ประกาศ มทรก.

เกี่ยวกับอาจารย์
การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2563 ประกาศวันที่ 3/3/2563
หลักเกณฑ์การพิจารณาเทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชา ประกาศวันที่ 19/12/2554
การย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ประกาศวันที่ 04/04/2557
เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือแทน และการนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศวันที่ 08/06/2554
กำหนดจำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มเรียน (Section)
เรื่อง การลดหรือยกเว้นภาระงานวิชาการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศวันที่ 22/08/2559
เรื่อง การคํานวณภาระงานวิชาการของผู้ดํารงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศวันที่ 26/10/2559
การจัดการศึกษาหลักสุตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
เกียวกับการเงิน
อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศวันที่ 3/04/2563
อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศวันที่ 11/03/2562
อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศวันที่ 14/06/2561
อัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศวันที่ 12/03/2561
อัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศวันที่ 29/03/2561
อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศวันที่ 25/11/2559
อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน ภาคสมทบ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศวันที่ 08/06/2554
อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศวันที่ 17/12/2558
อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศวันที่ 20/04/2553
เงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) ประกาศวันที่ 20/04/2553
อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบประกาศด่วน
อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติประกาศด่วน
อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีประกาศด่วน
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตประกาศด่วน
อัตราการเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ‘ค่าใบแทนปริญญาบัตร’ พ.ศ. 2552
อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
อัตราการเก็บค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาค่าบำรุงการศึกษาค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการ ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2)
เกียวกับการสอบ
ข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบประจำภาคของนักศึกษาระดับปริญญาพ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบคัดเลือกของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2552
เกียวกับนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  ประกาศวันที่ 03/10/2561
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  ประกาศวันที่ 05/10/2560
หลักเกณฑ์การพิจารณาเทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชา  ประกาศวันที่ 19/12/2554
การย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔   ประกาศวันที่ 22/09/2554
เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือแทน และการนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศวันที่ 08/06/2554
เรื่อง การขอกลับเข้าศึกษา และ คืนสภาพการเป็นนักศึกษา
เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษากลุ่มสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา
รูปถ่ายที่ใช้ในการติดเอกสารทางการศึกษา
การตรวจสอบผลการลงทะเบียนและกลุ่มเรียน (Section)
การลงทะเบียนเรียนข้ามภาคการศึกษา
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
เกียวกับบัณฑิต
การเลื่อนกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกาศวันที่ 18/06/2563
การขอผ่อนผันเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
การขอแก้ไขคำนำหน้านามสำหรับการขานนามบัณฑิต