บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อยู่สำราญ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์สุภาพร จันทร์คง

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี ศรีคำสุข

รองผู้อำนวยการ

ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์มนรดา ศิริมงคล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

งานบริหารทั่วไป

1. นางสาวศิรประภา ฉิมอยู่
     (หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)
2. นางสาวกรรณิการ์ ชัญญชาติ
     (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
3. นางณัฐยา ตันติ์ทวิสุทธิ์
     (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
4. นางชมพูนุช สีวะสา
     (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

งานหลักสูตร

1. นางสาวนิภาพร  อาจหาญ
     (หัวหน้างานหลักสูตร)
2. นายฉัตรชัย  รักถิ่น
     (อาจารย์)
3. นางสาวมัลลิกา  ชมฉ่ำ
     (นักวิชาการศึกษา)
 

งานทะเบียนและประมวลผล

1. นางนวลจันทร์  ผะอบทอง
     (หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล)
2. นายยาการียา  มะแซ
     (นักวิชาการศึกษา)
3. นางสาวนันทนา  ตั้งกิจวงศ์ไพศาล
     (นักวิชาการศึกษา)
4. นายธนกร  จันทรทะแสน
     (นักวิชาการศึกษา)
5. นางสาววีระยา  กลับใจ
     (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
6. นางวาสิณี  เอี่ยมศิริ
     (นักวิชาการศึกษา)

งานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ

1. นายวีรยุทธ์  ปิ่นสุภา
     (หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ)
2. นายสมศักดิ์  จันทร์ทรัพย์
     (พนักงานธุรการ ส 4)
3. นางสาวสิริพร  สาริกา
     (นักวิชาการศึกษา)
4. นายชัยกมล  จันทรรัศมี
     (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
5. นางสาวนฤมล  นุชประเสริฐ
     (นักวิชาการศึกษา)