หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ และวิทยาลัย

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Arts)

1. การท่องเที่ยว (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Tourism

2. การโรงแรม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Hospitality

3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  English for International Communication

4. ภาษาญี่ปุ่น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Japanese

5. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Chinese for Communication

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Thai Folk Wisdom Product Development

เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)

1. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Photography and Film Technology

2. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Photography and Film Technology

3. เทคโนโลยีการพิมพ์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Printing Technology

4. เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Furniture Technology and Design

5. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Industrial Product Design

วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)

1. เคมี (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Chemistry

2. เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Food Safety Management and Technology

3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Computer Science

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Information Technology

5. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Health Science and Aesthetic

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (Bachelor of Science in Technical Education)

1. เครื่องกล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Mechanical 

2. อุตสาหการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Industrial 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology )

1. วิศวกรรมการผลิต (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Production Engineeering

2. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Computer Engineering Technology

3. เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Next-generation Automotive Technolog

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering)

1. วิศวกรรมโยธา (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Civil Engineering

2. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Electrical Engineering

3. วิศวกรรมเครื่องกล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

  Mechanical Engineering

4. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

  Industrial Engineering

5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Electronics and Telecommunication Engineering

6. วิศวกรรมเคมี (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Chemical Engineering

7. วิศวกรรมสำรวจ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Surveying Engineering

8. วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Electrical Engineering

9. วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Automation and Robotics Engineering

10. วิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Industrial Engineering

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Engineering)

1. วิศวกรรมการผลิต (ปริญญาโท 2 ปี ปกติ/ สมทบ)

  Manufacturing Engineering

บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)

1. การเงิน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Finance

2. การจัดการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

  Management

3. การตลาด (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ 4 ปี สมทบ/ เทียบโอน ปกติ/ เทียบโอน สมทบ)

  Marketing

4. การประเมินราคาทรัพย์สิน (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Property Valuation

5. การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  International Business Communication

6. ระบบสารสนเทศ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

  Information Systems

บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

1. การบัญชี (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

  Accounting

เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

  Information Technology and Digital Business

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

1. บริหารธุรกิจ (ปริญญาโท 2 ปี ปกติ/ สมทบ)

  Business Administration

คหกรรมศาสตรบัณฑิต Bachelor of Home Economics

1. เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Pattern and Garment Technology

2. ธุรกิจอาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Food Business

3. อาหารและโภชนาการ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ 4 ปี สมทบ/ เทียบโอน ปกติ)

  Foods and Nutrition

เทคโนโลยีบัณฑิต Bachelor of Technology

1. การออกแบบแฟชั่น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Fashion Design

วิทยาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Science

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Food Product Development

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Food Science and Technology

ศึกษาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Education

1. คหกรรมศาสตร์ศึกษา (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ/ เทียบโอน ปกติ)

  Home Economics Education

วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)

1. เทคโนโลยีสิ่งทอ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Textile Technology

2. นวัตกรรมสิ่งทอ (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Textiles Innovation

เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology)

1. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ)

  Textile Design and Fashion

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science)

1. นวัตกรรมสิ่งทอ (ปริญญาโท 2 ปี สมทบ)

  Textiles Innovation

บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)

1. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ปริญญาตรี นานาชาติ)

  International Business Management

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (ปริญญาโท 2 ปี สมทบ)

  Human Resource Development and Management

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (ปริญญาเอก 3 ปี สมทบ)

  Human Resource Development and Management