หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ และวิทยาลัย

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Arts)

1. การท่องเที่ยว (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Tourism

2. การโรงแรม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Hospitality

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  English for International Communication

4. ภาษาญี่ปุ่น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Japanese

5. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Chinese for Communication

6. การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     Thai Wisdom Product Innovation Design

เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)

1. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Photography and Film Technology

2. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     Digital Media and Mass Communication Technology

3. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     Digital Printing Technology and Packaging Design

4. เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Furniture Technology and Design

5. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Industrial Product Design

วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)

1. เคมี (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Chemistry

2. เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Food Safety Management and Technology

3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Computer Science

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Information Technology

5. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Health Science and Aesthetic

6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     Biotechnology for Agro-Industry and Environment

7. เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     Energy Technology for Environment

  1.  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (Bachelor of Science in Technical Education)

1. เครื่องกล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Mechanical 

2. อุตสาหการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

    Industrial  Engineering

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology )

1. วิศวกรรมการผลิต (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Production Engineering

2. เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Next-generation Automotive Technolog

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering)

1. วิศวกรรมโยธา (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Civil Engineering

2. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Electrical Engineering

3. วิศวกรรมเครื่องกล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

  Mechanical Engineering

4. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

  Industrial Engineering

5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Electronics and Telecommunication Engineering

6. วิศวกรรมเคมี (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Chemical Engineering

7. วิศวกรรมสำรวจ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Surveying Engineering

8. วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     Aircraft Maintenance Engineering

9. วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Automation and Robotics Engineering

10. วิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

     High Precision Manufacturing Engineering

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Engineering)

1. วิศวกรรมการผลิต (ปริญญาโท 2 ปี ปกติ/ สมทบ)

  Manufacturing Engineering

2. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาโท 2 ปี ปกติ / 2 ปี สมทบ)

      Electrical Engineering

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Department of Mechanical Engineering)

1. วิศวกรรมศาสตร์ (แบบ 1.1)  (ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ)

     Engineering 

2. วิศวกรรมศาสตร์ (แบบ 2.1)  (ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ / สมทบ)

     Engineering 

3. วิศวกรรมศาสตร์ (แบบ 2.2)  (ปริญญาเอก 4 ปี ปกติ )

     Engineering

4. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แบบ 1.1)  (ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ/ 3 ปี สมทบ)

     Engineering and Technology Management

5. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (แบบ 2.1)  (ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ / สมทบ)

     Engineering and Technology Management

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)

1. การเงิน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Finance

2. การจัดการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ 4 ปี สมทบ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Management

3. การตลาด (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ 4 ปี สมทบ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Marketing

4. การประเมินราคาทรัพย์สิน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ 4 ปี สมทบ)

  Property Valuation

5. การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  International Business Communication

6. ระบบสารสนเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Information Systems

7. ธุรกิจการบิน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Aviation Business

 

บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

1. การบัญชี (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Accounting

เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

  Information Technology and Digital Business
  1.  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

1. บริหารธุรกิจ (ปริญญาโท 2 ปี ปกติ/ 2 ปี สมทบ)

  Business Administration

คหกรรมศาสตรบัณฑิต Bachelor of Home Economics

1. เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Pattern and Garment Technology

2. ธุรกิจอาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Food Business

3. อาหารและโภชนาการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ 4 ปี สมทบ/ เทียบโอน ปกติ)

  Foods and Nutrition

เทคโนโลยีบัณฑิต Bachelor of Technology

1. การออกแบบแฟชั่น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Fashion Design

วิทยาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Science

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Food Product Development

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Food Science and Technology

ศึกษาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Education

1. คหกรรมศาสตร์ศึกษา (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติเทียบโอน ปกติ)

  Home Economics Education

วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)

1. เทคโนโลยีสิ่งทอ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Textile Technology

2. นวัตกรรมสิ่งทอ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Textiles Innovation

เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)

1. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Textile Design and Fashion

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science)

1. นวัตกรรมสิ่งทอ (ปริญญาโท 2 ปี สมทบ)

  Textiles Innovation

บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of  Business Administration )

1. ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น (ปริญญาตรี 4 ปี พิเศษ)

     Fashion Business Entrepreneurs

บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
1. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ปริญญาตรี นานาชาติ)

  International Business Management

ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
1. การท่องเที่ยวและการบริการ (ปริญญาตรี นานาชาติ)

  Tourism and Hospitality

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
1. บริหารธุรกิจ (ปริญญาโท 2 ปี สมทบ)

    Business Administration

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (ปริญญาโท 2 ปี สมทบ)

  Human Resource Development and Management

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (ปริญญาเอก 3 ปี สมทบ)

  Human Resource Development and Management