชานันท์ จันทงบริหารธุรกิจการตลาด2564
1209นางสาวกุลรัตน์ ทิวาประโคนบริหารธุรกิจการตลาด2564
1210นางสาวขนิษฐา สมสมัยบริหารธุรกิจการตลาด2564
1211นางสาวหยาหยา เหมาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1212นางสาวหานยี้ หลิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1213นายหงเหล่ย ซู่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1214นายหยุน หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1215นางสาวเหลียนฮวา หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1216นายจุนหลุน หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1217นางสาวนุจรีย์ ศรีสังข์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1218นางสาวเบญจวรรณ แทนรินทร์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1219นายชาคริต หลีสุขเสริฐบริหารธุรกิจการตลาด2564
1220นางสาวจันทรัตน์ เหล่าไทยบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1221นายภัทรพงศ์ จ่าพันธ์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1222นางสาวศุภลักษณ์ รัตนบุรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1223นางสาววนิดา ก้อนพิลาบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1224นางสาววรรณิภา แก้วดีบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1225นางสาวรุ่งนภา วิชาชิตบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1226นางสาวมาริษา บุนนาคบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1227นางสาวอมรรัตน์ มั่นจีนบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1228นางสาวรัชนีกร แสงอร่ามบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1229นายสรัลธร คำเจริญบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1230นางสาวอลิษา ไผ่ล้อมบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1231นายกิตติพัฒน์ เจริญผลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1232นายเตชินท์ บุญผสมบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1233นายธนโรจน์ เกือกรัมย์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1234นางสาวบัณฑิตา วงศ์อร่ามบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1235นายปฏิพัทธ์ จุลษรบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1236นายฟัยรูซ วิระฉัตรบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1237นางสาวกนกพร รักดีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1238นายนพณัฐ ไตรรัตน์สิงหกุลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1239นายวรากร โสภาวรรณบริหารธุรกิจการเงิน2564
1240นางสาววิมลวรรณ ต่างศรีบริหารธุรกิจการเงิน2564
1241นางสาวศิริรัตน์ แก้วสุขใสบริหารธุรกิจการเงิน2564
1242นางสาวศิริรัตน์ สิทธิชัยบริหารธุรกิจการเงิน2564
1243นายอิทธิมนต์ เนียมพันธุ์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1244นายหยางเซียว โอบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1245นางสาวเบญจภรณ์ ทิพรัตน์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1246นายบวร งามอนุรักษ์วงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1247นางสาวภาสินี ชุ่มขุนทดบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1248นายวราเมธ วงษ์ศิริศักดิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1249นางสาวศศิพิมพ์ สิทธิ์ทยาพรบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1250นางสาวศิวภรณ์ เพียรศิลป์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1251นางสาวนภเกตน์ สุทธิโสมบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1252นางสาวนันทชพร เสลานอกบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1253นางสาวนุชนาถ หงษ์ทองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1254นางสาวบุญญิสา ถิระโชติบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1255นางสาวปิยวรรณ ใจรักษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1256นายพงศ์ศรัณย์ แสนสุขบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1257นายวีรยุทธ เจริญพงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1258นายสาวิตร พรมเหลาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1259นางสาวสุจิตรา ผุยวงษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1260นางสาวเสาวภา ใยทอนบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1261นางสาวจันทกาญจน์ ขำใจบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1262นางสาวจุฑารัตน์ แตงทองบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1263นายพีรพัฒน์ บุญนาคบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1264นางสาวภัคจิรา ไทยพิพัฒน์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1265นายภัทรพล อ้อยทองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1266นายภูริพัฒน์ ม่วงแหลมบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1267นายรวิชญ์ มูฮำหมัดโนบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1268นางสาวรัตน์กมล จันทร์บรรจงบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1269นายศรัณย์ พิริยะดลธรรมบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1270นายศศิวรรษ สำราญบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1271นางสาวพรไพรินทร์ เสถียรเขตบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1272นางสาวเสี่ยวเวิน จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1273นางสาวจือหยาง จ้าวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1274นางสาวซินเหยา เฉิงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1275นายเฉิงเฉิน เหรินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1276นายเจิ้ง จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1277นางสาวจรื่อเหว่ย หลิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1278นางสาวอภิสมัย เทพสุวรรณบริหารธุรกิจการตลาด2564
1279นางสาวอรนิต เปาคำบริหารธุรกิจการตลาด2564
1280นางสาวอัญชลี เปรมประมูลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1281นายกฤษฏ์สพล ทรัพย์สุขดีบริหารธุรกิจการตลาด2564
1282นางสาวจุฑารัตน์ บุญเกิดบริหารธุรกิจการตลาด2564
1283นายชลพล วิเชียรรัตน์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1284นายณัฐวัฒน์ เต๊ะหิรัญบริหารธุรกิจการตลาด2564
1285นางสาวณัฐวีณ์ พจน์ชพรกุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1286นางสาวอันธิกา คงเกตุบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1287นางสาวจิตมีสุข โทเดชบริหารธุรกิจการตลาด2564
1288นายปภากรณ์ สิงห์สกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1289นางสาวบงกช นุชแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1290นายเปี่ยมศักดิ์ วิทยากาญจน์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1291นางสาวมณีรัตน์ อินจันทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1292นางสาวไอยกาญจน์ สิลาฐาปนสกุลบริหารธุรกิจการเงิน2564
1293นางสาวชลิตา พรหมบุตรบริหารธุรกิจการเงิน2564
1294นายโชติศิวัฒน์ จันทรธีระกิตติบริหารธุรกิจการเงิน2564
1295นายณัฐกานต์ สันทัดนาวินบริหารธุรกิจการเงิน2564
1296นางสาวณัฐมน พูนภิญโญบริหารธุรกิจการเงิน2564
1297นายธนพรรษ กันภัยบริหารธุรกิจการเงิน2564
1298นายเจิ้งหมิง หลิวบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
1299นางสาวธีรรินทร์ เหมือนครุฑบริหารธุรกิจการตลาด2564
1300นางสาวนัทธ์ชนัน แสวงศรีบริหารธุรกิจการตลาด2564
1301นางสาวพนิดา สุขขำบริหารธุรกิจการตลาด2564
1302นางสาวอรอุมา โชติสุวรรณกุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1303นางสาวผกาพรรณ มาเเสวงบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1304นางสาวฟาริดา ไปดงบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1305นางสาวสุภาภรณ์ เรืองมาศบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1306นางสาวกัลยา พงษ์สุระบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1307นางสาวชนัญชิดา สินกลัดบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1308นางสาวธิติมา จันทร์เติบบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1309นางสาวภาวรินทร์ สีมานะบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1310นางสาววรางคณา วุฒิลาภบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1311นางสาววิชญา ทองเกษบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1312นางสาวสุภาภรณ์ เราเจริญบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1313นางสาวอริสรา คชานาวินบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1314นางสาวนริน ธนะไพรินทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1315นายปฏิภาณ จ้อยจินดาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1316นางสาวปุญชรัสมิ์ ค้าผลบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1317นางสาวสุกัญญา ลามอบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1318นางสาวปวรวลันย์ กรรณ์เกษมสุขบริหารธุรกิจการตลาด2564
1319นางสาวกัลยาณีย์ ฤทธินภากรบริหารธุรกิจการตลาด2564
1320นางสาวเจนจิรา โรจน์จำนงค์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1321นางสาวกัณฐิกา นามวิชาบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1322นายอำพล เเซ่ตั้งบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1323นายรัฐพงศ์ สิริจัตุรภุชบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1324นายนราธิป อรรถศิริบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1325นางสาวภิญญารัฐ เจียมอมรรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1326นางสาวสุวพัชร แสงอำไพบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1327นายสรวีย์ ชัยธัชวาณิชย์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1328นางสาวธฤตมน สมภักดีบริหารธุรกิจการตลาด2564
1329นายรสนัยย แก้วงามบริหารธุรกิจการตลาด2564
1330นายวิทยา ทิโภคาบริหารธุรกิจการตลาด2564
1331นายศุภกร ชโญดมเจตน์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1332นางสาวสิริวิภา ขุนพาสน์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1333นางสาวเกศรา แช่มช้อยบริหารธุรกิจการตลาด2564
1334นางสาวณัฐฐินันท์ บริสุทธิ์ธรรมบริหารธุรกิจการตลาด2564
1335นางสาวรุจิรา ลาภเจริญบริหารธุรกิจการตลาด2564
1336นายกฤษดา จันมาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1337นางสาวธนวรรณ พลเสนบริหารธุรกิจการตลาด2564
1338นางสาวสุดารัตน์ ไหมเพ็ชรบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1339นางสาวน้ำทิพย์ กลิ่นชิดบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1340นางสาวจิรารัตน์ พาเจริญบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1341นางสาวสุชัญญา วิจิตรบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1342นางสาววิมลวรรณ พูนขุนทดบริหารธุรกิจการตลาด2564
1343นายภาณุวัฒน์ พันธ์พิทักษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1344นายภูวนาท จั่นแก้วบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1345นางสาวเกวลิน อินกับจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1346นายสุทธิภัทร สมบัติวงค์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1347นางสาวชนม์นิภา ศรีสุวรรณบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1348นายณัฐพงศ์ มาพงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1349นายณัฐพงษ์ กรังพานิชบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1350นายนภัสกร ทองดีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1351นางสาวเพ็ญนภา อินต๊ะอินบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1352นางสาวรัตนาภรณ์ บูรณ์เจริญบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1353นายวิวัฒน์ พรมโสดาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1354นางสาวสุนิตา สีอุดทาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1355นางสาวอรปรียา ยอดยิ่งบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1356นางสาวพรวลัย มหาบูรณะบริหารธุรกิจการเงิน2564
1357นางสาวไพรินทร์ เซี๊ยะสมานบริหารธุรกิจการเงิน2564
1358นางสาวลลิดา อ่ำเอื้อบริหารธุรกิจการเงิน2564
1359นางสาวปภิญร์ คณิตณรงค์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1360นางสาวสุปรียา บุญตั้งบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1361นายกรพล กิจประยูรบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1362นางสาวเพ่ยเพ่ย หลีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1363นางสาวชนิตา วงษ์พันธ์ธรรมบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1364นายธนกฤต ณ วันบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1365นายภัทร รักเผื่อนบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1366นายกรวิชญ์ มีนิสัยบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1367นางสาวอรจิฬา โนพันธ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1368นางสาวสิรินาถ ศรีชาลีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1369นางสาวหงหย่ง หูบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
1370นายมณฑล เปลี่ยนสกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1371นายนำโชค เริ่มฤดีบริหารธุรกิจการเงิน2564
1372นางสาววิภารัตน์ วันทาดาบริหารธุรกิจการเงิน2564
1373นางสาววิมล เทียมวงษ์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1374นางสาวศรัณญา นวลนุ่นบริหารธุรกิจการเงิน2564
1375นางสาวสุดารัตน์ นิยมราษฎร์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1376นายชลสิทธิ์ สว่างพงษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1377นายมนต์ตรี แซ่เอียะบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1378นายอณุชาติ เอิบโชคชัยบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1379นางสาวนพเกศ บุญเกษมบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1380นางสาวกานต์ธิดา เข้มศิริบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1381นางสาวกุลธิดา ปันแสนบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1382นางสาวขนิตฐา แสนขัดบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1383ว่าที่ร้อยตรีสุกฤษฎิ์ ศรีศุภกิจมงคลบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1384นางสาวกาญจนา คำล้นบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1385นางสาวอุบลวัณณา ตระการจันทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1386นางสาวชมพูนุช ทองชูแสงบริหารธุรกิจการตลาด2564
1387นางสาวปรีชญา มัดทองหลางบริหารธุรกิจการตลาด2564
1388นางสาวสุภัสสรา รัตนโสภากุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1389นางสาวชนนิกานต์ เลียบทวีบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1390นางสาวชลธิชา วงษ์อำภาบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1391นางสาวเบญจวรรณ สุขะตะบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1392นางสาวภัทรวรรณ จันขวาบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1393นางสาวมินตรา ทองพราวบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1394นางสาวรัตน์ตะวัน คงสุดบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1395นางสาววิภาวี ศรีดีบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1396นางสาวผาณิตา ภูมิยศดีบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1397นายกวี คาถาพันธ์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1398นายบรรณวิชญ์ สะมันบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1399นายภรัณยู สว่างศรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1400นางสาวจุฑารัตน์ โคตรงามบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1401นางสาวสุธิชา สุริโยบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1402นางสาวปรียารัตน์ ประดิษฐ์ทรัพย์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1403นางสาวปาติกาญจน์ แย้มแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1404นางสาวเชียนเชียน เหว่ยบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
1405นายหรงฮุย หลี่บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
1406นายปิยพนธ์ พันธ์รักษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1407นางสาวฐาวรัตน์ ทุมพรบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1408นายณัฐ์ธนาชัย วีระสงครามบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1409นายธนโชติ ทุ่มทวนบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1410นางสาวนงนุช กลิ่นกลั่นบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1411นายปิติพันธุ์ ปิติโภคบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1412นายปิติภัทร ทิพรมบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1413นางสาวเพทาย อยู่สุขประพฤติบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1414นางสาวฟ้าใหม่ เเซ่ลิ้มบริหารธุรกิจการเงิน2564
1415นางสาวศิริกานต์ เหมเวียงจันทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1416นางสาวทิวาลักษณ์ สรรพกิจไพบูลย์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1417นางสาวเซียนเซียน หลีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1418นางสาวปิยะภรณ์ เพ็งแจ่มบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1419นางสาววิชญาดา เปลืองการบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1420นางสาวภาวิณี เรือนเรืองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1421นายศรัณย์กรณ์ ทิศานุรักษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1422นางสาวศศิธร มีโชคบริหารธุรกิจการตลาด2564
1423นางสาวปิยะนุช ขวัญด่านกลางบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1424นายคุณานนต์ ยิ่งยศธนากุลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1425นางสาวบุญญาพร นิลเกษมบริหารธุรกิจการเงิน2564
1426นางสาวศิริยากร ศิริสมบัติบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1427นางสาวสุพิชญา ใสสีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1428นางสาวกนกวรรณ คำโพนทันบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1429นางสาวนาตายา ภาคีไวยบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1430นางสาวบุษบา คัสจรรย์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1431นายศุภวิชญ คงเสรีบริหารธุรกิจการเงิน2564
1432นางสาวสกาวใจ อินทหลงบริหารธุรกิจการเงิน2564
1433นายอนุรักษ์ จันทร์เหนือบริหารธุรกิจการเงิน2564
1434นายภัทรพงษ์ ภัทรชลิตบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1435นายรัชนาท กิติธนากุลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1436นายวัชรินทร์ เครือทัพบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1437นางสาวหยู่หาน หลิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1438นายพีรพงศ์ รักรอดบริหารธุรกิจการตลาด2564
1439นางสาวสุพรรษา ม่วงจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1440นายพชรพล น้อยวงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1441นายธนกร กิตติวิศิษฎ์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1442นางสาวมนฑกานต์ ชำนาญศรีวงศ์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1443นายพงศธร เกิดในมงคลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1444นายทศพร โชวใจมีสุขบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1445นายบดิณษ์เดชา ปิ่นอนงค์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1446นางสาวปนัดดา ภูมิลำเนาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1447นางสาวรุ้งธิดา ริมสิทธิวังโสบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1448นายวรพงษ์ เต็มดวงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1449นายวรันธร เจตนาวิทยวุฒิบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1450นางสาวจิราพัชร์ ฆนาพรวรกาญจน์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1451นางสาวเจียว หานบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1452นางสาวเหยียนหรู๋ พันบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1453นายซินหาง ซร้าวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1454นายซรวนเล่อ เหรินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1455นางสาวเซียวอี๋ หยวนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1456นายหว่างป๋อ ซูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1457นายเซียวหยุน หูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1458นายซินหราน หวงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1459นางสาวเกล้าลฎา เตชะเจริญทรัพย์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1460นางสาวชลธิชา วงษญาติบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1461นายพงษ์เพชร ไชยเผือกบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1462นางสาวศศิกาญจน์ ศรีใสบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1463นางสาวสิริกร อิ่มอุดมทรัพย์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1464นางสาวเกศษณีย์ จุ้ยเจริญบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1465นางสาวจินทราลักษณ์ ผิวอ่อนบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1466นางสาวนัชชา สุ่นจันทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1467นางสาวมัชฌิมา มะลิเเย้มบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1468นางสาววราลี สิทธิเสรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1469นางสาวศิริลักษณ์ ภู่สอนบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1470นางสาวสมฤทัย รักษาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1471นายอนุชา รัตนเดชากุลบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1472นางสาวแก้วกันยา จั่นรัตน์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1473นายพงศ์เทพ สวนแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1474นายพลเทพ ทิมสอนบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1475นางสาวกชพร น้อยศิริบริหารธุรกิจการตลาด2564
1476นายทรรศนพล แซ่ลี้บริหารธุรกิจการตลาด2564
1477นางสาวนัฐพร จารุจิตรบริหารธุรกิจการตลาด2564
1478นางสาวศิรินาถ บุญประจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1479นายศุภณัฐ ประเสริฐสุขสันต์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1480นางสาวกัญญาณัฐ ชุ่มชูจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1481นายชนายุทธ์ จิตรภิรมย์วงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1482นายชานน วิชัยโชติยากานต์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1483นายธนสิทธิ์ สุประดิษฐ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1484นางสาวธมลวรรณ แก้วพิกุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1485นางสาวนภัสสร ผาอุบริหารธุรกิจการตลาด2564
1486นายสมิทธ์ พิศาลภูรินาทบริหารธุรกิจการตลาด2564
1487นางสาวพรชิตา อินทร์ศรบริหารธุรกิจการตลาด2564
1488นางสาวพลอย ขจรศักดิ์ชุติกุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1489นายยศศักดิ์ ปัญญาขาวบริหารธุรกิจการตลาด2564
1490นางสาวสุกัญญา กาญจนหฤทัยบริหารธุรกิจการตลาด2564
1491นางสาวสุพรรษา แสงสงวนบริหารธุรกิจการตลาด2564
1492นางสาวธัญพิชชา ทองประจักร์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1493นายอนุชิต ตามสีรัมย์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1494นางสาวพรพิมล สมบูรณ์สินบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1495นายพงษ์พัฒน์ ทองย้อยบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1496นางสาวสุวิมล บรรลิขิตกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1497นางสาวอรัญญา ผู้มีบุญบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1498นางสาวฐิติมา บุญโถนบริหารธุรกิจการตลาด2564
1499นางสาวสุกัญญา กลิ้งรัมย์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1500นางสาวสกาวพร บุญทรบริหารธุรกิจการตลาด2564
1501นางสาวกนกพร เกษมวงศ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1502นางสาวสวิชญา ฤกษ์เรืองฤทธิ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1503นางสาวชุติกาญจน์ บรรลือทรัพย์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1504นางสาวตวงทิพย์ พิกุลจินดาบริหารธุรกิจการเงิน2564
1505นางสาวพนิดา ภู่สมบูรณ์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1506นางสาววิยดา ศรีชาวนาบริหารธุรกิจการเงิน2564
1507นางสาวมนัสนันท์ สกุลรัตน์กิตติบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1508นายธนาธิป พรชัยชนะกิจบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1509นางสาวกัญญารัตน์ อนุทูลบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1510นางสาวกิตติยาภรณ์ วิลาบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1511นางสาวกุลภัทร ลุนพุฒบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1512นางสาวทิชากร อาราอิซ่าบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1513นางสาวจุรีพร น้อยจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1514นางสาวปุญญิศา จูงกลางบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1515นางสาวเกษศิณีย์ ทองคำบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1516นางสาวชนิกานต์ นิตยสุขบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1517นางสาวณัฐมน สุพรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1518นายภาสกร ฮ้อศิริมานนท์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1519นางสาวชยาภรณ์ โพธิ์ศรีทองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1520นางสาวเบญจพร สมบูรณ์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1521นางสาวอัญชลี แสนสุขบริหารธุรกิจการเงิน2564
1522นายชัยธวัช เจริญรอยบริหารธุรกิจการเงิน2564
1523นายฐิติวัฒน์ อ่อนแก้วบริหารธุรกิจการเงิน2564
1524นายณัฐวัฒน์ สุทธิธารกุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1525นายพีรวุฒิ วินัยประสิทธิ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1526นายพุฒิพงศ์ ทองหยอดบริหารธุรกิจการตลาด2564
1527นายสันติพล พลพหลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1528นางสาววลัยภรณ์ วิชัยกุลดิลกบริหารธุรกิจการเงิน2564
1529นางสาวอริสา ช้างสีแปลกบริหารธุรกิจการเงิน2564
1530นายธีรวิทย์ เลิศวิจิตรพันธุ์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1531นายประพันธ์ ดลเฉลิมยุทธนาบริหารธุรกิจการเงิน2564
1532นายกิตติพงษ์ เดชพินบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1533นายอลีฟ อิบราฮิมบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1534นายกิตติพงศ์ รุ่งสว่างบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1535นายณัชพล ยอดใจดีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1536นางสาวบุญญาภา ราชบุรีบริหารธุรกิจการตลาด2564
1537นายหยู่ห๋าว โจวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1538นายเมธาวี บุญรัตน์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1539นางสาวพรพิมล คงเมืองบริหารธุรกิจการตลาด2564
1540นายรังสรรค์ กังใช่ง้วนบริหารธุรกิจการตลาด2564
1541นางสาวสวรส เลิศเกษรพัฒนกุลบริหารธุรกิจการตลาด2564
1542นายธวัชชัย พันธ์นงค์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1543นางสาวสุภาณี อุตตะมะบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1544นายอนวัช มั่งสวัสดิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1545นางสาววรภร หิรัญคำบริหารธุรกิจการตลาด2564
1546นายจิระชัย ฉันทะวิริยะกิจบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1547นางสาวณัฐชา เชียงเกษมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1548นางสาวลักษณ์ฤทัย แสนอุดมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1549นายศุภวัฒน์ ชานุบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1550นางสาวสิรินยา อับดุลเลาะห์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1551นางสาวอุษณา พันเอ็ดบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1552นางสาวขวัญกมล ตรีแสนบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1553นายพิจิตต ธุระทำบริหารธุรกิจการเงิน2564
1554นายเหยียนฮ้าว เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1555นายหยู๋ หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1556นายจรือหาว หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1557นายหยวนเฮอ ซูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1558นายเซียงหนุน จีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1559นางสาวเพ็ญนภา งามเนตรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1560นายนทีกานต์ ทองเปลวบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2564
1561นางสาวณัฎฐา กงทองบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1562นายปราชญ์ โคตรเพชรบริหารธุรกิจการเงิน2564
1563นางสาวธนัชชา สุวรรณปิยวงศ์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1564นายณัฐวัฒน์ ธรรมศรีบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1565นายวีรวัฒน์ ทุมวงค์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1566นายวัชรชัย เจริญหิรัญวงศ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1567นางสาวภัณฑิรา อังศุวรพฤกษ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1568นางสาววิลาศิณี ยอดสิงห์บริหารธุรกิจการเงิน2564
1569นายธีรภัทร์ ศศิธรโรจนชัยบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2564
1570นางสาวนารากร รัศมีโรจน์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1571นางสาวรุ่งนภา จันทร์เดชบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1572นายเขมวัฒน์ อเนกประสงค์กุลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1573นางสาวยุพิน สาสนามบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1574นายสุวัจน์ สุกคำทรบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1575นางสาวจตุพร อะภัยโสบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1576นายธันย์ชนก พันธุ์เอกพงศ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1577นางสาวบุษรา อดุลย์ชัยโรจน์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1578นายวุฒิพงษ์ กิตติกรวณิชย์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1579นางสาวรัชดาพร ไชยรัตน์บริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1580นางสาวสุชัญญา วอนยินบริหารธุรกิจการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ2564
1581นางสาวปภัสสร ปั้นแนวบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2564
1582นายอธิวัชร์ ประเทพบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2564
1583นางสาวกรกช ปุญญวานิชบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1584นางสาวกาญจนี ยูนุมานบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1585นางสาวปวีณา โคกมะณีบริหารธุรกิจการตลาด2564
1586นางสาวนรินทรณ์ บุญทิมบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1587นางสาวบุษกร ดีวิเศษบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1588นางสาวพรนัชชา สุมันบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1589นางสาวภัทธนันต์ ธนกิตติ์จีรกูลบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1590นางสาวรุ่งทิวา เผือกรักษาบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1591นางสาววราภรณ์ ยุทธศาสตร์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1592นางสาวสิริยากร โภคาสวัสดิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2564
1593นางสาวอทิตยา ยิ้มแย้มบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1594นางสาวอธิษฐาน จรูญศรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1595นางสาวฮุสนา วัฒนะเกาะบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1596นางสาวกรกฏ ศรีวงษ์ยางบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1597นางสาวเกวลิน ศีลาสารบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1598นางสาวจันทราภา อินทนาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1599นางสาวณัฐิกา พูลทาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1600นางสาวนิลาวัณย์ ยิ้มอยู่บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1601นางสาวปภาดา ภูช่างทองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1602นางสาวปรายฟ้า นาคทั่งบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1603นางสาวปิ่นชนก เฉลิมฤกษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2564
1604นางสาวสิรีธร เขียวประทุมบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1605นางสาวสุนันทา จิรสิริสุนทรบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1606นางสาวจารุวรรณ บุญประเสริฐวัฒนาบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1607นางสาวเจนิชญา บัวศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1608นายวงศธร เลี้ยงรักษาบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1609นางสาววิรินญา เผือกคำบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1610นางสาวสขีลา วิเชียรสารบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1611นางสาวสาธินี ทองชื่นบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1612นายเจตนิพัทธ์ บุญนภาวิไลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2564
1613นายชญานนท์ ทรัพย์รื่นรวยบริหารธุรกิจการตลาด2564
1614นางสาวศิริญญา นิลศิริโกบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1615นางสาวสมิตา หงษ์พรมบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1616นางสาวกนกทิพย์ พรมหงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1617นายชญานิน กาญจโนปถัมภ์บริหารธุรกิจการตลาด2564
1618นางสาวอภิสรา จงถาวรกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2564
1619นางสาวเกสรา เรือนทองบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1620นางสาวจิตรตรา อ่อนสมัยบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1621นางสาวสุวภัทร ไก่เผือกบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1622นางสาวเสาวลักษณ์ พูลเพิ่มบริหารธุรกิจการจัดการ2564
1623นายอลงกรณ์ ชินพีระเสถียรบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1624นางสาวอัญมณี โพธิ์คำบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1625นางสาวกัญญ์กนัษฐ์ อร่ามพิบูลกิจบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1626นางสาววิยดา โตฉวีบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1627นางสาวพรพิมล พรรื่นเริงบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1628นายภูมิรพี สมรรคเสวีบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1629นายสมิทธิ ไชยพานิชบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1630นางสาวอมลวรรณ นรินทรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1631นายอลงกรณ์ รักติประกรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1632นางสาวไอลดา พุ่มพรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1633ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งไพลิน อิ่มเกษมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1634นางสาวแบม พึ่งแก้วบริหารธุรกิจการตลาด2563
1635นายพงศธร ม่วงประเสริฐบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1636นางสาวธนพร ศักดิ์ขจรไกลบริหารธุรกิจการเงิน2563
1637นางสาวสุธาสินี ทองเงินบริหารธุรกิจการเงิน2563
1638นางสาววีรชา ราศรีสิทธิ์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
1639นางสาวสุภาพร แสงสว่างบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1640นางสาวรรินทิพย์ สุวรรณราษฎร์บริหารธุรกิจการเงิน2563
1641นางสาวกาญจนา ตริตานนท์บริหารธุรกิจการเงิน2563
1642นางสาวสุทธิดา แซ่เฮ้งบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
1643นางสาวรุ่งระวี ฐานเจริญเลิศบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1644นางสาวมุกครินทร์ สุลงบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1645นายดิชพล คงสวัสดิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1646นางสาวชญานิษฐ์ ทวนทองบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1647นางสาววนิดา สมสีโยบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1648นางสาวชุติมณฑ์น เอียดแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1649นางสาววิภาวรรณ สายยศบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1650นางสาวสุกัลยา กุณโฮงบริหารธุรกิจการตลาด2563
1651นางสาวอนุนิดา บางไทรบริหารธุรกิจการตลาด2563
1652นางสาวอรวดี คชาชื่นบริหารธุรกิจการตลาด2563
1653นางสาวอาทิตยา วรรณเวชบริหารธุรกิจการตลาด2563
1654นางสาวลลิตา ศรีมงคลบริหารธุรกิจการตลาด2563
1655นางสาวอัญชลี อินถาบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1656นายกฤติน แสงจันทร์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1657นายศิวกร เจริญสุขบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1658นางสาวกรกช ทาเวียงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1659นายอัฐพล คงจุ้ยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1660นายคมเพชร หมอกไชยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1661นายศรันยู ไพบูลย์เสมาทัศน์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1662นายหลี่ จั๋วเจินบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1663นางสาวไช่หยุน ผูบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1664นางสาวอีเฉิง เฉ่าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1665นายซิน โจวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1666นายจุน หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1667นางสาวเก็จมณี หมวดศรีบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1668นางสาวจิรนันท์ เทียนขำบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1669นางสาวชลลดา ช่วยเมืองบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1670นางสาวชัญญานุช นาควิจิตรบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1671นางสาวชุติมา วานนท์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1672นางสาวดั่งดวงใจ ชาหอมบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1673นางสาวนัทธมน ศรีศักดิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1674นายพีรพงศ์ ยะคะเรศบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1675นายณัฐสิทธิ์ ชาติวรนันท์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
1676นายหลินซิน ต่งบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1677นางสาวพนิตตา ติษยางกูรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1678นายณัฐชา แซ่จิวบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1679นายหรุ่ยหยู่ เฉ่าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1680นายหลินเหว่ย เหมาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1681นายฮ้าวเหว่ย เหอบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1682นางสาวเหยียนหง ซู่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1683นางสาวหน่า หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1684นางสาวเจียจิ้ง เกาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1685นางสาวหยุนหรุ่ย จ้าวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1686นายกษิดิศ บุญจามรสกุลรุ่งบริหารธุรกิจการตลาด2563
1687นางสาวพัชรียา คำสัตย์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1688นางสาวมณสินี เจริญขำบริหารธุรกิจการตลาด2563
1689นางสาวกนกวรรณ วรรณวงค์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1690นางสาวนิตยากร นัยนิตย์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1691นายประวิทย์ โคตมาบริหารธุรกิจการตลาด2563
1692นางสาวปาจรีย์ ศรีอนันต์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1693นายวิทวัส คำมูลบริหารธุรกิจการตลาด2563
1694นางสาวบุญธิตา ทองหล่อบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
1695นางสาวอภิญญา กระจ่างวรรณ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1696นางสาวศรัณยา พรหมจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1697นางสาววิยะดา งาคชสารบริหารธุรกิจการตลาด2563
1698นางสาวก่องกาญจน์ กาญจนชุมพลบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1699นางสาวนฤมล สาลีบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1700นางสาวรัชตวรรณ คำเสียงบริหารธุรกิจการตลาด2563
1701นางสาวไอริณ คงชื่นบริหารธุรกิจการตลาด2563
1702นางสาวนฤมล วงจันทร์ไพศาลบริหารธุรกิจการตลาด2563
1703นางสาวนิศาชล สุพรรณ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1704นางสาวนันท์นภัส โพธิ์ศรีสมบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1705นางสาวจุฑามาศ อินทะรังษีบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1706นางสาววัชรีพรรณ ไพฑูรย์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1707นางสาวณิฌากร ศรีสุพรรณบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1708นายเกรียงไกร สาครรัศมีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1709ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ พุทธิปัญญาภรณ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1710นายณัฐนนท์ พรหมมาบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1711นายสิทธิชัย โจมสว่างบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1712นายอธิภัทร แทบสูงเนินบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1713นางสาวอมินตรา บุญประธรรมบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1714นางสาวนลินี วงษ์คำแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1715นายฮวี ชัน จิบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1716นางสาวแพรวพรรณ ว่องการบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1717นางสาวศิริประภา บุญช่วยบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1718นายฮาน ซียุบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1719นางสาวณัฐชา เกิดวันบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1720นางสาวปรายฟ้า เป็นสุขบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1721นางสาวมิรันตี พรหมบัญพงศ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1722นายนเรนฤทธิ์ เตจะวงษ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1723นางสาวชัญญา เมืองนุชจรพันธุ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1724นายรัชชานนท์ จตุพรรัตนะพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1725นายฮุน คังบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1726นายวิทวัส บวรธำรงชัยบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1727นางสาวสิริกร รุ่งเรืองบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1728นางสาววราพร เชื้ออ่อนบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1729นางสาวศิลารัตน์ อยู่สุขบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1730นายนฤเบศร์ บุญเหลี่ยมบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1731นายเตชินท์ อินทร์บรรลือบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1732นางสาวอัจฉริยา บัณฑิตษรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1733นางสาวฤทัยชนก นามวิเศษบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1734นางสาวเบญจวรรณ กิมเยื้อนบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1735นายณัฏฐนิน สว่างอารมย์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1736นางสาวนวลปรางค์ เกษเพชรสุวรรณบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1737นางสาวบุษบา ตากูลบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1738นายกฤตณัฐ โมกขพลาธรรมบริหารธุรกิจการตลาด2563
1739นางสาวศิริลักษ์ ยุดรัมย์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1740นายสิทธิพล สมใจบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1741นายเอกชัย ภูทวีบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1742นางสาวศุภาพิชญ์ จรัลรุ่งโรจน์บริหารธุรกิจการเงิน2563
1743นายณัฐวุฒิ สังข์ทองบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1744นางสาวศิรประภา วิโรจน์พรชัยบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1745นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีนิลบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1746นางสาวณัฐนรี วรราชบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1747นางสาวธนัชพร นามสมุทรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1748นางสาวพลอยมณี ชาติเงี้ยวบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1749นางสาวพัชราภรณ์ หนองพุดซาบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1750นางสาวพัชรีพร พวงสายใจบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1751นายนิพนธ์ ลุนพันธ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1752นางสาวนฤมล สำลีพันธุ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1753นายชวัลวิทย์ ชุมประเสริฐบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1754นางสาวกนกวรรณ ร้อยอำแพงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1755นายเสฏฐวุฒิ ตันตสิรินทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1756นางสาวหยวนเวิ๋น จ้าวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1757นางสาวกรรณิการ์ เทพเจริญบริหารธุรกิจการตลาด2563
1758นางสาวเขมอัปสร สถาปิตานนท์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1759นางสาวเขมาภรณ์ ยังวัฒนาบริหารธุรกิจการตลาด2563
1760นางสาวฉัตรฑริกา อยู่สวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1761นางสาวณัฐกุล คำหางหงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1762นางสาวธนัญญา ซายขาวบริหารธุรกิจการตลาด2563
1763นางสาวธมลวรรณ กัญญาสันติพันธ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1764นางสาวปณิดา ถิตย์บูรณ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1765นางสาวพรสวรรค์ หุตะสุขพัฒน์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1766นางสาวพัชรี ดีสุดบริหารธุรกิจการตลาด2563
1767นางสาวภาวรินทร์ อาภาผลบริหารธุรกิจการตลาด2563
1768นางสาวรัตนากร อารีราษฎร์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1769นางสาววโรชา อินทรบุตรบริหารธุรกิจการตลาด2563
1770นางสาววิชาดา แตงไทยบริหารธุรกิจการตลาด2563
1771นายทศพร จันทร์ประสิทธิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1772นายเหว่ยฉี หลีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1773นายยินฉี่ จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1774นายซรือ ฉี่เฟยบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1775นางสาววิดาวรรณ สุขทิศบริหารธุรกิจการตลาด2563
1776นางสาวศิรดา ยงพฤกษาบริหารธุรกิจการตลาด2563
1777นายศิริยศ ทุมนาคบริหารธุรกิจการตลาด2563
1778นางสาวพิชญาภา บุญประเสริฐบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1779นางสาวเพ็ญนภา สังข์เงินบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1780นายมงคล แซ่เตียวบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1781นายศุภกร สุริยะโยธินบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1782นางสาวสุชาดา รัตนศิริรังสีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1783นางสาวสุดา แซ่เจงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1784นางสาวอติพร อุบลไทรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1785นางสาวเกศร ภูฆังบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1786นางสาวนัทธมน วงชารีบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1787นางสาวสุทธิดา วัฒณ์วิทย์กิจบริหารธุรกิจการตลาด2563
1788นางสาววรัญญา มะคนมอญบริหารธุรกิจการตลาด2563
1789นายรณกร สุริยมงคลบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1790นางสาวธนวรพร พันอะบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1791นางสาวพรธีรา ดวงสิรินุสรณ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1792นางสาววิภารัตน์ คันธสอนบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1793นางสาวสุดารัตน์ อยู่รอดบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1794นายเจียเฉิง จงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1795นางสาววรัญญา แจ่มมากบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1796นางสาวศศวรรณ บุรีรัมย์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
1797นางสาวพนิดา นิ่มน้อยบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1798นางสาวดาวนภา แคไธสงบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1799นางสาวรัตนาภรณ์ หมวดไธสงค์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1800นางสาวจงกลณี ไม้สันเทียะบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1801นางสาวปรีดาพร บุญแสงบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
1802นายยศสุนทร ศรีสมศักดิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1803นายศุภกฤษ อัฒจักรบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1804นางสาวศิริวรรณ รอดขวัญบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1805นายอลงกรณ์ พุ่มเรืองบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1806นางสาวชนารัตน์ จงเจริญพิศาลบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1807นางสาวผาสุข นครกัณฑ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1808นางสาวกัญญา ชนะโชติบริหารธุรกิจการตลาด2563
1809นางสาวมาริสา กลัดพุดบริหารธุรกิจการตลาด2563
1810นายปีเตอร์ ซาร์ เบ็นดูบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1811นางสาวอรณิชชา ทองเงินบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1812นางสาวสิริลักษณ์ เงาวิศิษฎ์กุลบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
1813นางสาวลลิตา คำอ่อนบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1814นางสาวจิราภา โพธิชาราชบริหารธุรกิจการเงิน2563
1815นางสาวณัฐภรณ์ วังสตุรคบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1816นางสาวพิมพิรา สุสินทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1817นายอภิชัย โพธิ์จันทร์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1818นายทินกร จันทรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1819นางสาวมารียา เมธากิตตินันต์บริหารธุรกิจการเงิน2563
1820นางสาวธัญญารัตน์ สุวิชาบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
1821นางสาวดารารัตน์ โทอาสาบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1822นายชนกันต์ กันทะวงค์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1823นางสาวจิรนันท์ ปัญญานนท์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1824นางสาวสุริโย โสภากุลบริหารธุรกิจการเงิน2563
1825นางสาวพิชญา โรจนปรีดาบริหารธุรกิจการเงิน2563
1826นางสาวเอื้อมพร เอกอภิชัยบุตรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1827นางสาวพัชริดา พอกพูนบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1828นางสาวสุวิมล ดิษบังคล้อบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1829นางสาวใบเตย เฮงสว่างบริหารธุรกิจการตลาด2563
1830นายศิวกร รุ่งเรืองบริหารธุรกิจการตลาด2563
1831นายเอกรัตน์ แก้วประเสริฐบริหารธุรกิจการตลาด2563
1832นางสาวนภัสวรรณ สิทธิจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1833นางสาวพิชญาภา ผัดวังบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1834นางสาวพีรดา นิราศรพบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1835นางสาวสุพรรษา สุขประสงค์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1836นางสาวจุฑามาศ สมนาคบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1837นายธนชัย เวียงสมุทรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1838นางสาวบุษยรัตน์ จริยกิจโกศลบริหารธุรกิจการตลาด2563
1839นางสาวน้ำหวาน ย้อมคําบริหารธุรกิจการตลาด2563
1840นายธนายุทธ บุญรอดบริหารธุรกิจการตลาด2563
1841นางสาวเสี่ยวถง หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1842นางสาวนฤมล ดิษแพบริหารธุรกิจการตลาด2563
1843นางสาวนวรัตน์ รอดจีนบริหารธุรกิจการตลาด2563
1844นางสาวปาลิตา ขาวฉลาดบริหารธุรกิจการตลาด2563
1845นางสาววิภาพรรณ เอี่ยมสอาดบริหารธุรกิจการตลาด2563
1846นางสาวธนัชชา เมฆโพธิ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1847นายธนพงศ์ ตนุเศรษฐ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1848นายรุจ ขจิตสุวรรณบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1849นางสาวอมรา ระเบียบโอษฐบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1850นางสาวอัญชลี ระเบียบโอษฐบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1851นางสาวกรวรรณ โนนสาลีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1852นางสาวผุสวดี อาภาสมบัติบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1853นางสาวเค่อซิน จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1854นางสาวณัฏฐวีฤ์ จิตต์พูลผลบริหารธุรกิจการตลาด2563
1855นางสาวณัฐิดา หอมระรื่นบริหารธุรกิจการตลาด2563
1856นางสาวนันทพร นนทะโคตรบริหารธุรกิจการตลาด2563
1857นางสาวปภัสสร คำนัดบริหารธุรกิจการตลาด2563
1858นางสาวภรณ์พัสตรา เฉลิมโยธินบริหารธุรกิจการตลาด2563
1859นายภูวดล เทากระโทกบริหารธุรกิจการตลาด2563
1860นางสาวพรทิพย์ ปัญญาวรายุทธบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1861นางสาวสมิตา นุ่มน้อยบริหารธุรกิจการตลาด2563
1862นายธนกฤต ไวทยประสานบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1863นางสาวพรรณราย ประยูรนุกูลศรีบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1864นางสาวภัทราวดี จันหนองหว้าบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1865นางสาวมัลลิกา กันนุฬาบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1866นางสาวรังสิมา พุ่มโตบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1867นางสาวลลิดา ดิเจริญบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1868นายชาตรี บัวงามบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1869นายณัฐพล ปรางค์ทองคำบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1870นางสาววณิช ขึ้นเสาบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1871นางสาววิภาวรรณ แซ่จันบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1872นายสิทธิพร อนุชลธารบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1873นายสุทธิโชติ โพธิ์จิตรบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1874นางสาวสุพิชญา บูรณะสมุทรบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1875นางสาวสุภัคจิรา เชิดชูมาลัยกิจบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1876นางสาวอาทิตยา ศรีสุวรรณวิเชียรบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1877นายกรวิชญ์ ชุติมาวัฒนกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1878นางสาวชนกนันท์ มีสุขสบายบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1879นายธีรศักดิ์ ทองใหม่บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1880นายพนมพันธ์ เปรมประทินบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1881นางสาวพรประภา ปานหงษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1882นางสาวพิมพ์ชนก ปานห่วงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1883นายพุฒิพัฒน์ บุญทับบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1884นายวัชรากร จงชิดกลางบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1885นายสุรวุฒิ ดิษฐป้อมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1886นายอภิสิทธิ์ ห่วงเอี่ยมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1887นางสาวอาจรีย์ พึ่งเกษมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1888นายเกริกไกร จุลโลบลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1889นางสาวเกศรี วรพันธ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1890นายจิรวัฒน์ รสจันทร์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1891นายชาคริต เลิศวุฒิวงศาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1892นายณัชทิวัตถ์ วอนิลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1893นางสาวธนวรรณ บุญญะถิติบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1894นายธนันชนต์ นามงามบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1895นายธาราธร สุวรรณชาญชัยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1896นายนรวิชญ์ จิตมั่นบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1897นางสาวซาเดีย มะเหม็งบริหารธุรกิจการตลาด2563
1898นายพงศกร ชัยวงศ์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
1899นายณัฐวัฒน์ สุดสายธงบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1900นายธิติวุฒิ ศรีไพสนบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1901นายปฏิภาณ ทรัพย์ศิริโรจน์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1902นางสาวปัณณกาญจน์ คำพุ่มบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1903นางสาวชลธิชา คำโทบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1904นางสาวณัฐณิชา ไวการยุทธบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1905นางสาวปุณยาพร ถุงเงินบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
1906นางสาวสโรชา ชานุบริหารธุรกิจการเงิน2563
1907นางสาวสิริมา สระทองอิ้งบริหารธุรกิจการเงิน2563
1908นางสาวสุธิศา มุ่งจริงบริหารธุรกิจการเงิน2563
1909นางสาวกมลชนก บรรณสารบริหารธุรกิจการตลาด2563
1910นางสาวมณีรัตน์ มีศรีบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1911นางสาวมาวารี เอื้องเหลือมบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1912นางสาวศุภัชชา พัฒนกิตติชัยบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1913นางสาวไศลทิพ วงค์ใหญ่บริหารธุรกิจการบัญชี2563
1914นางสาวมัลลิกา จันตรีบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1915นายธรรมรัตน์ ประภารัตน์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2563
1916นายธีระ เชิงสุขศิริกุลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2563
1917นายอภิสิทธิ์ พลหาญบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2563
1918นายธเนศ สร้อยสังวาลย์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2563
1919นายเซียงเฟย หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1920นางสาวเมย์นิษา ใจอิ่มบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1921นางสาวรติมา จันทร์กระจ่างบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1922นางสาวศุภรัตน์ พูนศิริบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1923นางสาวสาวิณี หอมบุญมาบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1924นางสาวสาวิตรี คงสังข์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1925นางสาวเบญจมาศ มาลัยทองบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1926นางสาวพรนภัส กิตติวิริยะวงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1927นายกฤตภาส เลิศฤทธิ์เดชาบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1928นางสาวชลกานต์ แย้มยิ้มบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1929นางสาวชลิดา อิ่มพรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1930นางสาวฐิติมา พรหมมินทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1931นางสาวณัฐธิดา กาญจนสถิตวงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
1932นางสาวณัชรัตน์ สระไกรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1933นางสาวณัฐพร สืบสวนบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1934นางสาวพิลาศลักษณ์ เอียวเจริญบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1935นางสาวพรชิตา บุญนำบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
1936นายธีระ อ่อนพันธ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1937นางสาวฮ้าวเหย่ว หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1938นางสาวณัฐพร สานคล่องบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1939นางสาวสุพิชชา เจริญช้างบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1940นางสาวกุสุมา สาลีกุลบริหารธุรกิจการตลาด2563
1941นางสาวณัฐมน สุขสมวงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1942นางสาววนิดา ธรคำหารบริหารธุรกิจการตลาด2563
1943นางสาวธันญ์วริน คณิตธรรมวัตรบริหารธุรกิจการตลาด2563
1944นางสาวปวีณา ขามช่วงบริหารธุรกิจการตลาด2563
1945นางสาวกันติยา ภู่พงษ์สินบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
1946นางสาวจิรนันท์ ชุนเชยบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
1947นางสาวจุรีรัตน์ ชมชื่นบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
1948นางสาวชฏิภรณ์ มีขวดบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1949นายนฤพล จันทร์บรรจงบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
1950นายนิวัฒน์ พัฒนถิรพันธ์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
1951นางสาวปรีญาพัชญ์ ประเสริฐสังข์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
1952นายพัลลภ แซ่ลี้บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
1953นายมหัทธน พูลน้อยบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
1954นายกฤษฎิ์ไรวินท์ ภมรพลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1955นายดุสิต จังพานิชบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1956นายหราน จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1957นายปิงหลิน หลีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1958นางสาวซินอิ๋ง เผิงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1959นางสาวหยางเซี๊ยะเฟิง โจวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1960นางสาวหยู๋ซาน ตู้บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1961นางสาวจิ้งเหว่ย อู๋บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1962นางสาวลี่ฟาง หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1963นายอี่จรือ เฉียนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1964นางสาวนันธิยา วรรณยศบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
1965นางสาวนิชานาถ จันทร์สังสาบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1966นางสาวปวีณา โอบอ้วนบริหารธุรกิจการตลาด2563
1967นางสาวเกศรินทร์ อาจสาลีบริหารธุรกิจการตลาด2563
1968นางสาวพิมพ์ชนก ชะอุ่มผิวบริหารธุรกิจการตลาด2563
1969นายณัฐพล อยู่กมลบริหารธุรกิจการตลาด2563
1970นายภัทรวรรธน์ มาปัดบริหารธุรกิจการจัดการ2563
1971นายพัทธพล แซ่ลิ้มบริหารธุรกิจการตลาด2563
1972นางสาวมาลิตต้า รักษ์กำเนิดบริหารธุรกิจการตลาด2563
1973นางสาวศิริพร หมื่นเดชบริหารธุรกิจการตลาด2563
1974นายอนาวิน สุระพันธ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
1975นายเอกสิษฐ์ วิรุฬห์ชัยโชติบริหารธุรกิจการตลาด2563
1976นางสาวขวัญฤทัย คำไทยบริหารธุรกิจการตลาด2563
1977นายกิตติศักฬิ์ ศิริวาจาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1978นายโกวิท สันต์วรนารถบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1979นางสาวจรรยาพร รอดน้อยบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1980นายเชนชานิต ไชยดาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1981นายณรงค์ฤทธิ์ เสมแดงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1982นางสาวณัฐสุดา เพิ่มขึ้นบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1983นายธนากร เดชกล้าหาญบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1984นายพงศกร ตั้งสิริพัฒนาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1985นายพัฒนเดช การสร้างบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1986นายมงคลชัย จันสุระบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1987นายวิศรุต พรภูมิพิพัฒภิญโญบริหารธุรกิจการตลาด2563
1988นางสาวธนภค วกุลกันต์ธนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
1989นางสาวอังคณา รุ่งทัพพ่วงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
1990นางสาวณัฐธิตา นวพันธ์พิมลบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1991นางสาวทักษพร อนุรักษ์พฤกษาบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1992นางสาวธิยารัตน์ สุขสำอางค์ศรีกรบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1993นางสาวปรียนันท์ วัชรสินเจริญบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1994นางสาวกัญญาภัค ทันสมัยบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1995นายกันต์ทณัฏฐ์ ไตรยราชบริหารธุรกิจการบัญชี2563
1996นางสาวเหมียว เหอบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
1997นางสาวอนุธิดา นาห่อมบริหารธุรกิจการตลาด2563
1998นางสาวปัญธิตา ธิวะโตบริหารธุรกิจการตลาด2563
1999นางสาวเบญญาภา จิตราวัฒน์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2000นางสาวจิรัชญา ใจสิงห์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2001นางสาวสมสมัย เพ็งพะลาบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2002นายปัญญวัฒน์ เลิศวัฒนากุลบริหารธุรกิจการตลาด2563
2003นายสิทธิพร ทนะนิมิตรบริหารธุรกิจการตลาด2563
2004นางสาวจุฑาทิพย์ ขันอาษาบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2005นางสาวจุฑามาศ มาประโคนบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2006นางสาวเจนณัฏฐ์ฐา รัตนสูรย์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2007นายชิษณุชา ศรีสุวัจรีย์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2008นางสาวภัททิยา นาคะปักษิณบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2009นางสาวภาวินี ช่วยนาบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2010นางสาวมณฑิชา ตรีกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2011นางสาวพรรษชล วงษ์ทองคำบริหารธุรกิจการตลาด2563
2012นางสาวพิมพ์ชนก บุญยเกียรติบริหารธุรกิจการตลาด2563
2013นางสาวกัญญาณัฐ มีศรีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
2014นางสาวปัทมวรรณ วัฒนราชบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
2015นางสาวปาจรีย์ ถุงเงินบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
2016นางสาวภัคจิรา กังบุญมาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล2563
2017นางสาววิลาสินี กุหลาบม่วงบริหารธุรกิจการตลาด2563
2018นางสาวชญานุตน์ ยงยืนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2563
2019นายวัชรพงศ์ ชีวชัยพิมลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2563
2020นางสาวอู๋ ฟ่านบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2021นางสาวเสี่ยว เหยียนหลิงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2022นางสาวมัณฑนา ทวีพูลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2023นางสาวศิริรัตน มั่นสติบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2024นางสาวแสงรวี แก้วขาวบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2025นายอัณณพ เลิศสันติคุปต์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2026นางสาวกนกวรรณ อินสุระบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2027นางสาวจีรดา ใบแบนบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2028นางสาวพรนภา สุภารัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2029นางสาวปริญญา ชาณุภาตบริหารธุรกิจการเงิน2563
2030นางสาวปาลิตา ศรีวณิชชากรบริหารธุรกิจการเงิน2563
2031นางสาวพันธิตรา สาตสินบริหารธุรกิจการเงิน2563
2032นายเจียเฟิง จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2033นางสาวเจี๋ยอี๋ ซงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2034นางสาววชิรญาณ์ พันวิเศษบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2035นางสาววาสนา จอดสันเทียะบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2036นางสาวอนุชิตา สิงหราชบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2037นางสาวอัญณิกา จินรักษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2038นางสาวอิศราภรณ์ อุ่นวงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2039นางสาวเยาวภา คำแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2040นายณัฐวุฒิ เจริญศิลป์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2041นางสาวนภัสชล วงเสบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2042นางสาวปริชาติ เขม้นกสิกรรมบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2043นางสาวมินตรา ขำชาลีบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2044นางสาวสุทธิดา บุญทูลบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2045นางสาวอุไรวรรณ สร้างเอี่ยมบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2046นางสาวไอรยา อยู่อาศรมบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2047นางสาวเหวินเจี๋ย หลงบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2048นายซง ซิก โอบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2049นายสิริไทร บุญอุ้มบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2050นางสาวสุกัญญา แสนสึกบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2051นายอนาวิน มีสร้อยบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2052นางสาวอุทิมพร ยิ่งใหญ่บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2053นางสาวอรทัย มาลัยแก้วบริหารธุรกิจการเงิน2563
2054นางสาวสิริมา โพธิ์สุการบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2055นางสาวผกากรอง สำเนียงแจ่มบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2056นางสาวอภิญญา มหธนพงศ์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2057นางสาววรรณรดา ใจอิ่มสินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2058นายธนชิต แสงกาศนีย์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2059นางสาววริษา จันทร์ไพโรจน์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2060นางสาวดินดา บาลคิส เซลซาบิล่าบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2061นางสาวสุทามาศ หลิวเซงกุลบริหารธุรกิจการเงิน2563
2062นางสาวกชกร กระแสสังข์บริหารธุรกิจการเงิน2563
2063นางสาวชนิตา ฉางงูเหลือมบริหารธุรกิจการเงิน2563
2064นางสาวณัฏฐา สิทธิวิรุฬห์บริหารธุรกิจการเงิน2563
2065นางสาวธัญชนก งามรินอำไพบริหารธุรกิจการเงิน2563
2066นางสาวน้ำฝน สันติกันต์บริหารธุรกิจการเงิน2563
2067นางสาวกัลยาพร วันแย้มบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2068นางสาวจีระพร บุญเสนาบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2069นางสาวชุติกันตา แจ่มแสงบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2070นายพรหมพิริยะ จันตั้งอัดบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2071นายวัชรากร ดิษสมานบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2072นางสาวสุมินตรา ขีดขั้นบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2073นายณัฐชนนท์ กิ่งแก้วบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2074นายณัฐพล แซ่โค้วบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2075นายนัฐพงษ์ รุ่งฟ้าบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2076นายอมร วงศ์เมืองบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2077นายกิตติศักดิ์ หาญมานพบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2078นายกองพล อยู่ประเสริฐบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2079นายโซราย จาเวียด จามิลีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2080นางสาวจันทร์จิรา สุภบวรนิจบริหารธุรกิจการตลาด2563
2081นายณัฐสิทธิ์ พงษ์พยัคฆ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2082นางสาวนภาพร พูลสวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2083นางสาวนลินทิพย์ สิริวาทกานต์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2084นางสาวพรพรรณ น้ำเพชรบริหารธุรกิจการตลาด2563
2085นายฮ้าว หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2086นางสาวเหมิง ซุนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2087นายชุนซู่ จูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2088นายอี้เหิง อิ๋นบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2089นายฮ้าวหนิง ซูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2090นายจรือหาน หลัวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2091นายจุนเฉิง เหย่วบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2092นายหลี่หาน จี้บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2093นางสาวหรุ่ยเคอ เฉ่าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2094นางสาวเหว่ย ซุนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2095นางสาวจิงซรวง หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2096นายหยู้เหมิง จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2097นายซูหรุ่ย จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2098นางสาวเบญจวรรณ ตั้งจิตต์ภราดรบริหารธุรกิจการตลาด2563
2099นายพรเทพ ประจําจรบริหารธุรกิจการตลาด2563
2100นายวสุเมฆ ธนิยผลบริหารธุรกิจการตลาด2563
2101นางสาวสุภัชชา บัวหอมบริหารธุรกิจการตลาด2563
2102นางสาวแพรวโพยม บุญเกิดบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2103นายฐกร จิราศุภดิลกบริหารธุรกิจการเงิน2563
2104นางสาวกัญยาณี รัตนศิลป์ชัยบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2105นางสาวชนันรัตน์ แสนสุขบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2106นางสาวณัฐชนน สวัสดิ์ทับบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2107นางสาวอรอุมา คำบุญเรืองบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2108นายอัครวุฒิ ลิขิตชลบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2109นางสาวอัญรักษ์ แก้วนะทะบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2110นางสาวอาทิตยา มาตานุสรณ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2111นางสาวขวัญจิรา มะวงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2112นางสาวดรุณี สุนทรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2113นายบุญชัย คิวเจริญวงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2114นางสาวพัชราภา สมศักดิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2115นางสาวพิชญา สาโรวาทบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2116นางสาวพจวรรณ เกตุแก้วบริหารธุรกิจการเงิน2563
2117นางสาวแกร่งดุจเพชร จิตรีมิตรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2118นางสาวเจนจิรา โภคาพานิชย์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2119นางสาวณัฐวรรณ เพ็ญบูรณ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2120นางสาวนฤมล พรประสิทธิ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2121นางสาวเบญจรัตน์ ประเสริฐโชคชัยบริหารธุรกิจการตลาด2563
2122นายพิชิตชัย ธารเจือบริหารธุรกิจการตลาด2563
2123นางสาววาสนา บอแฉ่บริหารธุรกิจการตลาด2563
2124นางสาววิไลพร สุวรรณบริหารธุรกิจการตลาด2563
2125นายอนุวัฒน์ หนูผาสุขบริหารธุรกิจการตลาด2563
2126นายกัมปนาท ทองไซร้บริหารธุรกิจการตลาด2563
2127นางสาวเก็จมณี มั่นปานบริหารธุรกิจการตลาด2563
2128นายณัชพล กาละพันธ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2129นายธนพล สาลีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2130นายภีม ภิภักดิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2131นายอรรถพล เหมสินอนันต์บริหารธุรกิจการเงิน2563
2132นางสาวอรุณทิพย์ กิตติโรจนพันธ์บริหารธุรกิจการเงิน2563
2133นางสาวอลิตตา ลิขิตสุวรรณมลบริหารธุรกิจการเงิน2563
2134นางสาวจันทร์จิรา วรดิเรกบริหารธุรกิจการตลาด2563
2135นายจิตรภาณุ สิริพรวิทยาบริหารธุรกิจการตลาด2563
2136นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์แสงบริหารธุรกิจการตลาด2563
2137นายณัฐดนัย บุญรอดบริหารธุรกิจการตลาด2563
2138นายธนภัทร ภาณุบำรุงพงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2139นางสาวณหทัย รอดสดใสบริหารธุรกิจการตลาด2563
2140นางสาวพิมลพร สีหะวงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2141นางสาววนัชพร นามบุตรบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2142นางสาวกัญญารัตน์ มาลัยงามบริหารธุรกิจการเงิน2563
2143นายเจษฎา อาภรณ์ศรีบริหารธุรกิจการเงิน2563
2144นางสาวโชติรส พนิตเจริญสุขยิ่งบริหารธุรกิจการเงิน2563
2145นายฐานันดร ปาสาเทบริหารธุรกิจการเงิน2563
2146นายธนกฤต เห่า หรือ โหวบริหารธุรกิจการเงิน2563
2147นางสาวธนัชพร วรวรรณบริหารธุรกิจการเงิน2563
2148นายธนาวุฒิ สุริยธรรมศักดิ์บริหารธุรกิจการเงิน2563
2149นางสาวนัทธิณี มูฮำหมัดบริหารธุรกิจการเงิน2563
2150นายคณิศร พุ่มแก้วบริหารธุรกิจการตลาด2563
2151นางสาวจีรดา ปลอดโปร่งบริหารธุรกิจการตลาด2563
2152นายเจริญพงศ์ ตันติตระกูลไชยาบริหารธุรกิจการตลาด2563
2153นายธานินทร์ จันทรชาติบริหารธุรกิจการตลาด2563
2154นายพรเทพ บัญญัติบริหารธุรกิจการตลาด2563
2155นางสาวพาวิตา สะอาดบริหารธุรกิจการตลาด2563
2156นายฤทธิพร สุทธิโอฬารบริหารธุรกิจการตลาด2563
2157นางสาวลัณชณา แพนน้อยบริหารธุรกิจการเงิน2563
2158นางสาววรรณนี พูลทวีสุขบริหารธุรกิจการเงิน2563
2159นางสาวศิริรักษ์ ประวาลปัทม์บริหารธุรกิจการเงิน2563
2160นางสาวศุภรัสมิ์ โหมดช้างใหญ่บริหารธุรกิจการเงิน2563
2161นายสิริยานนท์ บุปผาสิงห์บริหารธุรกิจการเงิน2563
2162นายนันทวัฒน์ แย้มพุชชงบริหารธุรกิจการตลาด2563
2163นายพิพัฒน์ วงสนิทบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2164นางสาวลักษณามนต์ รอดแดงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2165นางสาววันวิสา คุ่ยมุกข์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2166นายวุฒิภัทร ลินนวลบริหารธุรกิจการตลาด2563
2167นางสาวศศิพันธ์ ชื่นอยู่บริหารธุรกิจการตลาด2563
2168นายวิศรุต เชยกลิ่นบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2169นายทศพล แสนนาไต้บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2170นายธราเทพ สุกแสงจันทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2171นางสาวธัญญลักษณ์ อินทะวงเงินบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2172นางสาวนภสร สงบศรีจินตนาบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2173นางสาวปาจรีย์ อินปองบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2174นางสาวอภิสรา มธุรสอภิบาลบริหารธุรกิจการตลาด2563
2175นางสาวกิ่งแก้ว ทองนำบริหารธุรกิจการตลาด2563
2176นางสาวจันทร์จิรา รัตนวงค์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2177นางสาวพรพิมล สุขสวัสดิ์นุวงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2178นางสาวพรรษา สวาสุขบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2179นางสาวพัชริดา กล่อมสุวรรณบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2180นางสาวแพรวพลอย ประกายพลอยบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2181นายศุภฤกษ์ เหลืองชัยศรีบริหารธุรกิจการตลาด2563
2182นายอู๋ ชงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2183นางสาวหรุ่ยชัน บี้บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2184นายเจียนหนาน หลี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2185นางสาวเว่ยอ้ายผิง หยางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2186นางสาวชนนิกานต์ ทองเหว่าบริหารธุรกิจการตลาด2563
2187นายชาติชาย กรุดมินบุรีบริหารธุรกิจการตลาด2563
2188นางสาวเบญญาภา แซ่เฮ้งบริหารธุรกิจการตลาด2563
2189นางสาวพนัชกร มูลคิดบริหารธุรกิจการตลาด2563
2190นางสาวพัชรมัย รินทองบริหารธุรกิจการตลาด2563
2191นางสาวพัชรมัย สำโรงพลบริหารธุรกิจการตลาด2563
2192นางสาวกนกวรรณ พันธชัยบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2193นางสาวเพชรรัตน์ แสงเจริญวัฒนาบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2194นางสาวภคมน พลรักษ์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2195นางสาวภัทราพร พลหล้าบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2196นางสาววราพร หรพูลบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2197นายสราวุฒิ ภักดีวงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2198นางสาวเสาวณีย์ ภู่ตระกูลไมตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2199นางสาวกนกวรรณ จันทร์ผองบริหารธุรกิจการตลาด2563
2200นางสาวรัชตวรรณ ไชยมงคลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2201นายฐิติวุฒิ หรรษาจรูญโรจน์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2202นางสาวณิชนันทน์ เจียงวัฒนชัยกุลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2203นางสาวศิริโชติ ประวรรณรัมย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2204นางสาวกัณฐมณี เขียวปั้นบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2205นางสาวสุภัสสรา ช่วยเต็มบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2206นางสาวณัฐตะวัน วงค์งามบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2207นางสาวธัญญาภรณ์ เลิศสมนาวินบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2208นางสาวเกศกมล สุดใสยบริหารธุรกิจการเงิน2563
2209นางสาวปฐมาวดี ทับทองบริหารธุรกิจการเงิน2563
2210นายพงศกร จันตุบริหารธุรกิจการเงิน2563
2211นางสาวสุดารัตน์ มีลือนามบริหารธุรกิจการเงิน2563
2212นางสาวณัฐกุลญ์ สร้อยบัวงามบริหารธุรกิจการตลาด2563
2213นางสาวณัฐสุดา พึ่งมั่นบริหารธุรกิจการตลาด2563
2214นายนคร อุปการดีบริหารธุรกิจการตลาด2563
2215นายนิรุช สุขพรวิทวัสบริหารธุรกิจการตลาด2563
2216นางสาวบุญญาลักษณ์ พัฒนประดิษฐ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2217นายสุรวุฒิ มีจิตร์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2218นายเกียรติพงษ์ หลีบริหารธุรกิจการตลาด2563
2219นางสาวคชาภรณ์ ชินวรบริหารธุรกิจการตลาด2563
2220นางสาวจริยา พวงกันบริหารธุรกิจการตลาด2563
2221นางสาวโสมอุษา เทพโพธิ์พันธ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2222นายสุขศิริ ศรีเลิศบริหารธุรกิจการตลาด2563
2223นายจักรกฤษณ์ อุ่นยวงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2563
2224นายนพฤทธิ์ สาริกภูติบริหารธุรกิจการตลาด2563
2225นางสาวนภาพร สมานเสรีศักดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2226นางสาวรวินท์นิภา แน่นหนาบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2227นางสาวเวธกา เวชกรพรทวีบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2228นายพสธร ชั้นขจรกุลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2229นางสาวอมลรัตน์ กัลยาพักตร์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2230นายชานน จัตุมงคลกุลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2231นางสาวอติกานต์ โชติเฉลิมรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2232นางสาวอ้อมพร ยะถีโลบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2233นางสาวรำไพพรรณ ผิวอ่อนบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2234นายนวัตกรณ์ สมุบญมาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2235นายกิตติภณ วิชัยดิษฐบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2563
2236นายอัยการ พลายทองบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2237นางสาวปรัศมล พุทธิเศวตบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2238นางสาวพิมพา จิตกวินทิพย์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2239นางสาวณัฐรินีย์ อภิคมวีระกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2240นางสาวเบญจมาพร จูงเพื่อนสุขบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2241นางสาวพจนินท์ ผาสุโอดบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2242นายภัคพงศ์ กุลไพจิตร์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2243นางสาวภานุมาศ สุจริตบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2244นางสาวระพีพัฒน์ คงสมบูรณ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2245นางสาววราพร แสนนาบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2246นางสาวศิรินทิพย์ สุขเสมอบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2247นายเตชทัต เนินทองบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2248นายภาณุวัฒน์ เกตุสุวรรณ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2563
2249นางสาวสุภณิดา สำเภาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2250นางสาวกัญญาณัฐ กงเก๊อะบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2251นางสาวแก้วรัศมี พิราบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2252นายเจตพัฒน์ ชาญทวีคุณบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2253นางสาวชลธิชา พิเศษบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2254นายเสนีย์ พจน์เสนีย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2255นางสาวอภิญญา หล่อศิริเวชบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2256นางสาวลักษิกา ศิริปัฐวีกรณ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2257นางสาวธัญญา เหมหงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2258นายจิตรพิพัฒน์ นาคพันธ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2259นายจิรทีปต์ ชุนส่งศรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2260นายจิรายุ เล้าจันทร์ลอยบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2261นางสาวชลธิชา ปานนาคบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2262นายณัฐวัฒน์ แก้วอ่วมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2263นายธีราทร อริยมงคลเลิศบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2264นายนุติ ลาภประสงค์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2265นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จิ๋วประหัสบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2266นางสาววรรษมน วงษ์หาญบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2267นางสาวณิชกานต์ กตัญญูบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2268นางสาวนฤมล หมื่นสาบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2269นางสาวเบญจมาศ บุญศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2270นางสาวกรกช ศิริธรบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2271นางสาวกรกนก วนัสบดีบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2272นางสาวกันยา วะกาสิทธิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2273นายกิตติพงษ์ จันทร์แจ่มใสบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2274นายกิตติภณ วรอนันต์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2275นางสาวจิราพรรณ์ พลัววิชัยบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2276นางสาวจุฑามาศ นาพิจิตรบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2277นางสาวชลธิชา รัตนพิทักษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2278นางสาวธณาภรณ์ จันทร์สืบบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2279นางสาววิมลณัฎฐ์ สารเมืองโฮมบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2280นางสาวปรารถนา ทศภานนท์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2281นางสาวปาริฉัตร จำนงค์ศิลป์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2282นายพัชรพันธ์ ปฏิญญาสิริบริหารธุรกิจการตลาด2563
2283นางสาวเพ็ญนภา มั่นพิศุทธิ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2284นายภาคภูมิ พันจบศิลป์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2285นางสาวรชตวดี แซมเพ็ชร์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2286นางสาวลลิลทิพย์ โพธิ์พันธ์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2287นางสาววริศรา วงษ์แสละบริหารธุรกิจการตลาด2563
2288นายวัฒนา ตั้งจิตมานะกุลบริหารธุรกิจการตลาด2563
2289นายตรีเพชร ปิดตานังบริหารธุรกิจการตลาด2563
2290นายณัฐธีร์ รัฐรวีชัยยศบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2291นายพิพัฒน์ วงศิลป์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2292นางสาวอังคณางค์ ไชยวิเศษบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2293นางสาวจารุวรรณ แสงโสภณบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2294นางสาวชนันธร จันทตรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2295นางสาวธาราทิพย์ โพนาคาบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2296นางสาวนงนุช ลำธารสีฟ้าบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2297นางสาวนุชธันยา ธีระชัยมหิทธิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2298นางสาวปาณิสรา พนาวันบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2299นางสาวพรฤทัย บุญชูบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2300นายภิญโญ พื้นชมภูบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2301นางสาวพรพรรณ กลั่นมีผลบริหารธุรกิจการตลาด2563
2302นางสาวอรุโณทัย ปานประเสริฐบริหารธุรกิจการตลาด2563
2303นางสาวมณฑิดา สุขเสรีบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2304นางสาวยุภาวดี สารีพันธ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2305นางสาววารุณี บัวสวัสดิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2306นางสาวกัญญาพัชร บุญเอิบบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2307นายจักรภัทร สุดสวาทบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2308นางสาวพีรดา ภูพัฒนะบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2309นางสาวยศวดี ศุภธนากรกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2310นางสาวรุ้งชาดา พุทธรักษาบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2311นางสาววริศรา สุภรณ์ไพจิตบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2312นางสาวศศิธร จันทสิทธิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2313นางสาวสุธิมา ขจัดภัยบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2314นายพงศกรณ์ ทุมวงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2315นางสาวณัฐสุภา บัวแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2316นายพฤฒิกร ธัญธนกรบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2317นายซุย เสี่ยวโซงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
2318นางสาวศิรินทรา ก้านอินทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2319นางสาวศิริวรรณ คุรุพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2320นางสาวละอองดาว มูลศรีนวลบริหารธุรกิจการเงิน2563
2321นายศศิ อยู่สุขดีบริหารธุรกิจการเงิน2563
2322นางสาวสุภารัตน์ สุขเกตุบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2323นางสาวธนภรณ์ แสนสมบัติสกุลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2324นางสาวอภิญญา โพธินบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2325นายภัทสุ วิเทศพงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2326นางสาววริษา รัตนธนาสารบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2327นางสาวมธุรดา ดีครันบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2328นางสาวขวัญชนก อินทร์น้อยบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2329นางสาวณัฎฐา ปุเรตังบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2330นายนวพล ประจันทังบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2331นายกรวิชญ์ คล้ายวิจิตรบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2332นางสาวสุภัสสรา ติ่งต้อยบริหารธุรกิจการเงิน2563
2333นายกิตติ วรรณยศบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2334นางสาวภาวิณี โอดเฮิงบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2335นางสาวจินตนา สมานบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2336นางสาวสุดาวัลย์ นันทะจักร์บริหารธุรกิจการเงิน2563
2337นางสาวอรอำภา แก้วมาคูณบริหารธุรกิจการเงิน2563
2338นางสาวศุภมาศ มรรคเจริญบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2339นางสาวทิพวรรณ โล่ห์คำบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2340นายธัชพล ลิ้มตระกูลบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2341นางสาววราพร ขอสุวรรณบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2342นางสาวศิริวรรณ วงศ์ฮามบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2343นางสาวกชพรรณ นุ้ยวงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2344นางสาวจินตรา วรพันธ์พิทักษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2345นางสาวชไมพร เมฆมณีบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2346นางสาวณัฐภรณ์ คำวงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2563
2347นางสาวณัฐรวี สุดใดบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2348นางสาวณัฐฐา นันทวัตบริหารธุรกิจการตลาด2563
2349นายนันทภพ อิสะและบริหารธุรกิจการตลาด2563
2350นางสาวทิวาพร เกรียงไกรกุลบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2351นายธนบดี ลือชัยเลิศสกุลบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2352นายธนาทิพย์ เทียนงามบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2353นางสาวธิติสุดา ศรีภูธรบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2354นายภาคภูมิ พินโยศรีบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2355นายกิตติพงศ์ เปรมสุกาญจน์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2356นางสาวปัทมาภรณ์ เลิศบันลือศักดิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2357นางสาวนิษฐ์พิชญา ศรีสุวรรณบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2358นายอุกฤษฏ์ แก้วใสบริหารธุรกิจการตลาด2563
2359นายอัครัช ศิริขวัญชัยบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2360นายศิรวิช ตันติปริญญากุลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2361นายจูฮยอน ฮาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2362นางสาวมาริสา ปิ่นแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2363นายธีระภัทร์ อินทร์แผนบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2364นายพีรพัฒน์ กาเหว่าทองบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2365นางสาวชญานุช วุฒิศักดิ์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
2366นางสุภัสสร ศักดิ์สงบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2367นายณฐชัย รุ่งแสงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2368นายวีรภัทร มาฤทธิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2369นางสาวลดาวัลย์ ลิปิกรลือชาบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2370นางสาวสุมินตรา นาคประสานบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2371นางสาววรดา สาดสินบริหารธุรกิจการเงิน2563
2372นางสาวดุสิตา ฐานาคารบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2373นายพีรพัฒน์ นทีรุ่งรัศมีบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2374นางสาวมาริษา ชัยยะบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2375นางสาวอรุณวรรณ มิทธิยาบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2376นางสาวอารยา อาศัยบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2377นางสาวกุลณัฐ ชาวนาบริหารธุรกิจการเงิน2563
2378นางสาวเจนจิรา ผาสุขบริหารธุรกิจการเงิน2563
2379นางสาวเกตุวดี อุเทนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
2380นางสาวปราณปรียา ปิ่นโตบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2563
2381นางสาวมณฑิตา ศิลมัทถบริหารธุรกิจการเงิน2563
2382นางสาววรากร อุปชัยบริหารธุรกิจการเงิน2563
2383นายพานุพงษ์ ใจศรีจันทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2384นายศุภโชค แซ่จึงบริหารธุรกิจการเงิน2563
2385นางสาวสตรีรัตน์ วารีบริหารธุรกิจการเงิน2563
2386นางสาวสุดารัตน์ แซ่จึงบริหารธุรกิจการเงิน2563
2387นางสาวกนกวรรณ แจ่มจันทร์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2388นายจักรเพชร สมัญทสาริกิจบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2389นางสาวณัฐริกา ลำมะนาบริหารธุรกิจการตลาด2563
2390นางสาวสิรินันท์ ภูปรางบริหารธุรกิจการจัดการ2563
2391นางสาววราพร ธนะสมบัติบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2392นางสาวชนัญญา โบว์สุวรรณบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2563
2393นางสาวชไมภรณ์ แสนจินดาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2563
2394นางสาวประภาพร เรืองขจรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2395นายศุภกร ยลอารีย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2396นายศุภชัย วิเศษบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2397นายอภิวัฒน์ เอื้อประยูรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2563
2398นางสาวสุธาทิพย์ สกุลแพวงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2399นางสาวนรินทร์ เดชศักดาบริหารธุรกิจการเงิน2563
2400นายฤทธิไกร มูลธานีบริหารธุรกิจการเงิน2563
2401นางสาวภัควดี ภู่สำอางค์บริหารธุรกิจการตลาด2563
2402นางสาวณัฐวดี แซ่ตั้งบริหารธุรกิจการตลาด2563
2403นางสาวลลิตา สาระสีบริหารธุรกิจการตลาด2563
2404นางสาวสุธิตา โฉมศรีบริหารธุรกิจการเงิน2563
2405นางสาวอภิชญา รื่นภาคธรรมบริหารธุรกิจการเงิน2563
2406นางสาวณัชชา ลอองบัวบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2407นางสาวณัฏฐนิช สมพงษ์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2408นางสาวณัฐมล พูนประโคนบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2409นางสาวมุชิตา เกิดโภคาบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2410นายวัฒนชัย ทุมวารีย์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2411นายวิณกร รุ่งอนันต์กุลสิริบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2563
2412นางสาววราภรณ์ อารีราษฎร์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2563
2413นางสาวสุดารัตน์ ดาผะเดิมบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2414นางสาวอัญชิษฐา มหธนพงศ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2415นางสาวววิชญากรณ์ บุญดาญาบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2416นางสาวกิติยา ดาราพันธุ์บริหารธุรกิจการบัญชี2563
2417นางสาวเกตุมณี น้อยวานิชบริหารธุรกิจการบัญชี2563
2418นายภูวดล สรรพบพิตรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2419นางสาวสุพัตรา ชัมภารีย์บริหารธุรกิจการเงิน2562
2420นางสาวธญวรรณ ทองทรงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2421นางสาวสุภาพร บุตรศิริบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2422ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาฎา ใจซื่อบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
2423นางสาวลลิตา อุดรชัยนิตย์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
2424นางสาวสถาพร สุขศรีวรรณบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
2425นางสาวศิวพร อัศดรเทพไทบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2426นางสาวณัฐกานต์ สีนาคบริหารธุรกิจการตลาด2562
2427นางสาวศศิณา แก้วพึ่งบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2428นางสาวสุพิชฌาย์ ปิดตานังบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2429นายจักรกฤษณ์ สุขนวพรบริหารธุรกิจการตลาด2562
2430นางสาวจิรัชญา พงษ์สุวรรณบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2431นางสาวสุทธิดา ลิ้มประเสริฐบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2432นางสาวอศิศา สอนเสนาะบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2433นางสาวณฑิชา จุ้ยจ้อยบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2434นางสาวบุญรอด พาหาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2435นางสาวยมลพร สายสุดบริหารธุรกิจการตลาด2562
2436นางสาวอิงธิรา เพิ่มศรีงามบริหารธุรกิจการตลาด2562
2437นางสาววราพร เวียงย่างกุ้งบริหารธุรกิจการตลาด2562
2438นายตติวัฒน์ หงษ์วิจิตรบริหารธุรกิจการตลาด2562
2439นางสาวใบเตย ภูนาบริหารธุรกิจการตลาด2562
2440นางสาวนัฐกาญ วิเชียรพนัสบริหารธุรกิจการตลาด2562
2441นางสาวนาตาชา จันทนาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2442นางสาวธีร์ชญาน์ นามขานบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2443นางสาวชัชฎาภรณ์ ศิริรักษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2444นางสาวเพ็ญนภา กล่อมเกลี้ยงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2445นางสาวนีล่า ฮุสนุล อ๊อกตาฟิยานะบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2446นายจิระชัย โพธิ์เจริญบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2447นายศุภชัย ตรีทิพสุนทรบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2448นายกิตติศักดิ์ ยิ้มช้างบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2449นางสาวปนัดดา แซ่อื้อบริหารธุรกิจการตลาด2562
2450นางสาวสิรินยา คนึงโชติบริหารธุรกิจการตลาด2562
2451นางสาวสุกัญญา กัญญาไทรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2452นางสาวเมทาวี มีเกล็ดบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
2453นางสาวทิพวรรณ วรจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2454นางสาวหฤทัย กางถิ่นบริหารธุรกิจการตลาด2562
2455นางสาวพฤษา พันธุ์ผาติบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
2456นางสาวแพรวรวี กี้เจริญบริหารธุรกิจการเงิน2562
2457นายกิตธนัช หอมสมบัติบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2458นายอรรถชิระ ทุมปัดบริหารธุรกิจการตลาด2562
2459นายเทียนหยู่ หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2460นางสาวภาณุมาศ อึ๊งโพธิ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2461นางสาวสุนิสา สล่ำทรบริหารธุรกิจการตลาด2562
2462นางสาวฐานมาศ หลักทองบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2463นางสาวบูรพรรณ เทียบมังบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2464นางสาวหาน จินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2465นายพงศพร ภรแดนศักดิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2466นายจิตติ เจริญสูงเนินบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2467นายธนันธร ชมพรมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2468นางสาวพัชรา แดงด้วงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2469นางสาวอาภากร เพ็งสกุลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2470นางสาวจิราวรรณ มุงธิสารบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2471นางสาวกมลวรรณ เจี่ยเจริญบริหารธุรกิจการตลาด2562
2472นางสาวกวิสรา ภูมิฐานบริหารธุรกิจการตลาด2562
2473นางสาวชลธิชา เย็นเกิดบริหารธุรกิจการตลาด2562
2474นางสาวชินานาฎ วรภาพบริหารธุรกิจการตลาด2562
2475นางสาวสุพิชชา จันทร์ส่องแสงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2476นางสาวหรุ่ยชิง เผิงบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2477นายมโนมัย สุดแก้วบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2478นางสาวเพ็ญนภา ถิตย์บูรณ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2479นายนรากร สุวรรณบริหารธุรกิจการตลาด2562
2480นายทิตย์ศรา กระดานพลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2481นางสาวสุพรรษา คล้ายสมบูรณ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2482นางสาวรัชนีกร เศษเพ็งบริหารธุรกิจการตลาด2562
2483นางสาวกาญจนา วรรณแก้วบริหารธุรกิจการตลาด2562
2484นางสาวดวงพร อินทร์สว่างบริหารธุรกิจการตลาด2562
2485นางสาวสุทธิรา พิมสอนบริหารธุรกิจการเงิน2562
2486นางสาวเตือนใจ ชาจันทร์บริหารธุรกิจการเงิน2562
2487นางสาววรรณพร เยื่อใยบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2488นายประกิต อาษาสุขบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2489นายทิวา แข็งขันบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2490นายปริญญา ชงสุวรรณบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2491นายวรกิจ ฉ่งพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2492นางสาววิชุดา นันทวิเศษชัยบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2493นางสาวปนิฐา ชาวดงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2494นางสาวบังอร เมอแหละบริหารธุรกิจการตลาด2562
2495นางสาวนันทพร จือทรวงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2496นางสาวพรพิชชา ชูจันทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2497ว่าที่ร้อยตรีนพดล เกิดมณีบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2498นางสาวณัฐณิชา ขำพิมายบริหารธุรกิจการตลาด2562
2499นางสาวสุจิตรา ไวยบุรีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2500นางสาวทิพย์สุดา ศรีแสงทรัพย์บริหารธุรกิจการเงิน2562
2501นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มรังษีบริหารธุรกิจการเงิน2562
2502นายมนัสชัย โฮชินบริหารธุรกิจการเงิน2562
2503นายภูวสิษฏ์ ปิติดาบริหารธุรกิจการเงิน2562
2504นางสาวภัทรพร หาญธงไชยบริหารธุรกิจการเงิน2562
2505นางสาวกมลวรรณ รูปคมสันบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
2506นายไชยภัทร จีนหลงบริหารธุรกิจการตลาด2562
2507นางสาวอุษา อำมาบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
2508นายอนุกูล หนามทองบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2509นางสาวพลอยไพลิน แสงศิริบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2510นางสาวเบญจวรรณ นิลอ่อนบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2511นางสาวลลิต์ภัทร หงษ์สุวรรณบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2512นางสาวปวีณา คงคาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2513นายมนัสเทพ คำประวัตรบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2514นางสาววิภาลักษมิ์ พันธุ์พงศ์พิพัฒน์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2515นางสาวศิริวัชร สระบัวคำบริหารธุรกิจการตลาด2562
2516นางสาวตวนสุตรา เสกกล้าบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2517นางสาวปิยพร ตรัยรัตนาธิคุณบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2518นางสาวอริสา เกษนอกบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2519นางสาวชนิกา ภูบุญอ้วนบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2520นายกฤตยศ ศิริมาตรบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2521นางสาวจิรธิดา เลิศพิมลพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2522นางสาวชลธิชา บุญคงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2523นางสาวฐิติมา อุไรวงศ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2524นางสาวแอนนา เกษดาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2525นางสาวกนกพร สุภาพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2526นางสาวนริศรา การะเกตุบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2527นางสาวภาณุภรณ์ วงศ์ทองบางบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2528นางสาวลลิตา หลิมเทียนรี้บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2529นางสาวพรรณนิภา บุญชุ่มบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2530นางสาวพรทวี คำหนูบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2531นางสาวอินทิรา ทันวันบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2532นายนัฐชัย นิสสัยกล้าบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2533นายนิติพัฒน์ โภคปัญจาภรณ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2534นายนินนาท ธรรมเจริญบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2535นายปฏิพัทธ์ สะทุมรัมย์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2536นายพัทธพล ตันกันภัยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2537นายภัทรดนัย เพิ่มเจริญบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2538นายภีมพล แหยมประสงค์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2539นายวรวุฒิ วุ่นชุมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2540นางสาวศิรดา เจริญเหง่าบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2541นายสิทธินนท์ มั่นจิตรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2542นางสาวสิรีธร ทองอ่ำบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2543นางสาวพัณณิตา สีหะวงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2544นางสาววิภาดา ทิพย์บุญธรรมบริหารธุรกิจการตลาด2562
2545นายชัยวิวัฒน์ กองแก้วบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2546นายณัฐพร ภูฆังบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2547นางสาวนิตยา พรมจันทร์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
2548นางสาวกนกวรรณ สบายดีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2549นางสาวสุวิมล เดือนกว้างบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2550นางสาวจันทิมา วงษ์นครบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2551นางสาวอรณิชา เผ่าโนรีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2552นายภัทรวัฒน์ ชะเอมเทศบริหารธุรกิจการตลาด2562
2553นายปิยวัฒน์ สีเขียวแดงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2554นายชานน สุวรรณมณีบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2555นางสาวณัฐวิสา ผายชำนาญบริหารธุรกิจการตลาด2562
2556นางสาวภัทริกา ประกอบพรบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
2557นางสาวโสภิณ กระสายบริหารธุรกิจการตลาด2562
2558นายวัชระ บุตรประสงค์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2559นางสาวสร้อยนภา คำวิชิตบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2560นางสาวนฤดี จันทร์รอดบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2561นายอธิชัย เจนจบธุรกิจบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2562นางสาวอรปรียา สุวรรณเพชรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2563นางสาวเมิ่งหลิง หว่างบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2564นางสาวจิรภา ประกอบผลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2565นางสาวกัญญา สิริพงศกรบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2566นายจิรกิตต์ จันทร์เด่นดวงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2567นางสาวเดือนเพ็ญ แย้มวิเศษบริหารธุรกิจการตลาด2562
2568นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์ดาประดิษฐ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2569นางสาวนุชนารถ ธรรมปิ่นมงคลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2570นางสาวประภัสสร พรโสภณบริหารธุรกิจการตลาด2562
2571นายพิชิตชัย เเจ่มใสบริหารธุรกิจการตลาด2562
2572นางสาวยัสมีน มะหะหมัดบริหารธุรกิจการตลาด2562
2573นางสาวศศิพิมล มงคลโสภณรัตน์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2574นายศิวายุ โคตรสมบัติบริหารธุรกิจการตลาด2562
2575นายศุภชัย วาสนดิลกบริหารธุรกิจการตลาด2562
2576นางสาวอรวรรณ พลสังข์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2577นายสมพงษ์ รอดขำบริหารธุรกิจการตลาด2562
2578นางสาวปภัทรภร กองพรตบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2579นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์งามบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2580นางสาวศกลวรรณ ทองมูลตนบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2581นางสาวหทัยชนก ทวีเชิดชัยทรัพย์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2582นางสาวอมรทิพย์ เสือมากบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2583นางสาวกิติยา แก้วใจใหญ่บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2584นางสาวอารียา ประทีปทองบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2585นางสาวสกลสุภา เทียนกระจ่างบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2586นางสาวชมพูนุช กาหะบริหารธุรกิจการตลาด2562
2587นายศิริชัย มะลิชูบริหารธุรกิจการตลาด2562
2588นางสาวศิริรัชต์ เทพอำนวยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2589นางสาวณัฐณิชา ขุมเงินบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2590นางสาวอุรัสยา นิลกรณ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2591นางสาวอุษณี ฉ่ำมณีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2592นางสาวกุลธิดา แซ่ตั้งบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2593นายจิ่งเทา จูบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2594นางสาวมิรันตี อำไพสิริวงศ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2595นางสาวชิษณุชา นิลทิมบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2596นางสาววริษฐา ขันธาฤทธิ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2597นางสาวเหมือนฝัน บุญประสิทธิ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2598นางสาวกนกวรรณ บ๊วยเจริญบริหารธุรกิจการตลาด2562
2599นางสาวกรรภิรมย์ กาญจนกูลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2600นายจักรกฤษณ์ มหันตรัตน์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2601นายจิรวัฒน์ สุวรรณอินทร์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2602นายฐาปนพงศ์ สิทธิพรรัตนมณีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2603นายพัฒนายุ สมวจีเลิศบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2604นายพีรพนธ์ วรวิสันบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2605นางสาวแพรวกัญญา เต็มประสงค์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2606นางสาวกนกวรรณ โพธิ์สุขบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2607นายเกรียงไกร ปู่ไทยบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2608นายทีปกร คำประพัฒน์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2609นายปรีชา จันทร์แก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2610นายธนพงศ์ คงคาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2611นายจิรายุทธ ลุนบงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2612นายธเนศ ลิ้มสุมังคลกุลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2613นายปลายตะวัน หงส์มาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2614นางสาวพรนภา ชูสุวรรณ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2615นายภาสกร นวลจันทร์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2616นายศุภฤกษ์ แซ่ตั้งบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2617นางสาวอรปรียา จิรายุทธบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2618นางสาวอรอุมา พวงทวายบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2619นายวิฑูรย์ เมืองอินทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2620นางสาววรดา จังเสถียรบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2621นางสาวสวนิต ละลีบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2622นางสาวอภิญญา เดชคำภูบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2623นางสาวณัฐพร มีใหญ่บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2624นางสาวนิธิตา ศรีจันทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2625นายพงค์ศิริ ต้นสุขบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2626นางสาวกิติพร สมอ้มบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2627นางสาววรวลัญช์ อัครเวธน์ตระกูลบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2628นายนิพนธ์ ไว้สันเทียะบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2629นางสาวพรสุดา บุญจิตต์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2630นางสาวพิมนทิพย์ สารอิสสระบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2631นางสาวสุทธิดา พูลวงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2632จ่าสิบโทหญิงรัชนีย์ คล้ายแดงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2633นางสาวธารรินทร์ จรกาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2634นางสาวอทิตยา ลิขิตสุวรรณมลบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2635นางสาวพงษ์ลดา ภู่ธนวิศิษฏ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2636นางสาวสุกัญญา พิผ่วนนอกบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2637นางสาวสุนีรัตน์ จำนงค์วุฒบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2638นางสาวจุฑามาศ บัวแก้วบริหารธุรกิจการตลาด2562
2639นายปริญญา อนุพัฒน์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2640นายศุภฤกษ์ โพธิ์งามบริหารธุรกิจการตลาด2562
2641นางสาวสุธิตา สมพันธ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2642นายณัฐพล จันตะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2643นายธีระ แสนคลังบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2644นางสาวอินทิรา วารีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2645นายหยาง จางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2646นางสาวจุภาพร ธารฟองบริหารธุรกิจการตลาด2562
2647นางสาวรุ่งนภา องคะลอยบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2648นางสาวศิริมณี ศุภกูลบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2649นางสาวสุพัตรา วงศ์อัชฌามณีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2650นางสาวรสนันท์ ฉิมวัยบริหารธุรกิจการตลาด2562
2651นางสาววราภรณ์ จันจำปาบริหารธุรกิจการตลาด2562
2652นางสาวเกวลิน ศิริเชิดชูโตบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2653นางสาวสิริลักษณ์ ทองประไพบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2654นางสาวอุไรวรรณ มาตวงค์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2655นางสาวกนกวรรณ ไขรัศมีบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2656นายกัมปนาท เขียวมาบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2657นางสาวเจนจิรา กำมเชียรบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2658นางสาวณิรชา ทิมพานทองบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2659นางสาวณีรนุช สุทธิอำนวยกูลบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2660นางสาววันทนา สายพรมบริหารธุรกิจการตลาด2562
2661นางสาวชุติกาญจน์ เนตรจุ้ยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2662นางสาวบงกชพร อัญญะโพธิ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2663นายอรุษ เพิ่มพิศาลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2664นางสาววัลลภา อินทร์อ่วมบริหารธุรกิจการตลาด2562
2665นางสาวสิริกาญจน์ สกุลเรืองวิทยาบริหารธุรกิจการตลาด2562
2666นางสาวสุภัสสร กลีบเมฆบริหารธุรกิจการตลาด2562
2667นายอนันต์สิทธิ์ ไชยคงทองบริหารธุรกิจการตลาด2562
2668นายณัฐวุฒิ จรรยาบริหารธุรกิจการตลาด2562
2669นางสาวจาง ลู่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2670นายเจียชี กูบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2671นายเกรียงศักดิ์ สังพิมพ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2672นางสาวปภาวี ศักดิ์สิงห์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2673นางสาวแฟลีซีดาเดะมารีอะ เดอัลบุแคร์เคบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2674นายดัมเมียว ซัวเรสแปริร่ากูสมาวบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2675นางสาวโกลัญญา จิ๋วพัฒนกุลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2676นายธนวรรต มังกรแก้วบริหารธุรกิจการเงิน2562
2677นางสาวปภัสสร ดวงทับทิมบริหารธุรกิจการเงิน2562
2678นายปรินทร สุทธินิยมบริหารธุรกิจการเงิน2562
2679นางสาวปวีณา ทิมแก้วบริหารธุรกิจการเงิน2562
2680นายปัญญา โกวิทกูลไกรบริหารธุรกิจการเงิน2562
2681นายภัทรชัย มานะวงศ์เจริญบริหารธุรกิจการเงิน2562
2682นางสาวศรัณยา สีขุมเหล็กบริหารธุรกิจการเงิน2562
2683นางสาวสิตานัน แปลกจิตร์บริหารธุรกิจการเงิน2562
2684นางสาวสุพรรณี คำภูษาบริหารธุรกิจการเงิน2562
2685นางสาวสุรีรัตน์ พันธุ์เจริญบริหารธุรกิจการเงิน2562
2686นายวัชนันท์ สุริยหาญบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
2687นางสาววัชรดา เฉยสอาดบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
2688นางสาวสาธิตา จันแดงบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2689นายกฤตณัฐ ปิยะรุจิราบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2690นางสาวจิตปราณี สีหนาทธัญญบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2691นายทักษิณ แซ่ตั้งบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2692นางสาวปัทธิมา โชคลาภบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2693นางสาวพลอยไพลิน ศรอินทร์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2694นางสาวศิริยากร ศรีสมุทรบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2695นางสาวพชรวรรณ วงศ์ประโคนบริหารธุรกิจการตลาด2562
2696นางสาวอิสราวลี ทรัพย์บางยางบริหารธุรกิจการตลาด2562
2697นายกฤติกร แช่มช้อยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2698นางสาวเขมณัฏฐ์ ปัญญาเลิศสุทธิศรีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2699ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สว่างวงศ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2700นางสาวดวงเดือน คำมีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2701นายธวัชชัย จันทร์เพ็งบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2702นายธิติวุฒิ นิพัทธ์โชติบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2703นางสาวนุชประวีณ์ สันติพิพัฒน์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2704นายปวร อังคะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2705นางสาวปิยะรัตน์ สวาสดิ์พรรคบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2706นางสาวสุธิดา พิทักษ์ผลไพศาลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2707นางสาวอภิสรา นิลาวรรณ์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2708นายอิทธิพล ปวงไชยาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2709นางสาวณิชารีย์ คามสุภาพบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2710นางสาวทัตติยา ใสทองบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2711นางสาวธนวัน ชยางกูรวงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2712นางสาวธิติมา เอี่ยมโยธาบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2713นางสาวรติกาล แสงรูจีบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2714นายสิทธิโชติ ชัยประเสริฐบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2715นางสาวสุวนันท์ สำโรงแสงบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2716นายรัชชานนท์ ทิพกันบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2717นางสาวรุจิรา มาลีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2718นางสาวฮูเย็น เล คานบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2719นางสาวชนิดา มีคุณเอี่ยมบริหารธุรกิจการตลาด2562
2720นายชวกร อภิรักษาภรณ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2721นายพิษณุ สุขต่ายบริหารธุรกิจการตลาด2562
2722นางสาวรมย์รวินท์ กาญจนกวีกุลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2723นางสาววรกมล ไตรรัตนานนท์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2724นางสาวสุนิสา สุทัศน์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2725นางสาวสุพชนก ละเอียดบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2726นางสาวสุพัตรา ศรีสมบูรณ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2727นายเสฏฐวุฒิ วัฒนถาวรบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2728นางสาวอนัญญา มหายศนันท์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2729นายศุรณา สีแดงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2730นางสาวณัฐชยา อยู่ตามนัดบริหารธุรกิจการตลาด2562
2731นายณัฐพล ปัตตังชานังบริหารธุรกิจการตลาด2562
2732นายธนพงศ์ พิบูลย์สวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2733นายธวัชชัย หย่ำวิลัยบริหารธุรกิจการตลาด2562
2734นายธีรดนย์ บุพศิริบริหารธุรกิจการตลาด2562
2735นางสาวจุฑามาศ แก้วเก่าบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2736นางสาวธัญวรรณ ชาดาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2737นางสาวณัฐกานต์ เจริญสุขบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2738นางสาวณิชนันทน์ ศุภางค์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2739นางสาวปรียา ศิลาโล้บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2740นายวีระชัย ชัยหมานบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2741นายศุภกร สายสิงห์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2742นางสาวเกวลี นาคะประวิงบริหารธุรกิจการตลาด2562
2743นางสาวจามิญช์ญา ติรสุวรรณวาสีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2744นางสาวชนัดดา ทรัพย์สุนทรบริหารธุรกิจการตลาด2562
2745นายหิรัญ จันทรจำนงค์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2746นางสาวจารุวรรณ สุขสงครามบริหารธุรกิจการตลาด2562
2747นางสาวจุฑาทิพย์ ไสตัยบริหารธุรกิจการตลาด2562
2748นายธัชชัย บุญสุขบริหารธุรกิจการตลาด2562
2749นางสาวเบญจรัตน์ กล่อมจิตร์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2750นายศุภกร ลี้ทรงศักดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2751นางสาวสุภาภรณ์ พาแก้วบริหารธุรกิจการตลาด2562
2752นางสาวนิภาพร ใจกล้าบริหารธุรกิจการตลาด2562
2753นางสาวบุญรอด กองศิลป์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2754นางสาวปรียานนท์ ชอบมีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2755นางสาวปัญจภรณ์ สุขวงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2756นางสาวพรสุดา มาสาบริหารธุรกิจการตลาด2562
2757นายมานะ ชาวบ้านในบริหารธุรกิจการตลาด2562
2758นางสาวรัตนกร วณิชย์กุลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2759นางสาวรุ่งไพลิน เนาว์กลางบริหารธุรกิจการตลาด2562
2760นางสาวธารีรัตน์ เพ็งบุบผาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2761นางสาวปนัดดา ศรีเจริญบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2762นางสาวปรียาภรณ์ แซงวงษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2763นางสาวพัชรพร ครองบุญบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2764นายพัชรพล บุญยศบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2765นายศุภณัฏฐ์ เขตมัจฉาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2766นายสินธนรักษ์ ญาติเสมอบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2767นางสาวหทัยชนก จิตร์ชื้นบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2768นางสาวจิรวรรณ นิธิสมบัติบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2769นางสาวเกสรา คงชุมบริหารธุรกิจการตลาด2562
2770นางสาวกรรณิกา คำพินิจบริหารธุรกิจการตลาด2562
2771นางสาวกัญญารัตน์ บรรจงปรุบริหารธุรกิจการตลาด2562
2772นางสาวจิรพรรณ ชูรัตน์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2773นางสาวชนิดา แผงอ่อนบริหารธุรกิจการตลาด2562
2774นางสาวปทุมา จำปางามบริหารธุรกิจการตลาด2562
2775นางสาวพิชญา ศิริบริหารธุรกิจการตลาด2562
2776นางสาวศิตา แรงสาริกากรณ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2777นางสาวสุชาดา วัฒนพลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2778นางสาวอภิญญา อัมรินทร์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2779นายกฤษฎา จันทร์นาคบริหารธุรกิจการตลาด2562
2780นายพงศกร โชติเรืองบริหารธุรกิจการตลาด2562
2781นางสาวอรนาฎ ทับแสงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2782นายนพกร สุขมีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2783นางสาวกมลชนก จุ้ยศิริบริหารธุรกิจการเงิน2562
2784นายกิตติโชติ ชื่นชมแสงบริหารธุรกิจการเงิน2562
2785นางสาวจิตรลดา แดนหงษีบริหารธุรกิจการเงิน2562
2786นางสาวจุฬาวรรณ ก่อปฏิภาณบริหารธุรกิจการเงิน2562
2787นายชาญพิพัฒน์ วันนาบริหารธุรกิจการเงิน2562
2788นางสาววรัชรีวรรณ เฉลยแพรบริหารธุรกิจการตลาด2562
2789นายวิทิต ศักดิ์กำจรบริหารธุรกิจการตลาด2562
2790นางสาวอรุณรัตน์ รวมธรรมบริหารธุรกิจการตลาด2562
2791นางสาวไอรดา วัฒนภักดีพงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2792นางสาววันทนีย์ เล็กเขียนบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2793นางสาวสุพรรณา พึ่งแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2794นางสาวนัยดา ปิณฑรัตนวิบูลย์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2795นางสาวกาญจนา มุขภักดีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2796นายจตุพล สุภาพบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2797นายธนิสร ตรีเมธาบริหารธุรกิจการตลาด2562
2798นางสาวธนกาญจน์ คำเกิดบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2799นายธราธร ปลอดโปร่งบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2800นางสาวธัญชนก แก้วนิลบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2801นางสาวกัญญารักษ์ จั่นรัตน์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2802นางสาวกัญญารัตน์ มโนน้อมบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2803นายกิตติศักดิ์ พงษ์บริบูรณ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2804นายกิตติศักดิ์ ศุกระฤกษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2805นางสาวอนันนัฏ เงางามบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2806นายชาญวิทย์ แย้มแสงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2807นายฐานันดร วิทยกิจบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2808นางสาวณัฐรัตน์ มากกลิ่นบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2809นางสาวธนิกา กล่ำแสงแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2810นางสาวธมลวรรณ สวัสดีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2811นายธีรวัฒน์ เนาว์ศรีสอนบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2812นายศุภชัย องศาราบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2813นางสาวธันยพร คําพานิชย์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2814นางสาวชัญญานุช เข็มทองบริหารธุรกิจการตลาด2562
2815นางสาวนฤมล นาดีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2816นางสาวนวรัตน์ โต๊ะลงบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2817นางสาวนภาภรณ์ อารีวโรดมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2818นายวิศิษฏ์ กองแก้วบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2819นางสาววรวรรณ ฉันท์วรุตพงศ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2820นายสรวิศ ทรงสมรรถภาพบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2821นายสายฟ้า จิตต์เที่ยงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2822นายสุเมธี ศรีบุญบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2823นางสาวมารีน่า โนเฟล ไลน์ อัลฟิอานี่ ดาเรียบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2824นางสาวสุวนันท์ ศิลปกิจบริหารธุรกิจการตลาด2562
2825นางสาวจุฑามาศ ไชยมนตรีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2826นางสาวมะลิ แซ่เตียวบริหารธุรกิจการเงิน2562
2827นางสาวภานุชนารถ สุขพิศาลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2828นางสาวชุลีรัตน์ บุญณรงค์บริหารธุรกิจการเงิน2562
2829นางสาวนงนภัส มหาจตุรพิธบริหารธุรกิจการเงิน2562
2830นางสาวปทิตตา เชื่อมสุขบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2831นางสาวปวีณา ทองพิมพ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2832นางสาวณัฏฐ์ชญา ประสพลาภบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2833นายพงศภัค ปุริมวัจน์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2834นางสาวพรสินี กุลรัตสีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2835นายพิมพ์ชนก คำพิบูลย์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2836นายพุทธิพงษ์ สันติธัญญาโชคบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2837นายภีมพศ แทนศิริบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2838นางสาวมาลินี ศรีจันทร์มากบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2839นายรัฐนันท์ ศรีภูทองบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2840นางสาวเลิศลักษณ์ วงค์เวชบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2841นางสาววรัญญา จันทร์เรืองบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2842นายศรานนท์ ศรีพูลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2843นายอนุชา ปิยะวงค์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2844นางสาวอินทิรา พุธศรีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2845นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2846นางสาวปาลิตา ดิเรกศิลป์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2847นางสาวสุพรรณี พิทักษ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2848นายกรีฑา รุ่งกีรติกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2849นายศุภณัฐ สุขสะอาดบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2850นายสิทธิศักดิ์ พรหมสิทธิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2851นางสาวสิริภาภรณ์ คำสุวรรณบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2852นางสาวนุชสุรีย์ พานสัมฤทธิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2853นางสาวปรียานุช ตาลเสี้ยนบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2854นางสาวธนวรรณ ขลิกคำบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2855นางสาวประภัสสร จันทร์พรบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2856นางสาวพิมพิศา สอนจิตร์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2857นางสาววชิราภรณ์ อรรถกสิกิจบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2858นางสาวลัดดาวรรณ ไชยชาติบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2859นางสาวสระสิประภา แสงสินบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2860นางสาวดารุณี คณฑาบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2861นายกฤตนัย หัสวายุกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2862นายเกียรติศักดิ์ เงินเจริญผดุงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2863นางสาววริษฐาษ์ กาญจนพิบูลย์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2864นายวศิน แจ่มสอาดบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2865นางสาวศุภกานต์ ขัมภรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2866นางสาวสุทธิดา นิมกาญจน์ศิริบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2867นายกิตตินันท์ จันทร์บุญล้อมบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2868นางสาวจินดารัตน์ ภัควันต์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2869นายธาดา เด่นดีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2870นางสาวอิสราภรณ์ โชติอนันต์คงภัสบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2871นางสาวณัชชินันท์ ปองจีระอนันต์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2872นายปุญณะ ใจมีธรรมดีบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2873นางสาวสุทธิดา ชนะดิษฐ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2874นางสาวบุษยา มะโนรัตน์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2875นางสาวยุพา สัตตบุศย์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2876นายสุจินต์ บรรเทาทุกข์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2877นางสาวอัจฉราพรรณ หงษ์ทองบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2878นางสาวจำลองลักษณ์ เสาะใสยบริหารธุรกิจการตลาด2562
2879นางสาวปาริฉัตต์ ดวงโกสุมบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2880นางสาวปารียา ฉลาดดีบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2881นางสาวเปมิกา ปานขวัญบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2882นางสาวประภัทรสร ชาญบำรุงบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2883นางสาวกัญญารัตน์ พึ่งพงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2884นางสาวเกวลิน แซ่ตั้งบริหารธุรกิจการตลาด2562
2885นางสาวณิรัชชา อายุศะนิลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2886นายเหย่วซี ไช่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2887นางสาวชิวจิ่น เจียงบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2888นางสาวเซียวอี๋ เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2889นางสาวภาวสุทธิ เจริญสุขบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2890นายรัฐศาสตร์ โยสิทธิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2891นางสาวกนกกร ทิมขำบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2892นายกันตพล คุ้มโชคไพศาลบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2893นายกิตติพจน์ อิสราคารบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2894นางสาวกุลธิดา ผดุงโภชน์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2895นางสาวชลชญา พรอภิรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2896นางสาวณัฐกานต์ เชื้อโตหลวงบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2897นางสาววูเอน วัตเทบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2898นายชานนท์ เดโชอนันต์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2899นายนวพล แซ่ลี่บริหารธุรกิจการตลาด2562
2900นางสาวจิราวรรณ บุญมี บริหารธุรกิจการตลาด2562
2901นางสาวพัชราพา บุดสดีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2902นางสาวกัลยรัตน์ แซ่เตียบริหารธุรกิจการตลาด2562
2903นายณัฐวุฒิ จิระกุลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2904นางสาวธิดาวรรณ จันทวงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2905นายปิยะวัตร ดอกผึ้งบริหารธุรกิจการตลาด2562
2906นางสาวมณีรัตน์ สุขกมลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2907นายคณุตม์ เกื้อกูลเกียรติ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2908นางสาวเมิ้งหยุ่น เจียงบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2909นางสาววรรณอาภา พันธุ์ชาติบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
2910นายฮ่าวเจี๋ย หวางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2911นายหยู้ปิง หลิวบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2912นายเจียเฉิง ฉางบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2913นางสาวสบันงา สุวรรณศิริบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2914นางสาวดวงกมล ติณสิริสุขบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2915นางสาวปารณีย์ กฤตธรรมพงศ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2916นางสาวชิดชม แสนคำบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2917นางสาวฐิติมา ตุ่นทองบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2918นางสาวดวงพร แปขุนทดบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2919นางสาวดุจเดือน อ่ำมีลาภบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2920นางสาวญาณิศา โตสงครามบริหารธุรกิจการตลาด2562
2921นางสาวธัญญาภรณ์ สีสถานบริหารธุรกิจการตลาด2562
2922นางสาวภัทราพร ขวัญสุขบริหารธุรกิจการตลาด2562
2923นางสาวรัชนีกร โมสันเทียะบริหารธุรกิจการตลาด2562
2924นางสาวอิสราภรณ์ ทองมาบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2925นางสาวสิริมณี ชัยวัฒนกิจกุลบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2926นายกฤษณะ วิสิทธิวงค์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2927นายธนายุทธ สุขจิตร์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
2928นางสาวฤทัยรัตน์ ทองชูบริหารธุรกิจการตลาด2562
2929นางสาววนิดา เลิศปีติบริหารธุรกิจการตลาด2562
2930นายวัชระ ไร้สมบริหารธุรกิจการตลาด2562
2931นายธัญนัชญ์ อ้นนาสาบริหารธุรกิจการตลาด2562
2932นายภูวนัย วงษ์วิจารณ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2933นางสาวนิรชา ปรีชาผาสุกบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2934นางสาวกานต์พิชชา โตอินทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2935นางสาวปฏีรา รัมมะภาพบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2936นางสาวปวันรัตน์ เขียววิลัยบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2937นางสาววรรณพร นาคน้อยบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2938นางสาวสายฝน สิงทองบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2939นางสาวอภิญญา สาณะวัฒนาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2940นางสาวอรนิชา กงก้าบริหารธุรกิจการตลาด2562
2941นางสาวไอลดา พยุงกิจบริหารธุรกิจการตลาด2562
2942นางสาวแก้วตา อามาตย์สมบัติบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2943นางสาวจิตภินันท์ รัชตะประเมศฐ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2944นางสาวสุปรียา บุญมาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2945นางสาวสุกัญญา ขันสุภาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2946นายพุฒิพร ช่วงยรรยงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2947นางสาววริศรา สวัสดิรักษาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2948นายทรงกลด บึงอ้อบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2949นายสุริยา ดอนเขื่อนสมบริหารธุรกิจการตลาด2562
2950นางสาวอัมรัตน์ บุตรโสภาบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
2951นายวิฑูร ดาศรีบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
2952นายพิตติพัฒน์ พิมพ์ศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2953นางสาวญาดา วรรณภินพงศ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
2954นางสาวกฤษณา ฮิมหมั่นงานบริหารธุรกิจการเงิน2562
2955นางสาวชาลิสา อภิรักษาภรณ์บริหารธุรกิจการเงิน2562
2956นางสาวมลฤดี แก้วขุนใหญ่บริหารธุรกิจการเงิน2562
2957นายศุภกิจ ยิ้มพลอยบริหารธุรกิจการเงิน2562
2958นางสาวรัตนาภรณ์ ส่งสมบูรณ์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
2959นางสาววรรณพร แสงสังข์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
2960นางสาวจริยา แจ้งแสงทองบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2961นางสาวพรปวีณ์ แก้วพวงบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2962นายวงศธร อรุณภากรบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2963นางสาวขนิษฐา เสนาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2964นางสาววรรณณิศา นาคอ้ายบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2965นางสาวบุษกร พงษ์นุชบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
2966นางสาวกมลภรณ์ เสรีกิจการกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2967นางสาวธันยพร โภชน์หอมบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2968นางสาววริศรา บุญไกรบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2969นางสาวณัฐชยา สันทัดบริหารธุรกิจการตลาด2562
2970นางสาวชาลิสา คงธนจารุเกษมบริหารธุรกิจการตลาด2562
2971นางสาวฐานิดา บัวชูกลิ่นบริหารธุรกิจการตลาด2562
2972นางสาวธัญธิดา บวรสมพงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2973นางสาวกนกวรรณ จวงจันทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2974นางสาวปาริชาติ สมพงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2975นายสุรเชษฐ์ พลอนันต์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2976นางสาวโสภิตา ปินตาบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2977นางสาวอาทิมา สุขเกษมบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2978นางสาวนลินี พัฒน์พินิจบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2979นางสาวนิภาพรรณ ศิริรักษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
2980นางสาวอุทุมพร ทรรศนโมไนยบริหารธุรกิจการเงิน2562
2981นายณัฐชัย รัตนประภาบริหารธุรกิจการเงิน2562
2982นางสาวดวงดาว บุญนิ่มบริหารธุรกิจการเงิน2562
2983นายธัญเทพ เกษแก้วบริหารธุรกิจการเงิน2562
2984นางสาวธิลดา แดงด้วงบริหารธุรกิจการเงิน2562
2985นางสาวนิโลบล สุขสวัสดิ์บริหารธุรกิจการเงิน2562
2986นางสาวพรไพลิน ประกอบกุลบริหารธุรกิจการเงิน2562
2987นางสาวศุภการต์ ทองดีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2988นางสาวเยาวเรศ สท้านธรนิลบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2989นายสมศักดิ์ พัสตรานนท์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
2990นางสาวอารีรัตน์ วรรณรังษีบริหารธุรกิจการจัดการ2562
2991นางสาวจริยา ตาลรัศมีบริหารธุรกิจการตลาด2562
2992นางสาวจันทรา ร่มรื่นบริหารธุรกิจการตลาด2562
2993นางสาวจิราพร เจริญรัมย์บริหารธุรกิจการตลาด2562
2994นางสาวชุติมา ชูไพศาลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2995นางสาวณัฐยา ภักดีกุลบริหารธุรกิจการตลาด2562
2996นางสาวชนิกานต์ เอี่ยมสอาดบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2997นางสาวณัฐกานต์ ศรีชัยบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2998นางสาวดวงกมล อยู่เย็นบริหารธุรกิจการบัญชี2562
2999นางสาวดวงหทัย สุรักษ์รัตนสกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3000นางสาวธัญชนก แป้นวงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
3001นางสาวกรกาญจน์ ศาสตร์อมรบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3002นางสาวจันทร์ธิมา ตะวันบรรเจิดบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3003นางสาวนภาพร ออสันเทียะบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3004นางสาวปริตา จันทร์ทองแท้บริหารธุรกิจการจัดการ2562
3005นางสาวปรียานุช ศาสตร์สุภาพบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3006นางสาวพรรณธิภา เชิดชูศิลป์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
3007นางสาวภัทธิดา วิระทูลบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3008นางสาวธนัญญา นาคชูแก้วบริหารธุรกิจการตลาด2562
3009นางสาวนัฐธิญา เอนกธรรมบริหารธุรกิจการตลาด2562
3010นางสาวนันทนัช อาทิตย์แสงทองบริหารธุรกิจการตลาด2562
3011นางสาวปนัดดา เพ็งจันทึกบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3012นางสาวพัชราวรรณ บุญหล้าบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3013นางสาวรัตนากร คงน้อยบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3014นางสาวรุ้งนภา สามิลาบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3015นางสาววัชราภรณ์ แซ่ตังบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3016นางสาววีรญา เกษมชัยชุติพันธ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
3017นางสาวนวนันท์ ซื่อสุทธิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
3018นางสาวเบญจวรรณ ฉิมพิบูลย์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
3019นางสาวปิณฑิรา ชัยมงคลบริหารธุรกิจการตลาด2562
3020นางสาวพัชริดา อิ่มใจบริหารธุรกิจการตลาด2562
3021นางสาวภิรญา พุกอ่อนบริหารธุรกิจการตลาด2562
3022นางสาวมานิตา สุขสินบริหารธุรกิจการตลาด2562
3023นางสาวสุธิตา เสือโคล่งบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3024นางสาวสุธีรา เสาธงน้อยบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3025นางสาวสุภัชชา แก้วลอยบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3026นางสาวอังคณา อยู่ยืนยงค์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
3027นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองรุ่งโรจน์บริหารธุรกิจการตลาด2562
3028นางสาวกรรณิกา เรือนเหลือบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3029นายคมคุณาทรัพย์ ภักดีดรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3030นางสาวศศิธร ยิ้มทรัพย์บริหารธุรกิจการตลาด2562
3031นางสาวสุพัตรา เนินหนูบริหารธุรกิจการตลาด2562
3032นางสาวสุพิชญา คำวงษาบริหารธุรกิจการตลาด2562
3033นายอภิสิทธิ์ เนียมจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2562
3034นางสาวอารียา เหลืองอร่ามบริหารธุรกิจการตลาด2562
3035นางสาวธัญลักษณ์ อักษรสมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3036นางสาวอรินญา คำทาสีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
3037นางสาวสุดารัตน์ อื้อเส่งบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3038นางสาวสุภาวดี ลอยลมบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3039นางสาวสุวรา เชื้อมีแรงบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3040นางสาวกานต์พิชชา อนุสิทธิ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
3041นางสาวกุลธิดา เหลาสุขบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3042นายคุณากร คุ้มจาดบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3043นางสาวชารีฎา ทั้งพรมบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3044นายนาธัส หัตถพันธุ์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3045นางสาวพรนภัส เย็นคงคาบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3046นายพิพัฒน์พงษ์ ง้วนพันธ์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3047นางสาววรพิชชา บูชิกานนท์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3048นางสาวศุภิญญา แซ่ก๊วยบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3049นางสาวสโรชา ดำเนินผลบริหารธุรกิจการเงิน2562
3050นางสาวสุกัญญา จินดาการบริหารธุรกิจการเงิน2562
3051นางสาวศรัณยา โชติศรีนิลบริหารธุรกิจการตลาด2562
3052นางสาวณัฐพร อาศัยบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
3053นางสาวพรสวรรค์ บุญทรัพย์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
3054นายภาณุเดช สายทองบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
3055นายอับดุล มาจีด ฟารูกิบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
3056นางสาวเพชรรัตน์ ฤทธิเรืองบริหารธุรกิจการตลาด2562
3057นางสาวกชกร หนูชูเชื้อบริหารธุรกิจการเงิน2562
3058นางสาวกัลยรัตน์ เปรมปรีดาบริหารธุรกิจการเงิน2562
3059นางสาวกานดา วุฒิยาบริหารธุรกิจการเงิน2562
3060นางสาวทิพวรรณ สุวพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
3061นางสาวนันท์ณิภัค อัครวัฒน์ธนาธรบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3062นายพัชรพล สุริโยบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3063นางสาววิภาวี สามนาคบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3064นางสาวสาวิตรี แก้วในหินบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3065นายกิจ ฤทธิบันลือบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
3066นางสาวปิยะธิดา ประเสริฐพรบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
3067นางสาวกิตติยา ไชยสุตบริหารธุรกิจการเงิน2562
3068นางสาวสุธิดา รัตนารมย์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
3069นางสาวชนันท์พร พันธ์เรืองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3070นายธนู เสถียรวัฒนกุลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3071นางสาวเบญญาภา ปัญจจารุบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3072นายปิยะวัฒน์ สว่างจิตรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3073นางสาวฐิติรัตน์ ยุคไกรฤกษ์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3074นางสาวรัชกร ไกรษรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3075นายศุภณัฐ ศรีสุขใสบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3076นางสาวสรญา ประภาวัฒนผลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3077นายสิทธิโชติ ภูทองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3078นางสาวอาฑิตยา บุญลาโภบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3079นางสาวขวัญฤทัย ฉิมพาลีบริหารธุรกิจการเงิน2562
3080นายจงเกษม ใสนวนบริหารธุรกิจการเงิน2562
3081นางสาวจุฑาภรณ์ จันทร์นีบริหารธุรกิจการเงิน2562
3082นายชยานันท์ การภักดีบริหารธุรกิจการเงิน2562
3083นางสาวนุชฎา ทองสมบริหารธุรกิจการเงิน2562
3084นายปิยวัฒน์ ท่าทางบริหารธุรกิจการเงิน2562
3085นางสาววันทนา ประณิธานธรรมบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
3086นางสาวพิมพ์อัปสร วัฒนาจรรยาบริหารธุรกิจการเงิน2562
3087นางสาวพิมพ์พิศา ลออปรีชาวศินบริหารธุรกิจการเงิน2562
3088นางสาวรัศมี อาจสาลีบริหารธุรกิจการเงิน2562
3089นางสาวรุจิรา จันทร์เพ็งบริหารธุรกิจการเงิน2562
3090นายวศิน สุธิราธิกุลบริหารธุรกิจการเงิน2562
3091นางสาววีรยา สุดดีบริหารธุรกิจการเงิน2562
3092นางสาวเพ็ญศุภักดิ์ นครธรรมบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3093นางสาวรัตติกาล ฆ้องเลิศบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3094นายเอกัมพร เพ็งทองหลางบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3095นางสาวกนกวรรณ บุบผาทองบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3096นางสาวรุจิรา จันทร์แสนบริหารธุรกิจการตลาด2562
3097นางสาวกาญจนา สีไชยบริหารธุรกิจการตลาด2562
3098นางสาวศิริพร อภัยนอกบริหารธุรกิจการเงิน2562
3099นางสาวศุภางค์ โพธิญาณ์บริหารธุรกิจการเงิน2562
3100นางสาวชณิฎา หินนอกบริหารธุรกิจการเงิน2562
3101นางสาวชนานันท์ กีฬาบริหารธุรกิจการเงิน2562
3102นางสาวชนาภา รอดคลองตันบริหารธุรกิจการเงิน2562
3103นางสาวณัฐตา จันทร์หนองสรวงบริหารธุรกิจการเงิน2562
3104นางสาวธันยรัชต์ แซ่โง้วบริหารธุรกิจการเงิน2562
3105นางสาวสินีนาฎ โสภณสุวรรณบริหารธุรกิจการเงิน2562
3106นางสาวอรุณีย์ รักสัตย์มั่นบริหารธุรกิจการเงิน2562
3107นางสาวอัญชลี แก้วประเสริฐบริหารธุรกิจการเงิน2562
3108นางสาวจิรชยา อ่อนจรูญบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2562
3109นายพิศิษฏ์ กัลป์ธุวานนท์บริหารธุรกิจการตลาด2562
3110นางสาวพิชชานันท์ บุราณบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3111นางสาวสุทธิดา แก้วรุ่งเรืองบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3112ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล แก้วซิ้มบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
3113นางสาวพัชรี บุตรฉ่ำบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
3114นางสาวมนัสรินทร์ กวางวิเศษบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
3115นายวรวุฒิ ประเสริฐศักดิ์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
3116ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ คำพึ่งบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
3117นางสาวสุพาภรณ์ รัตนะราชบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
3118นางสาวอำพร พันมะณีบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
3119นางสาวปารรวี ขำแจ้งบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3120นางสาวนิรชรา ผิวอ่อนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3121นายสุภสิทธิ์ โลยะวัฒนานันท์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
3122นางสาวเขมจิรา ป้อมคำบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3123นายอานนท์ ธนากรวิเศษบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
3124นางสาวณัฐกัญญา มีทองบริหารธุรกิจการเงิน2562
3125นางสาวสุรัสวดี พ้องเสียงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3126นายธีรพงศ์ อินทรภิรมย์บริหารธุรกิจการจัดการ2562
3127นางสาวมนชนก บุญธรรมบริหารธุรกิจการเงิน2562
3128นางสาวพรพรรณ ศรีธรรมมาบริหารธุรกิจการจัดการ2562
3129นางสาวสุดารัตน์ สุริยะปราณีบริหารธุรกิจการเงิน2562
3130นางสาวอารียา บุญปกบริหารธุรกิจการเงิน2562
3131นางสาวกนกพร ญาณธรรมบริหารธุรกิจการเงิน2562
3132นายจักรพันธ์ ภูมิพงศ์ไทยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3133นายนิธิทัต มะกรูดอินทร์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
3134นายอภิชาต บุญซ้อนบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3135นายทศวัฒน์ เชื้อเจ็ดตนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3136นางสาวพชรพร ยวนใจบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3137นางสาวสุพรรษา ยิ่งเดชบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3138นางสาวกฤตพร เชื้อชาติบริหารธุรกิจการเงิน2562
3139นางสาวจุติพร ยังอยู่บริหารธุรกิจการเงิน2562
3140นายณัฐกิตต์ คำชมบริหารธุรกิจการเงิน2562
3141นายปริญญา สุขสวัสดิ์บริหารธุรกิจการเงิน2562
3142นางสาวปริศรา อินทโสภาบริหารธุรกิจการเงิน2562
3143นายปุณยวัจน์ ธูปวิโรจน์บริหารธุรกิจการเงิน2562
3144นายอธิป สุขสำราญบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
3145นายทิวพันธุ์ ทิพันธ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
3146นายธนภูมิ สาระกอบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
3147นายวัฒน ไพโรจน์พาณิชย์บริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
3148นางสาวธิดาภรณ์ ศรีฟ้าบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2562
3149นางสาววลาภรณ์ พวงชมภูบริหารธุรกิจการเงิน2562
3150นางสาวสุจารี จางบริหารธุรกิจการเงิน2562
3151นายหฤษฎ์ เพชรศรีทองบริหารธุรกิจการเงิน2562
3152นางสาวกานต์ธิดา โมทนาพระคุณบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3153นายณัฐพล ตติยธรรมาภรณ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
3154นายธัชพล อัมรสุคนธ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
3155นายวิศรุต ภิรมย์ปั่นบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2562
3156นางสาวขวัญฤทัย บุญช่วยบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3157นางสาวชลธิชา เกนใหม่บริหารธุรกิจการบัญชี2562
3158นางสาวกนกกุล เครือกาบทองบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3159นายวัชรสิทธิ์ กัลป์ธุวานนท์บริหารธุรกิจการตลาด2562
3160นายปรัชญา โกสวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
3161นายโชคชัย ศรีแสงบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
3162นายธีรชัย สังข์เสนาะบริหารธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน2562
3163นางสาวณัฐสุดา ไชยบุญบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3164นายธัญธน สุขประเสริฐบริหารธุรกิจการบัญชี2562
3165นางสาวสกาวกาญจน์ สรวลสันต์บริหารธุรกิจการบัญชี2562
3166นายธเนศ วิบูลยศรินบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2562
3167นางสาวกาญจนา คงทับทิมบริหารธุรกิจการเงิน2562
3168นายศาสร์ตรายุ ศรกายสิทธิ์บริหารธุรกิจการตลาด2562
3169นางสาวพิราวรรณ์ สุวินิจจินดาบริหารธุรกิจการเงิน2562
3170นางสาวฟ้า งามสง่าบริหารธุรกิจการเงิน2562
3171นางสาวธนิตา สาคำภีร์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2562
3172นายศิวดล กันทอนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3173นางสาวมาริษา บุศรากรณ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3174นายพรชัย ตั้งโชคสิริกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3175นางสาวปวันรัตน์ มิตรสระน้อยบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3176นายธนวัฒน์ สุขปานบริหารธุรกิจการตลาด2561
3177นางสาวจิราพร พวงพุกบริหารธุรกิจการตลาด2561
3178นายธนาพงษ์ พรหมชิตบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3179นางสาวมัสรินทร์ วงศ์ธนะสารกุลบริหารธุรกิจการเงิน2561
3180นายณัฐชา แสงสกุลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3181นางสาวพิชชาภา อาทรทีปบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3182นางสาวสุพิชญ์นันท์ สิริสุวรรณกูลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3183นายพิเชษฐ เกษรบริหารธุรกิจการตลาด2561
3184นายเกรียงไกร เงิมสูงเนินบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3185นายพิทยา แสงดาวบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3186นางสาวกิรณา โชคชัยธนากุลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3187นางสาวรัชวรรณ พูลสวัสดิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3188นายยศพล พัชรศักดาธรบริหารธุรกิจการตลาด2561
3189นางสาวปวีณา โพธิ์พุฒบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3190นายอรรคพล สุวรรณรัตน์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3191นายนพรัตน์ คำเสนาะบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3192นางสาวปรียา ฉัตรจอหอบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3193นางสาววรรณดี รัชตะประกรบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3194นางสาวสาวิตรี อินทพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3195นายวิศว จิตใจตรงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3196นายสุรเดช เจนโรจน์พลเดชบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3197นายนิธิศักดิ์ พรธนโชติอนันต์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3198นายกิตติภูมิ สำเร็จบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3199นายอนุชิต มีแยบบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3200นายอนุพนธ์ เทียนทองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3201นางสาวนาราภัทร เฉียบแหลมบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3202นางสาวจุฑามาส ศรีเฟื่องฟุ้งบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3203นางสาวธันย์ชนก แซ่อึ้งบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3204นางสาวปิยนุช แสนจักร์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3205นางสาวศิริรัตน์ โชติถาวรกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3206นางสาวณัฐภรณ์ โคทังคะบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3207นางสาวภัทราภรณ์ เกณฑ์สันเทียะบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3208นายภูมิ อุรุกิตติพงศ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3209นางสาวสุนิษา พิกุลแก้ว บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3210นางสาวบุณฑริกา รัตนโยธินบริหารธุรกิจการตลาด2561
3211นางสาวณัฐรุจา จิตมั่นคงธรรมบริหารธุรกิจการตลาด2561
3212นายเกริกเกียรติ เรืองคล้ายบริหารธุรกิจการตลาด2561
3213นายธนากร ทางตรงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3214นางสาวสุภาพร พวงเพชรบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3215นายทีปกร อัจฉริยะประดิษฐ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3216นางสาวเกวรี สมนอกบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3217นางสาวสุพรรษา เหลาสิงห์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3218ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์สิทธิ์ สินจักร์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3219นายธนพงษ์ วรรณมานะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3220นายชัชมินทร์ วิวัฒน์มณีกรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3221นางสาวปวีณา แสนศิลป์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3222นายมนตะกาน มณีรัตนประภาบริหารธุรกิจการตลาด2561
3223นางสาวปัทมา มานชูบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3224นายสรวิศ ช่วงยรรยงบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3225นายรหัส จันทรทักษินบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3226นายมนัสนันท์ สมสุขบริหารธุรกิจการเงิน2561
3227นายธันวา เพศยนาวินบริหารธุรกิจการตลาด2561
3228นางสาวดาริณี พึ่งพัฒน์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3229นางสาวพิชญาภา นามวงค์เนาว์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3230นายธนพล ช้างมาศบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3231นางสาวกฤติยาภรณ์ คอนเล็กบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3232นางสาวพัณณุษา จิตรตะโสภะโนบริหารธุรกิจการตลาด2561
3233นางสาวสิราวรรณ ธรรมเสนาบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3234นางสาวสุภิญญา ทองคำสุขบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3235นางสาวนุชจรินทร์ นามโคตรบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3236นางสาวพิมพ์ประภา ตันธานนท์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3237นางสาวศิมิลัน อรบุตรบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3238นางสาวอาริยา สิริพงศ์เลิศบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3239นางสาวกชพร มั่นทองบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3240นายกล้าณรงค์ กุลกรรัตนสกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3241นายวรวิทย์ คำแย้มบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3242นางสาวพุธิตา ไกรเเจ่มบริหารธุรกิจการตลาด2561
3243นางสาวอรอนงค์ พลายทิมบริหารธุรกิจการตลาด2561
3244นางสาวหทัยกาญจน์ วัฒนศศิธรบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3245นายเอกสิทธิ์ บุญมั่นบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3246นางสาวอริศรา คงเจริญบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3247นางสาวจริยา สำราญกิจเจริญบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3248นางสาวพรสิริ อิทธิประเสริฐบริหารธุรกิจการตลาด2561
3249นางสาวพัทธ์วรินทร์ อุทจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3250นายรักษิต ชำนาญหมอบริหารธุรกิจการตลาด2561
3251นายวรวิทย์ คงชาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3252นางสาววัสณี ดอกบัวบริหารธุรกิจการตลาด2561
3253นายอภิวัฒน์ บรรณคีรีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3254นางสาวอรอนงค์ สายบัวบริหารธุรกิจการตลาด2561
3255นางสาวปณิฏฐา เสฏฐัตต์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3256นางสาวสิรีธร สังคะคามบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3257นางสาววริยา สมมีบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3258นางสาวภัทรวีร์ หลิวชาญพิมพ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3259นางสาวนันทนา ลัคนาวัฒน์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3260นางสาวปติญา ลุกโมบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3261นางสาวศุภลักษณ์ มีชาติบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3262นางสาวสุดารัตน์ ไขกลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3263นางสาวเจนจิรา นกนครบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3264นางสาวสุภัสสร แว่นจันลาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3265นายมนต์ชัย ผาสุกสถิตพงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3266นายนฤเดช ตั้งจิตต์ธรรมบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3267นางสาวกนกวรรณ สุวรรณเวชบริหารธุรกิจการตลาด2561
3268นางสาวเก็จทาวา วัตถากรณ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3269นางสาวชนิตา พึ่งประยูรบริหารธุรกิจการตลาด2561
3270นางสาวชลธิชา ทองสกุลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3271นางสาวมณัชญา เอี่ยมปฐมบริหารธุรกิจการตลาด2561
3272นางสาววิมลมาศ โกสวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3273นางสาววณิดา แสงไวย์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3274นางสาวณสิกาญจน์ ตรีสุวรรณ์โชติบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3275นางสาวภัสราวดี ณรงค์เปลี่ยนบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3276นางสาวเสาวลักษณ์ ปานเดย์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3277นางสาวชลธิชา วรรณมาศบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3278นางสาวจันจิรา บุตรหาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3279นางสาวจินดามณี โสพิพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3280นางสาวศิริวรรณ แก้วผัดบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3281นายธนวัต เลี่ยมสุวรรณ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3282นางสาวจุฑาทิพย์ ตันติตระกูลไชยาบริหารธุรกิจการเงิน2561
3283นายประคุณ พิพัฒน์ทั้งสกุลบริหารธุรกิจการเงิน2561
3284นางสาวรุ่งทิพย์ ปานไทยบริหารธุรกิจการเงิน2561
3285นางสาวจินต์จุฑา อายุวัฒนะบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3286นางสาวสุทธิดา แดงรักษาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3287นายจิระวัฒน์ ภาษีผลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3288นางสาวกมลมาตุ หมัดสมบูรณ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3289นางสาวณัฎฐณิชา กองมณีบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3290นางสาวสิริกร เหมือนมาดบริหารธุรกิจการตลาด2561
3291นางสาวณัฐชานันท์ นนทชิตบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3292นางสาวบุปผา จิวรสิริสวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3293นายณัฐพล อ้นวงษาบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3294นายธัชตะวัน ธนินท์วานิชกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3295นางสาวสุภารัตน์ เกตุแก้วบริหารธุรกิจการตลาด2561
3296นายตรีทเศศ แสงแก้วบริหารธุรกิจการตลาด2561
3297นางสาวภารวี หามาลาบริหารธุรกิจการตลาด2561
3298นางสาวภัทราภรณ์ สุริยวโรภาสบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3299นายอิสสระ พงษ์โสภาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3300นางสาวจินต์ทิพา จันแดงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3301นางสาวสุนิสา นันตะสินบริหารธุรกิจการตลาด2561
3302นางสาวมัญริกา แก้วอาสาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3303นายอรงณ์กร ศรีแสงเงินบริหารธุรกิจการตลาด2561
3304นายสมรัก ศรีบัวรินทร์บริหารธุรกิจการเงิน2561
3305นางสาวชุตินันท์ อนุรักษ์ปราการบริหารธุรกิจการเงิน2561
3306นางสาวกนกพร พรประสิทธิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3307นายตรรกพล วิสุทธิ์เสรีวงศ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3308นายธนิสร เลิศศรีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3309นางสาวแพรวนภา เป็นระยะบริหารธุรกิจการตลาด2561
3310นายชาครีย์ สกุลพิมลรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3311นางสาวพณิดา อนันตกาลต์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3312นางสาวสุวิมล รวงผึ้งบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3313นางสาวอรณิชา อังคะสิทธิศิริบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3314นางสาวจิราภรณ์ รัตนโสภาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3315นางสาวอรุโณทัย ไชยรัตน์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3316นางสาวปิยะวรรณ จำป๋าบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3317นางสาวนัฐญา บุญยืนบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3318นางสาวกุลรัตน์ จำรัสพันธุ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3319นางสาวกรกช ไพเวชบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3320นายวีรวัฒน์ กำลังมากบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3321นายชินพัฒน์ ฉิ่งสูงเนินบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3322นายณัฐพล บุญสมเชื้อบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3323นางสาวธีราพร ตัวกลั่นบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3324นายนพพร จาดแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3325นายวสันต์ ทองคำแท้บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3326นางสาวกรกนก สำราญพงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3327นางสาวเจนจิรา อินทร์ธิแสงบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3328นางสาวฐาปนี มนขุนทดบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3329นางสาวธิดาภรณ์ พันธ์แก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3330นางสาวพูนทวี บุญธานีบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3331นายวัชรพล สาสนียธรรมบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3332นางสาวสุภาพร แซ่หลีบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3333นางสาวอิสรา พิทักษ์คณารักษ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3334นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์ฉายบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3335นางสาวฉันทกานต์ ทองแลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3336นายทศพล มิสกาวัลย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3337นายธนณัฐ ขวัญบัวบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3338นายธนาวุฒิ อัศววงศ์เกษมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3339ว่าที่ร้อยตรีนราธิป นิลวงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3340นายศิวานล แย่งบุตรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3341นางสาวกาญจนา ศรีบัวรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3342นางสาวสุภาพร ใยคงบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3343นางสาวแพรวนภา นิลเพชร์พลอยบริหารธุรกิจการตลาด2561
3344นางสาวปนัดดา โสนางามบริหารธุรกิจการตลาด2561
3345นางสาวผกามาศ มหาราชเสนาบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3346นางสาวศิรินาถ บุญกวีศิลป์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3347นายวรพงษ์ สุดตะมาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3348นางสาวศุภนุช มาแบนบริหารธุรกิจการตลาด2561
3349นางสาวสุดารัตน์ กองเงินบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3350นายเกียรติศักดิ์ สว่างแก้วบริหารธุรกิจการตลาด2561
3351นายฐิติ แก้วเรืองบริหารธุรกิจการตลาด2561
3352นายอานนท์ สุขสำราญบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3353นางสาวกาญจนาพร แซ่ผุงบริหารธุรกิจการเงิน2561
3354นางสาวกุลภรณ์ แป้นวงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3355นางสาวเกศกนก พลชนาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3356นางสาวจุฑามาศ ดอกพวงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3357นางสาวชุติกาญจน์ แซ่โง้วบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3358นางสาวณัชนินทร์ ธนะสารบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3359นางสาวธัญชนก ทัศมาลาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3360นางสาวเปรมฤดี หลักหาญบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3361นางสาวเพริศฉาย ฤกษ์วัลย์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3362นายกวิน เจริญผลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3363นายรังสิมันตุ์ มณีวงษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3364นางสาวพิชชาภา เสลานนท์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3365นางสาวรัชนู นาคเจือบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3366นางสาวอัจจิมาภรณ์ แหยมแสงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3367นางสาวพรรณภา แจ้งทะเลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3368นายพีรพล ศิลารัตน์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3369นางสาวรักษณาลี แซ่ตั้งบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3370นางสาวลลิตา ศรีพรมบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3371นางสาวสุภาวดี ไชยคงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3372นางสาวอินธิรา วิรุมาสบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3373นางสาวกาญจนา ทองสุขบริหารธุรกิจการตลาด2561
3374นางสาวสุทธิดา มังกรแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3375นายอัครวินท์ ศรีนิลกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3376นายอาณาภัสส์ สิริวราเกียรติบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3377นางสาวกริษฐา วันชนะบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3378นางสาวจิรพรรณ สีเสนบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3379ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ คำคมบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3380นางสาวพิมพ์ชฎา จีบสันเทียะบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3381นางสาวภาพร ฮุนทวีชัยบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3382นายชนะโชติ คงทนบริหารธุรกิจการตลาด2561
3383นางสาวชนิดา ประสันแพงศรีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3384นางสาวณัฐธิดา ตรีเนตรบริหารธุรกิจการตลาด2561
3385นางสาวอมรรัตน์ ช่วยบำรุงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3386นางสาวศิริธร ชื่นเสลาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3387นางสาวศศิวิมล แสงเงินบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3388นางสาวธนัชพร สว่างแจ้งบริหารธุรกิจการตลาด2561
3389นางสาวบุษยมาส ภูษณะพงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3390นางสาวมินตรา สุมรรคาบริหารธุรกิจการตลาด2561
3391นายยุทธการ โนราชบริหารธุรกิจการตลาด2561
3392นายวุฒิพงษ์ ปาณชูบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3393นางสาวกัณณิกา ผาจันทร์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3394นางสาวมะลิวรรณ นาแลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3395นางสาวมินตรา ธนสมบัติสกุลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3396นายวัลลภ จำเนียรบริหารธุรกิจการตลาด2561
3397นางสาวสายธาร ไชยมนตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3398นางสาวโศรยา เอี่ยมสุขบริหารธุรกิจการตลาด2561
3399นางสาวอังสนา โพธิสัตย์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3400ว่าที่ร้อยตรีโอม สิงห์ทองบริหารธุรกิจการตลาด2561
3401นางสาวกรรณิการ์ รอดภัยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3402นายกฤษขจร วงค์พุทธคำบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3403นายกฤษฏา บางสวนหลวงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3404นางสาวสุวรรณา โสผลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3405นางสาวธิตาพร รักธรรมบริหารธุรกิจการตลาด2561
3406นางสาวกัญญรัตน์ ทุมมีบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3407นายวงศกร อุไรวงศ์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2561
3408นางสาวณัฐพร ชูกลิ่นบริหารธุรกิจการตลาด2561
3409นางสาวณภัทรา เอี่ยมสำอางค์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3410นายนิติพล ด้วงสีทองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3411นางสาวภัทราพร ทองเกตุบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3412นางสาววรรณวิสา ปราบแก้วบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3413นายวีระยุทธ เหรียญทองบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3414นายวุฒิวงศ์ เจียรกิตติกุลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3415นางสาวสกุณา วัฒนกูลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3416นางสาวสิริลักษมี ยาวะโนภาสบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3417นางสาวอมรรัตน์ อยู่วันบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3418นางสาวธิวาภรณ์ จั่นแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3419นางสาวนภัสสร อินทร์ปั้นบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3420นายอนันท์ศักดิ์ พันธุ์รีบบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3421นางสาวธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2561
3422นางสาวนันทรา ชุณวิรัตน์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3423นางสาวนัจนันท์ วันทองบริหารธุรกิจการตลาด2561
3424นายณัฐวัฒน์ ชัยวรเศรษฐ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3425นางสาวอริศรา การินทรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3426นางสาวแอนนา เตยหอมบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3427นางสาวหวาง หย่งซิงบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2561
3428นางสาวลัดดาวัลย์ ฟักทองบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3429นางสาวทักษพร เทพพรพิทักษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3430นายภัทรินทร์ สุขสันต์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3431นางสาวอรปรียา หอมนานบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3432นางสาวกัณฐาภรณ์ หวังหิรัญโชติบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3433สิบโทยศกร เอกเงินบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3434นางสาวปอแก้ว สมัครสมานบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3435นางสาวสุนิศา เอกสิทธิมงคลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3436นางสาวกชกร หอยสังข์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3437นางสาวกฤษณา รักขาวบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3438นายดุสิต วัฒนประภากรบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3439นางสาวพลอยน้ำผึ้ง บดีการบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3440นางสาวสุทธิดา เงินเจริญบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3441นางสาวอวัสดา เสมโซ๊ะบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3442นางสาวศิริกุล สัมฤทธิ์นันท์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2561
3443นางสาวโชติกา งามฉวีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3444นางสาวพรประภา สุสะสินธุ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3445นางสาวพิชชุดา ทองพันชั่งบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3446นางสาวอทิติ ขาวสอาดธนาภาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3447ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ท้วมเจริญบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3448นายโสภณัฐ บุญฤทธิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3449นายมนัสวี พัฒชนะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3450นายอดิเทพ บัวเงินบริหารธุรกิจการตลาด2561
3451นางสาวชนาภา กนกแสงโชติบริหารธุรกิจการตลาด2561
3452นางสาวชลธิชา ไชยเชษฐบริหารธุรกิจการตลาด2561
3453นายเชษฐา จำปาเทศบริหารธุรกิจการตลาด2561
3454นางสาวดวงกมล จันทรบริหารธุรกิจการตลาด2561
3455นางสาวธนพร ดรุณสนธยาบริหารธุรกิจการตลาด2561
3456นางสาวปิยพร ลายดุมชรบริหารธุรกิจการตลาด2561
3457นางสาวศิริลักษณ์ ยะหัตตะบริหารธุรกิจการตลาด2561
3458นางสาวศิวนาถ บุญสมบัติบริหารธุรกิจการตลาด2561
3459นางสาวสนธยา ศรีวะรมย์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3460นายกิติพงศ์ วงศ์ธานุวัฒน์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3461นางสาวมัณฑนา คำทาบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3462นางสาวนิตยา ชุมชิตบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3463นางสาวนิตยา พันธ์พาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3464นางสาวปิยะธิดา สุวรรณเทศบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3465นายสมชาย ถาเป็งบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3466นางสาวสายฝน ฤาชัยบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3467นางสาวมณีรัตน์ นุ่นหลักคำบริหารธุรกิจการตลาด2561
3468นางสาวเมธีนี ขวาธิจักร์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3469นายธนวัฒน์ รัตนกวีศรีศิริบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3470นางสาวกชกร คนเที่ยงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3471นางสาวกษมล คนเที่ยงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3472นางสาวกุลธิดา พรประธานบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3473นางสาวจารุภา แซ่จังบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3474นางสาวเจนจิรา เหมราบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3475นางสาวชลดา ขานน้ำคำบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3476นายณธร เกษตรวิเศษบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3477นางสาวดารามาศ สีมาตย์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3478นางสาวเบญจพร เพียรขุนทดบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3479นางสาวปิยาภรณ์ เปียประเสริฐบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3480นายยี่ฟาน เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3481นายศุภวิชญ์ แซ่ลิ้มบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3482นายพงศ์กรณ์ แสงทองบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3483นางสาวสุพัตรา สมบูรณ์สุขบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3484นางสาวนงลักษณ์ สุขตะโกบริหารธุรกิจการเงิน2561
3485นางสาวนวพร หมอขวัญบริหารธุรกิจการตลาด2561
3486นายวรณัฐ ภู่นภานนท์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3487นางสาวดาราวรรณ แจ่มคล้ายบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3488นายบุญฤทธิ์ ลีนะนิธิกุลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3489นายปัญญารัตน์ ทองมหาบริหารธุรกิจการตลาด2561
3490นางสาววราลี อำนวยศรีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3491นางสาวศณิญญา ชัยชนะบริหารธุรกิจการตลาด2561
3492นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยอุดมบริหารธุรกิจการตลาด2561
3493นางสาวชนากานต์ ชาญวิการณ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3494นางสาวประภาดา เรืองขจรบริหารธุรกิจการตลาด2561
3495นางสาวปารมี บุญสำลีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3496นางสาวพลอยไพลิน พันธุกูลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3497นางสาววรรณิศา บุญแพบริหารธุรกิจการตลาด2561
3498นางสาวศศิธร แหยมสุขสวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3499นางสาวศศิวิมล มณีวงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3500นางสาวศิมา ผากาบริหารธุรกิจการตลาด2561
3501นายหิรัญ นาคนัททีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3502นางสาวจิราพร เพื่อนงามบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3503นายณัฐวุฒิ จิตต์พายัพบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3504นายนวาวีย์ มะหะหมัดบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3505นางสาวสุรัญญา แสงทับบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3506นายภานุวัฒน์ เกษมวิญญูบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3507นายวัชระ ฉาบพิมายบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3508นายศักดิ์ชัย ศิริวงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3509นายศิริศักดิ์ พงษ์โนรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3510นายศิลป์ศรุต วุฒิศิลป์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3511นางสาวสิรัญญา ฉายัษฐิษบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3512นางสาวสุดารัตน์ ศิริสวัสดิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3513นางสาวสุพัตรา นาคนาคีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3514นางสาวรุ้งตะวัน ทองเพลาบริหารธุรกิจการเงิน2561
3515นางสาวนงราม ประชาไนย์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3516นางสาวจันทิมา ฉิมช้างบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2561
3517นางสาวชิดชนก ศรีเมืองบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2561
3518นางสาวไพลิน อภิธรรมกิตติบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2561
3519นางสาวรัศมี ศรีลาวงศ์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2561
3520นางลัดดาวรรณ ทองน้อยบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2561
3521นายปองพล เผือกเนียรบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3522นางสาวสุพัตรา น้อยผิวนวลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3523นางสาวอภิญญา โคมเวียนบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3524นางสาวอาภรณ์ เรือนคำบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3525นางสาวคณิตา มัทยาทบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3526นายพรเทพ พัฒนมาศบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3527นางสาวสุมิตราภรณ์ สิงห์แจ่มบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3528นางสาววิชุอร สีโสดาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3529นางสาวปวีณา ทิวงค์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3530นางสาววราภรณ์ สุขใสบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3531นายรุ่งโรจน์ แซ่จึงบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3532นายวีระวัฒน์ เลาหบุตรบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3533นางสาวนัทธมล กระจ่างแจ่มบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3534นางสาวปิวรา นัยอรรถบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3535นางสาววรรณทิพย์ เหลืองลัญจกรบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3536นางสาวศศินันท์ โสพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3537นางสาวสกาว สาระแสนบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3538นางสาวสลิลทิพย์ วิสุทธิพันธุ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3539นางสาวสวรรยา ม่วงประเสริฐบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3540นางสาวสุพรรษา ธนะสมบูรณ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3541นางสาวศศิพร ธนูกิจพัฒนกุลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3542นายวรพล ธรรมกูลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3543นางสาวสโรชา พินิจปรีชาบัวบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3544นางสาวสิริณยา สะอาดบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3545นางสาวสิรินยา เสมอภาคบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3546นางสาวสุกัญญา ชัยสุวรรณ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3547นายสุรศักดิ์ อิทธิบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3548นายอนุกูล ยุทธภัณฑ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3549นายอนุพงศ์ เพ็ญรัตน์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3550นายเอกลักษณ์ วรรณวงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3551นายเชาวลิต แสงนวลบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3552นางสาวอากีต้า ซาร่า อินซานี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3553นางสาวฟีตร้า ดวี วูลานดารีบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3554นางสาวราฟีก้า ยูนี่ ซาฟีตรี้บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3555นายอนุชิต อุทัยศิลป์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3556นายดลวัตร บุญกมุติบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3557นายสุรศักดิ์ มากศรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3558นายเสฏฐวุฒิ อรุณแฉ่งบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3559นายอนาวิล เทพเสนาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3560นางสาวอรจิรา กิจพลากรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3561นางสาวฟีน่า ออกุสตีน่าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3562นางสาวเสี่ยวจัง หม่าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3563นายสวิตต์ ช่วงสำโรงบริหารธุรกิจการเงิน2561
3564นางสาวสิรินันท์ เกตุสะอาดบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3565นางสาวสุรดา ริมตระกูลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3566นางสาวพลอยไพรินทร์ ทองแพบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3567นางสาวศิริโสภา พงษ์หาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3568นางสาวสโรชา คล้ายดวงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3569นางสาวสุนิสา อ่วมคุ้มบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3570นางสาวสุพัตรา จรจรัลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3571นางสาวสุภาพร บุญประภารบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3572นางสาวชญาณี บุญญวินิจบริหารธุรกิจการตลาด2561
3573นางสาวชลิดา บูรณะบริหารธุรกิจการตลาด2561
3574นางสาวฐิติรัตน์ ใจบุญบริหารธุรกิจการตลาด2561
3575นางสาวณัฐกานต์ รื่นผกาบริหารธุรกิจการตลาด2561
3576นายธนเดช ดอกประทุมบริหารธุรกิจการตลาด2561
3577นางสาวเบญจวรรณ อ้นประเสริฐบริหารธุรกิจการตลาด2561
3578นายพิพัฒน์ พุ่มสุขบริหารธุรกิจการตลาด2561
3579นางสาวพิมพ์รัมภา ประสิทธิ์โชคบริหารธุรกิจการตลาด2561
3580นางสาวสุปราณี โพธิ์อยู่บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3581นายอติวิชญ์ อยู่เป็นสุขบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3582นายพัชรากร พูลเจริญบริหารธุรกิจการตลาด2561
3583นางสาวนัทลิน โล่ห์กำบังบริหารธุรกิจการตลาด2561
3584นางสาวลัลณ์ลลิน มงคลพิวัฒน์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3585นางสาวชลรดา มาคงกุลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3586นางสาวชุติมา เพิ่มพูลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3587นายภูฤทธิ์ วงษ์วิจารณ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3588นางสาวศุภลักษณ์ กุลขำบริหารธุรกิจการตลาด2561
3589นายสถาพร ตันกิตติวัฒน์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3590นางสาวสราณีย์ สินสวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3591นางสาวกมลชนก ทองพาศน์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3592นางสาวปัทมาภรณ์ คำสนิทบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3593นางสาวณัฐวรรณ ทองนิ่มบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3594นางสาวณัฐวิกา สายคล้ายบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3595นายกรธวัช เชษฐ์ประเสริฐบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3596นายนัฐวุฒิ ลาศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3597นางสาวน้ำทิพย์ สาโรวาทบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3598นางสาวอาทิตยา สงเคราะห์ธรรมบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3599นางสาวฑัญญรัตน์ เพชรทองไทยบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3600นายธนาพล ภุมรินทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3601นางสาวสุภาพร แสนโนบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3602นางสาวปฏิมา นิทรัพย์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3603นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เฟื่องฟูบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3604นางสาวพุทธิดา กิมยงค์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3605ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวภัทร คอนทองบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3606นางสาวรัชฎาภรณ์ เชื้อพิพัฒน์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3607นางสาวรุ่งนภา เสาวรสบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3608นางสาววสุนันท์ วอนแม้นบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3609นางสาวสุภานัน เจริญสุขบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3610นางสาวอรพรรณ ไชยงามบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3611นางสาวกุลจิรา สังข์ทองบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3612นางสาวชยาวีร์ เงินคงพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3613นางสาวชุติมา ธนะไพรินทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3614นางสาวภูริชญา อยู่เวียงไชยบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3615นางสาวปัทมา หาญธรรมบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3616นางสาวปาจรีย์ สายพุ่มบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3617นางสาวปาริชาติ พูลศิริบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3618นางสาวพัชราภรณ์ ยงกำลังบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3619นางสาวพุทธทิรา ทองอยู่บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3620นายภูพิพัฒน์ เอี๊ยะประเสริฐบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3621นางสาวเมทินี คงนิลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3622นางสาวรุ่งทิพย์ เผือกเฟื่องบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3623นางสาวเยาวเรศ ตรีเหลาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3624นางสาวศุทธินี อ้วนเจริญบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3625นางสาวสุรวิตรี ทองนาคบริหารธุรกิจการเงิน2561
3626นายวัชรากร บุญนำบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3627นางสาวกชกรณ์ แสนสุขบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3628นางสาวคฑามาศ ศรีเครือแก้วบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3629นางสาวคณิตา ปูรณานนท์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3630นางสาวเนตรชนก พุทธรักษาบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3631นางสาวนุสรา ผ่องปิยะสกุลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3632นางสาวธิดาวรรณ มงคลสระบริหารธุรกิจการตลาด2561
3633นายเนติพงษ์ โภคกนกกุลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3634นางสาวพิมพ์ชนก พ่วงเดชบริหารธุรกิจการตลาด2561
3635นายภานุพงศ์ ฟูตระกูลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3636นางสาวมัทณีญา ดรทีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3637นางสาวนงลักษณ์ บุญเจริญบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3638นางสาวพรธิดา ศรีถาพรบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3639นายพิชญ์ วงศ์สามารถบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3640นางสาวพีรยา พิสิฐนรชัยบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3641นายสิทธิโชค เกษแกมจุฑามาศบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3642นางสาวรตนพร สมสมัยบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3643นางสาวลลิตตา ครุธบินบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3644นางสาวลักษณารีย์ วิเศษศรีบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3645นายวีรภัทร จันทร์รัสมีบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3646นางสาวศศิธร มุ่งเฝ้ากลางบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3647นางสาวศิรินันท์ กลิ่นขจรบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3648นางสาวณัฐชยา กลบกลิ่นบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3649นางสาวณัฐชา ปรางค์รัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3650นางสาวธิติยา เลาะลาเมาะบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3651นายพงศ์อรัญ เชี่ยวสมุทรบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3652นางสาวพรทิพย์ รินรุดบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3653นายสงกรานต์ จิวเหยียนบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3654นางสาวสริญญา เบญจบุตราบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3655นางสาวสุพรรษา ต้นกัลยาบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3656นายสุภชัย ชมภูสารบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3657นางสาวภูษณิศา พันธไชยบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3658นางสาวอังคณา ดิษฐขำบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3659นางสาวอัญชลีพร ทองพันธ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3660นายอิทธิการ ตั้งวัฒนดิลกกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3661นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3662นางสาวภัทรลภา คุ้มเรือนบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3663นางสาวกานต์รวี ชุ่มชาติบริหารธุรกิจการตลาด2561
3664นางสาวปรางค์ฤดี ตุดถีนนท์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3665นางสาวศุภรัตน์ วิเศษบริหารธุรกิจการตลาด2561
3666นางสาวสุธิชา สร้อยโสมบริหารธุรกิจการตลาด2561
3667นายณัฐวัฒน์ เกิดภิญโญบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3668นางสาวนาฏยา แม้นบุตรบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3669นางสาวเยาว์เรศ ด้วงคงบริหารธุรกิจการตลาด2561
3670นายระพี แก้วมะโนบริหารธุรกิจการตลาด2561
3671นางสาววทันยา สังคะโชติวงษ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3672นางสาววรัญญา นาคเนื้อดีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3673นางสาววิลาสินี ฟักแป้นบริหารธุรกิจการตลาด2561
3674นายนฤพัชร ธรรมกูลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3675นางสาวสุทัตตา ตันเจริญบริหารธุรกิจการตลาด2561
3676นายสุธาวี พิกุลศรีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3677นางสาวสุภาวดี บุญหว่านบริหารธุรกิจการตลาด2561
3678นางสาวอภิญญา โชติมุขบริหารธุรกิจการตลาด2561
3679นางสาวอรยา จิเมฆบริหารธุรกิจการตลาด2561
3680นางสาวจันทร์ญา ระวังชื่อบริหารธุรกิจการเงิน2561
3681นางสาวฐิติพร เมฆนภาบริหารธุรกิจการเงิน2561
3682นางสาวณัฐนิชา สอาดศรีบริหารธุรกิจการเงิน2561
3683นางสาวมาลัยกานต์ ปลุกใจบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3684นายอามาท เฮนดริกบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3685นายบีม่า ยาทน่า อานูกร่า รามาดานี่บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3686นางสาวกนกวรรณ เกษสาครบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3687นางสาวกนกวรรณ ทรัพยาสารบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3688นางสาวนรีรัตน์ ฉบับตรงบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3689นางสาวนันทวรรณ ไวว่องบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3690นางสาวแพรวพรรณ พงษ์เรื่องบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3691นางสาวสุกัญญา สิงห์มูลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3692นางสาวน้ำเพชร เอมแย้มบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3693นางสาวปลายฟ้า จิระอรุณโรจน์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3694นางสาวณัฐกาญจน์ หนูส่งบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3695นางสาวเบญญาภา พุฒิธนารีย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3696นายพลกฤต อะโรยวิถีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3697นางสาวกนกพร ประสานพรรณ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3698นายกุลวิณ เลิศกิจโกศลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3699นางสาวกัญญาภัทร จากผาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3700นางสาวจีระกาณต์ บูรณะกิติบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3701นางสาวฐานิตา จอมศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3702นางสาวณัฐชา เล็กชอุ่มบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3703นางสาวธนภรณ์ เกตุชัยศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3704นางสาวนฤมล ไชยชนะบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3705นางสาวเปรมฤทัย เทียนทองบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3706นายพีรสีห์ พวงดอกไม้บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3707นางสาวภัทรานิษฐ์ สืบบุกบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3708นายภาณุวัฒน์ ผ่องแผ้วบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3709นางสาวนฤมล ศรพรมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3710นายชนะชาติ พรมวิหารบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3711นางสาวจีรวรรณ สุครีพบริหารธุรกิจการตลาด2561
3712นางสาวธรษมณ ประสานดีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3713นายพลวัฒน์ บุญธรรมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3714นายธนากร นาชัยเพชรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3715นางสาวพิศุทธิดา ศรีนวลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3716นางสาวอุไรวรรณ ศรีพาบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3717นางสาวกชกร บุญสุขบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3718นายกมลภพ อุดมธนะธีระบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3719นายการุณ แสงเจริญวัฒนาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3720นางสาวเกตมณี สมอทองบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3721นางสาวจุฑามาศ จิตแม้นบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3722นางสาวชลชลัส อนูปกิจบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3723นางสาวชาลิสา เลาหะเพียรพันธ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3724นางสาวมาริสา วิจิตรเจริญเมืองบริหารธุรกิจการเงิน2561
3725นางสาววรรณพร เพชรมณีบริหารธุรกิจการเงิน2561
3726นางสาววัลภา เชื้อแสนบริหารธุรกิจการเงิน2561
3727นางสาววิลาวัณย์ ทวยสงบริหารธุรกิจการเงิน2561
3728นางสาวสิรินยา วันโพนทองบริหารธุรกิจการเงิน2561
3729นางสาวสุนันทา นราแก้วบริหารธุรกิจการเงิน2561
3730นายอภิวัฒน์ พิสิฐมุกดาบริหารธุรกิจการเงิน2561
3731นายเจตพงศ์ ระวิวงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3732นายวิทวัส กิจอุดมทรัพย์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3733นายณัฐพล เมฆดีบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3734นางสาวกฤติกา ตาดทองบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3735นางสาวกวินนาฎ สุทธิพันธุ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3736นายชัยเมธ ชาติภูติเถกิงบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3737นางสาวชุติมา จันทร์มงคลทิพบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3738นายฐปกรณ์ กุลนรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3739นายอภิเดช ลัภนมงคลสกุลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3740นางสาวกชวรรณ เลิศเกษรพัฒนกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3741นางสาวกนกวรรณ เกขุนทดบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3742นางสาวชิดชนก เดชทองพงษ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3743นายญาณวัฒน์ อินทะไชยบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3744นางสาวนัทธมน ถมบัตรบริหารธุรกิจการตลาด2561
3745นางสาวนุชลัดดา นาคมีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3746นายวรุตม์ ทวีวัตรบริหารธุรกิจการตลาด2561
3747นายปรินทร สำราญถิ่นบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3748นางสาวเพชรรัตน์ รักษาทรัพย์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3749นางสาวเพ็ญพิชชา แซ่อ๋องบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3750นางสาวอภิญญา ลีลาเศรษฐกุลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3751นางสาวจินดารัตน์ มณะศรีบริหารธุรกิจการตลาด2561
3752นางสาวดุษฎีภรณ์ ใจทาบริหารธุรกิจการตลาด2561
3753นางสาวนฤมล สุดาชมบริหารธุรกิจการตลาด2561
3754นางสาวพัชรพร ใจกล้าบริหารธุรกิจการตลาด2561
3755นายสิทธิภรณ์ หมื่นพรมมาบริหารธุรกิจการตลาด2561
3756นางสาวสิราวรรณ ช่วงกลิ่นบริหารธุรกิจการตลาด2561
3757นางสาวโสตภิญา ภาเทียนสวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3758นางสาววรรณพร แซ่ลี้บริหารธุรกิจการเงิน2561
3759นางสาววราภรณ์ บุญมาบริหารธุรกิจการเงิน2561
3760นายศรัณย์ชัย กิจเกษมธนะวัฒน์บริหารธุรกิจการเงิน2561
3761นางสาวสิริมา คุณากรกุลชัยบริหารธุรกิจการเงิน2561
3762นางสาวอรยา แซ่จางบริหารธุรกิจการเงิน2561
3763นางสาวจุฑาพร จตุเทนบริหารธุรกิจการเงิน2561
3764นางสาวณัฐสุดา ทรัพย์มีชัยบริหารธุรกิจการเงิน2561
3765นายปฏิภาณ ชูสกุลธนะชัยบริหารธุรกิจการเงิน2561
3766นางสาวปณิธาน เกษสุคนธ์บริหารธุรกิจการเงิน2561
3767นางสาวพิชามญชุ์ ผจงเกียรติคุณบริหารธุรกิจการเงิน2561
3768นางสาวมลธิณี บุญเปี่ยมบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3769นางสาวอรอนงค์ อ่อนนวนบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3770นายศิรายุทธ รุจิโชคบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3771นางสาวสุนิสา ทวีพิทักษ์กิจบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3772นางสาวดาราวดี ศรีเมืองบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3773นางสาวชมพูนุท เจือจีนบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3774นายนราวิชญ์ ใยไหมบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3775นางสาวมลฤดี อารีย์วัฒนพงษ์บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3776นายภาณุพงศ์ อินธิบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3777นางสาวมินัญชลา พุ่มมาลีบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3778นางสาวยุวธิดา พึงพิมายบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3779นางสาววลิตา ทองมีบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3780นางสาวนันทัสพร โกษาจันทร์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3781นายภานุวัฒน์ จันทร์ศรีวงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3782นางสาวสุดารัตน์ แซ่จิวบริหารธุรกิจการตลาด2561
3783นางสาวอรวรานันท์ พัศธนไพศาลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3784นางสาวเกตุวดี สะตะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3785นางสาวทิพาภัส แสงแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3786นางสาวธชาชม สุพรรณ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3787นายวรัตถ์ พิบูลอุดมพรกุลบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3788นางสาวปาริมา วรรธกวศินบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3789นางสาวพรรณพัชร สวัสดินันทน์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3790นางสาวพัชรา มุ่งงามบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3791นางสาวเวนิส ลังประเสริฐบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3792นางสาวศุภนิดา กุลวาทะศิลป์วงศ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3793นางสาวสุกัญญา ชันพรมมาบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3794นางสาวสุดาพรรณ เข็มทองบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3795นางสาวสุรีพร ปัญญายืนบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3796นางสาวโสรยา ชนะบุญบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3797นางสาวอัจจิมา รอดภัยบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3798นายอำนาจ แก้วยกบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3799นางสาวอารียา สุครีบบริหารธุรกิจการตลาด2561
3800นายธนวัฒน์ สวาทะสุขบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3801นายเตชะ คฤโฆษกุลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3802นางสาวพรเพ็ญ พันธุ์เสงี่ยมจิตต์บริหารธุรกิจการเงิน2561
3803นางสาวสุพัตรา อินทนูบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3804นางสาวยลรดา เวสกามาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3805นางสาวธัญญาลักษณ์ หอมแช่มบริหารธุรกิจการเงิน2561
3806นายนันทกร เซี่ยงจงบริหารธุรกิจการเงิน2561
3807นายนาวี ดำเกิงธนันต์บริหารธุรกิจการเงิน2561
3808นางสาวน้ำพลอย เอมแย้มบริหารธุรกิจการเงิน2561
3809นายปฐมพร จิตสำราญบริหารธุรกิจการเงิน2561
3810นายพงศ์ธร รัตนาวรวิเศษบริหารธุรกิจการเงิน2561
3811นางสาวพัชรพร สกุลทองบริหารธุรกิจการเงิน2561
3812นางสาวชุลีพร แสงระวีบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3813นางสาวดวงกมล เผือดผ่องบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3814นางสาวธัญญาพร อุดมดีบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3815นางสาวเปรมกมล ฤทธิ์สุขบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3816นางสาวสุพิชญา อนันต์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3817นางสาวอิสราภรณ์ บุญอินทร์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3818นางสาวสุปรียา โท้เป๋าบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3819นางสาวสมฤดี ภูชุมบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3820นายพิมาย เกตุชัยมงคลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3821นางสาวชูติรัตน์ แสนสุขบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3822นางสาวอภิญญา แซ่ลิ้มบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3823นายอรรนพ เตชะจงเจริญบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3824นางสาวอโรชา ไชยลังกาบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3825นายไตรภพ ทินวงศ์เกลอบริหารธุรกิจการเงิน2561
3826นางสาวสุกัญญา มณีรัตน์บริหารธุรกิจการเงิน2561
3827นายภาณุวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3828นางสาวสุนิตา ป้านสวาสดิ์บริหารธุรกิจการเงิน2561
3829นางสาวสุวิมล ตันสกุลบริหารธุรกิจการเงิน2561
3830นางสาวอัจจิมา เขียวทองบริหารธุรกิจการเงิน2561
3831นายธนัญญู ทรัพย์อยู่บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3832นางสาวนรีกานต์ ทองศรีบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3833นางสาวปรัชณา นาคะปักษิณบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3834นางสาวธิดารัตน์ พันธคารบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3835นางสาวปภัสรา โทวนิชบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3836นายศุภณัฐ แซ่ชิงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3837นางสาวจุฑาทิพย์ ปิตตังระภาบริหารธุรกิจการตลาด2561
3838นายสุธรรม กิตติมิ่งมงคลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3839นางสาวสุภาพร สมแวงบริหารธุรกิจการตลาด2561
3840นางสาวสุวิมล อัศวกิจวานิชบริหารธุรกิจการตลาด2561
3841นางสาวเกวลิน สิทธิดำรงค์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3842นางสาวจิราภา ศรีนวลบริหารธุรกิจการตลาด2561
3843นายชาคริต เที่ยงธรรมบริหารธุรกิจการตลาด2561
3844นายอนาวิล อับดุลรอมานบริหารธุรกิจการตลาด2561
3845นางสาวกมลวรรณ จันเกลี้ยงบริหารธุรกิจการตลาด2561
3846นางสาวณัฐมล อุดหนุนบริหารธุรกิจการตลาด2561
3847นางสาวสุภาณี ประทีปจารุพัชร์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3848นางสาวสุชาดา เมืองใหญ่บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3849นางสาวอรวรรณ ให้วงศ์กูลบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3850นางสาวกนกพร มะโนเบ้าบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3851นางสาวพิชญาภา บันนารถบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3852นางสาววศินนุช โซร์ยานีบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3853นางสาววรัญญา ชูเนตรบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3854นางสาวณัฐณิชา พุกภิญโญบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3855นางสาวปนัดดา เกิดเรณูบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3856นางสาวพัชราภรณ์ ฟักแก้วบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3857นายศักดิ์ดา หิสวาณิชย์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3858นางสาวศิรประภา จิตรเชิดชูบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3859นางสาวอาภัสรา สีสอาดบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3860นายณัฐวัฒน์ ทิพยมาศโกมลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3861นางสาวนลิดา อาทะบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3862นางสาวภาวิณี สุขณีวัฒน์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3863นางสาวหฤทัย เลิศสมผลบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3864นายสมชาติ ตรีสุวรรณ์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3865นางสาววรรณวิษา พิมพ์ตาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3866นางสาวสุจิตรา จิตรภักดีบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3867นายวรากร แย้มบุบผาบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3868นางสาวสุรีรัตน์ ขวัญคำบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3869นางสาวอำไพ มั่นคงบริหารธุรกิจการจัดการ2561
3870นางสาวนัทธมน แซ่อึ้งบริหารธุรกิจการตลาด2561
3871นายปริญญา เพิ่มลาภบริหารธุรกิจการตลาด2561
3872นางสาวปวีณา สุขเผือกบริหารธุรกิจการตลาด2561
3873นางสาวพรสุภา งามโชคชัยเจริญบริหารธุรกิจการตลาด2561
3874นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องเม็กบริหารธุรกิจการตลาด2561
3875นางสาวเอื้อกานต์ เถระวัฒน์บริหารธุรกิจการตลาด2561
3876นายชาญวิทย์ เสือยอดบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3877นายธีรวัฒน์ ไพบูลย์ทวีสุขบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3878นายฮวน เฉินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3879นางสาวจิรณัฐ ชำนาญกิจบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3880นายภัทรดนัย พะนันบริหารธุรกิจการเงิน2561
3881นางสาวมนัสภร นันทฤทธิ์บริหารธุรกิจการเงิน2561
3882นายนัสรี่ มะแอบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3883นายสุทธิพงษ์ อภัยสุวรรณบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3884นายชูชัย ทวีวุฒิศักดาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3885นายสวิตต์ ก้องเกียรติศักดิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3886นางสาวปิยะวรรณ จ่าเมืองฮามบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3887นางสาวณัฐธยาน์ ประจงค์บัวบริหารธุรกิจการตลาด2561
3888นางสาวธัญพร แซ่ฮั่นบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3889นางสาวกนกวรรณ โหมดช้างใหญ่บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3890นายฉัตรชัย กฤษดาประดิษฐ์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3891นางสาวชมพูณุช ไรเกษบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3892นางสาวกมลชนก วงค์อุดมอารีบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3893นางสาวจิราวรรณ ศรีทะวงษ์บริหารธุรกิจการจัดการ2561
3894นายต้นตระการ จันทร์รัสมีบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3895นางสาวอรุณศิริ จรูญแสงบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3896นายปวรุตม์ สุดเกษบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3897นางสาวกัลยา จารุอริยานนท์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3898นายกนกรัตน์ ตั้งจิตธนกุลบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3899นางสาวเอมิกา กูลเงินบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3900นายภรัณยู ธนัตถ์กฤตกรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3901นางสาวปัทมา สังข์สิงห์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3902นายหฤษฎ์ คงชุ่มบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3903นายอนพัทย์ แสงเดือนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ2561
3904นางสาวเบญจมาภรณ์ ชัยนุสินบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ2561
3905นางสาวนิตยา พนมวงค์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3906นางสาววรรณวิภา บัวแก้ว บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3907นายปัญญาพงค์ เฉลยสุขบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3908นางสาวภัทรพร ลิ้มรทีพงษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3909นายภาคย์ มะแก้วบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3910นางสาวอชิรญาณ์ ทองทวีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3911นางสาวกมลวรรณ ทรัพย์บุญมีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3912นางสาวขวัญฤดี ใบสะอาดบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3913นายโชติก แซ่เตียวบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3914นายณัฐพงศ์ เพิ่มต่อศักดิ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3915นายเดชธนา แพรม้วนบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3916นางสาวทิพามน จุลกระโทกบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3917นายธนโชติ เจริญพาณิชย์ศิริบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3918นายนันทภพ จิระพจชพรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3919นางสาวพรรณปพร ชะบาบริหารธุรกิจการเงิน2561
3920นางสาวกาญจนา เหมาะเจาะบริหารธุรกิจการเงิน2561
3921นางสาวสุฑามาศ เกิดเทพบริหารธุรกิจการบัญชี2561
3922นางสาวน้ำทิพย์ พัตรภักดิ์บริหารธุรกิจการบัญชี2561
3923นายอวิรุทธ์ แซ่ตั้งบริหารธุรกิจการตลาด2561
3924นางสาวประภาพรรณ ไชยสิทธิ์พูนพงศ์บริหารธุรกิจการเงิน2561
3925นายยุทธวัฒน์ คุ้มห้างสูงบริหารธุรกิจการเงิน2561
3926นางสาวสิริลักษณ์ อินทโรบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3927นายชิษณุพงศ์ ประทีปก้องเจริญบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3928นางสาวณัฐสุดา นิยมบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3929นางสาวลลิตา มะโนรักษ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3930นายทรงกลด ศรีทองบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3931นายณัฐวุฒิ สัญญาประชาสกุลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3932นายพีรบูรณ์ ลิ้มสืบเผ่าพงดีบริหารธุรกิจการเงิน2561
3933นายกิตชยากร พิบูลธนภัทรบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3934นางสาวจุฑารัตน์ แซ่กี้บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3935นายธนวันต์ ปรางยะพันธุ์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3936นางสาวนวพร นวนสอาดบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3937นายพงศธร สุภาศิริธนานันท์บริหารธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ2561
3938นางสาวกษกร ทรัพย์ส่องแสงบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3939นางสาวณัฐธิดา ณัฐวิภานาราบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศ2561
3940นางสาววัลลี วุ่นว