หลักสูตรที่เปิดสอน

::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
การท่องเที่ยว
(Tourism)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism)
ปริญญาตรี 4 ปี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Wisdom Product Development
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย)
Bachelor of Arts (Thai Folk Wisdom Product Development)
ปริญญาตรี 4 ปี
การโรงแรม
Hospitality
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
Bachelor of Arts (Hospitality)
ปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)
Bachelor of Arts (Chinese for Communication)
Chinese for Communication
ปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาญี่ปุ่น

Japanese

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

Bachelor of Arts (Japanese)

ปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

English for International Communication

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

Bachelor of Arts (English for International Communication)

ปริญญาตรี 4 ปี
::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technlogy)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
Analytical Science
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์)
Master of Science (Analytical Science)
ปริญญาโท2 ปี
เคมี
Chemistry
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
Food Safety Management and Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร)
Bachelor of Science (Food Safety Management and Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
Furniture Technology and Design
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ)
Bachelor of Technology (Furniture Technology and Design)
ปริญญาตรี 4 ปี
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Product Design
เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Bachelor of Technology (Industrial Product Design)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
Photography and Cinematography Technology
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)
Bachelor of Technology (Photography and Cinematography Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีการพิมพ์
Printing Technology
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
Bachelor of Technology (Printing Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Television and Radio Broadcasting Technology
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)
Bachelor of Technology (Television and Radio Broadcasting Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Technical Education)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Industrial Technology (Computer Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีอุตสาหการ
Industrial Technology
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
Bachelor of Industrial Technology (Industrial Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Science in Technical Education (Industrial Engineering)
ปริญญาตรี 5 ปี
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Science in Technical Education (Mechanical Engineering)
ปริญญาตรี 5 ปี
::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
วิศวกรรมเคมี
Chemistry Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemistry Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Electronics and Telecommunication Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunication Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
วิศวกรรมสำรวจ
Surveying Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสำรวจ)
Bachelor of Engineering (Surveying Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) ::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
ปริญญาโท 2 ปี
การเงิน
Finance
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance)
ปริญญาตรี 4 ปี
การจัดการ
Management
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
การตลาด
Marketing
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

Real Property Valuation

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประเมินราคาทรัพย์สิน)
Bachelor of Business Administration (Real Property Valuation)
ปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

Bachelor of Business Administration (Business English)

ปริญญาตรี 4 ปี
ระบบสารสนเทศ

Information Systems

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

Bachelor of Business Administration (Information Systems)

ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
การบัญชี

Accountancy

บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy

ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Information Technology

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

Bachelor of Technology (Business Information Technology)

ปริญญาตรี 4 ปี
::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Faculty of Home Economics Technology)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
คหกรรมศาสตร์ศึกษา

Home Economics Education

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
Bachelor of Education (Home Economics Education)
ปริญญาตรี 5 ปี , เทียบโอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Food Science and Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

Bachelor of Science (Food Science and Technology)

ปริญญาตรี 4 ปี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Food Product Development

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Bachelor of Science (Food Product Development)

ปริญญาตรี 4 ปี
ธุรกิจอาหาร

Food Business

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจอาหาร)

Bachelor of Home Economics (Food Business)

ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น

Pattern and Garment Technology

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น)

Bachelor of Home Economics (Pattern and Garment Technology)

ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
อาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)

Bachelor of Home Economics (Food and Nutrition)

ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
การออกแบบแฟชั่น

Fashion Design

เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่น)

Bachelor of Technology (Fashion Design)

ปริญญาตรี 4 ปี
::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Faculty of Textile Industry)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

Textiles and Garments

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)

Master of Science (Textiles and Garments)

ปริญญาโท 2 ปี
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

Textiles Design and Fashion

เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น)
Bachelor of Technology (Textiles Design and Fashion)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

Textiles Chemistry Engineering

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)

Bachelor of Engineering (Textiles Chemistry Engineering)

ปริญญาตรี 4 ปี
วิศวกรรมสิ่งทอ

Textiles Engineering

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งทอ)

Bachelor of Engineering (Textiles Engineering)

ปริญญาตรี 4 ปี
::โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (International College Establishment Project) ::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

Bachelor of Business Administration (International Business Management)

ปริญญาตรี 4 ปี
การตลาด

Marketing

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

Bachelor of Business Administration (Marketing)

ปริญญาตรี 4 ปี
ระบบสารสนเทศ

Information Systems

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

Bachelor of Business Administration (Information Systems)

ปริญญาตรี 4 ปี
การบัญชี

Accountancy

บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy

ปริญญาตรี 4 ปี
การท่องเที่ยวและการบริการ

Tourism and Hospitality

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการบริการ)

Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality)

ปริญญาตรี 4 ปี