แบบฟอร์ม

::แบบฟอร์มใบคำร้อง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี::
ลำดับที่ชื่อแบบฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)
1.สวท09_01_ใบคำร้องทั่วไปDownload
2.สวท09_02_ใบมอบฉันทะการลงทะเบียนเรียนDownload
3.สวท09_03_ใบมอบอำนาจรับเอกสารแทนDownload
4.สวท10_01_ใบคำร้องขอลงทะเบียนรายวิชาDownload
5.สวท10_02_ใบคำร้องขอลงทะเบียนรายวิชาซ้ำซ้อนตามแผนDownload
6.สวท10_03_ใบคำร้องขอลงทะเบียนรายวิชาตามแผนDownload
7.สวท10_04_ใบคำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียนDownload
8.สวท11_02_ใบคำร้องขอเรียนควบคู่รายวิชาบังคับก่อนDownload
9.สวท11_03_ใบคำร้องขอเรียนข้ามสถานศึกษาDownload
10.สวท11_04_แบบฟอร์มส่งผลการเรียนต่างสถานศึกษาDownload
11.สวท11_05_ใบคำร้องขอเรียนรายวิชา_กวDownload
12.สวท12_01_ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนDownload
13.สวท12_02_ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนนอกระบบDownload
14.สวท12_03_ใบคำร้องขอเทียบรายวิชา / ขอเทียบโอนผลการศึกษาDownload
15.สวท12-04ตารางเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตหมวดศึกษาทั่วไปDownload
16.สวท12_06_ผลเทียบโอนความรู้Download
17.สวท12-07 ตารางสรุปผลเทียบโอนผลการเรียนDownload
18.สวท12_08_ใบสรุปรายชื่อนักศึกษาเทียบโอนผลการเรียนDownload
19.สวท12_10_ตารางพิจารณาการเทียบวิชาเรียนในระบบDownload
20.สวท12_11_ใบคำร้องขอรายละเอียดลักษณะรายวิชาDownload
21.สวท13_02_ใบขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลและทำบัตรDownload
22.สวท17_01_ใบคำร้องขอลาพัก_รักษาสภาพ_ลาออกDownload
23.สวท17_02_ใบคำร้องขอคืนสภาพ_กลับเข้าศึกษาDownload
24.สวท17_03_ใบคำร้องขอเรียนแทนDownload
25.สวท17_04_ใบรายงานเวลาศึกษาไม่ครบDownload
26.สวท17_06_ใบรายงานผลการขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์Download
27.สวท17_07_ใบขอย้ายคณะสาขาวิชาDownload
28.สวท17_11_แบบคำขอสำเร็จการศึกษาDownload
29.สวท18_01_ใบคำร้องขอหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษาDownload
30. ใบคำร้องผ่อนผันค่าเทอม Download
::แบบฟอร์มใบคำร้อง สำหรับนักศึกษาปริญญาโท::
ลำดับที่ชื่อแบบฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)
1.ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ( สวท. 8-01 )Download
2.ขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ( สวท. 8-02 )Download
3.ขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ( สวท. 8-03 )Download
4.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์( สวท.8-04 )Download
5.ขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ( สวท. 8-05 )Download
6.ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ( สวท. 8-06 )Download
7.การสอบวิทยานิพนธ์ (บทคัดย่อ) ( สวท. 8-07 )Download
8.ประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา ( สวท. 8-08 )Download
9.ขอสอบวัดคุณสมบัติ(แบบ ก 1) ( สวท. 8-09 )Download
10.ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ( สวท. 8-10 )Download
11.ขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ( สวท. 8-11 )Download
12.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ( สวท. 8-12 )Download
13.ขอสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ( สวท.8-13 )Download
14.ขอสอบการค้นคว้าอิสระ ( สวท. 8-14 )Download
15.การสอบการค้นคว้าอิสระ(บทคัดย่อ) ( สวท. 8-15 )Download
16.ขอสอบประมวลความรู้(แผน ข) ( สวท. 8-16 )Download
17.แบบขอสำเร็จการศึกษา ( สวท. 8-17 )Download
18.คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ( สวท. 8-18 )Download
19.คำร้องขอใบรายงาผลการศึกษา ( สวท. 8-19 )Download

::แบบฟอร์มใบคำร้อง สำหรับอาจารย์::
ลำดับที่ชื่อแบบฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)
1.แบบฟอร์มขอส่งผลการเรียนล่าช้าDownload