สภาวิชาการ

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี

ประธานสภาวิชาการ

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต
ดร.สามารถ รอดสำราญ
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย
ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
นายสุมิตร เพชราภิรัชต์
รองศาสตราจารย์ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา บุรพกุศลศรี