แบบฟอร์ม

::แบบฟอร์มใบคำร้อง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี::
ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)
1. สวท09_01_ใบคำร้องทั่วไป Download
2. สวท09_02_ใบมอบฉันทะการลงทะเบียนเรียน Download
3. สวท09_03_ใบมอบอำนาจรับเอกสารแทน Download
4. สวท10_01_ใบคำร้องขอลงทะเบียนรายวิชา Download
5. สวท10_02_ใบคำร้องขอลงทะเบียนรายวิชาซ้ำซ้อนตามแผน Download
6. สวท10_03_ใบคำร้องขอลงทะเบียนรายวิชาตามแผน Download
7. สวท10_04_ใบคำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน Download
8. สวท11_02_ใบคำร้องขอเรียนควบคู่รายวิชาบังคับก่อน Download
9. สวท11_03_ใบคำร้องขอเรียนข้ามสถานศึกษา Download
10. สวท11_04_แบบฟอร์มส่งผลการเรียนต่างสถานศึกษา Download
11. สวท11_05_ใบคำร้องขอเรียนรายวิชา_กว Download
12. สวท12_01_ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน Download
13. สวท12_02_ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนนอกระบบ Download
14. สวท12_03_ใบคำร้องขอเทียบรายวิชา / ขอเทียบโอนผลการศึกษา Download
15. สวท12-04ตารางเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตหมวดศึกษาทั่วไป Download
16. สวท12_06_ผลเทียบโอนความรู้ Download
17. สวท12-07 ตารางสรุปผลเทียบโอนผลการเรียน Download
18. สวท12_08_ใบสรุปรายชื่อนักศึกษาเทียบโอนผลการเรียน Download
19. สวท12_10_ตารางพิจารณาการเทียบวิชาเรียนในระบบ Download
20. สวท12_11_ใบคำร้องขอรายละเอียดลักษณะรายวิชา Download
21. สวท13_02_ใบขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลและทำบัตร Download
22. สวท17_01_ใบคำร้องขอลาพัก_รักษาสภาพ_ลาออก Download
23. สวท17_02_ใบคำร้องขอคืนสภาพ_กลับเข้าศึกษา Download
24. สวท17_03_ใบคำร้องขอเรียนแทน Download
25. สวท17_04_ใบรายงานเวลาศึกษาไม่ครบ Download
26. สวท17_06_ใบรายงานผลการขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ Download
27. สวท17_07_ใบขอย้ายคณะสาขาวิชา Download
28. สวท17_11_แบบคำขอสำเร็จการศึกษา Download
29. สวท18_01_ใบคำร้องขอหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษา Download
::แบบฟอร์มใบคำร้อง สำหรับนักศึกษาปริญญาโท::
ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)
1. ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ( สวท. 8-01 ) Download
2. ขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ( สวท. 8-02 ) Download
3. ขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ( สวท. 8-03 ) Download
4. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์( สวท.8-04 ) Download
5. ขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ( สวท. 8-05 ) Download
6. ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ( สวท. 8-06 ) Download
7. การสอบวิทยานิพนธ์ (บทคัดย่อ) ( สวท. 8-07 ) Download
8. ประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา ( สวท. 8-08 ) Download
9. ขอสอบวัดคุณสมบัติ(แบบ ก 1) ( สวท. 8-09 ) Download
10. ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ( สวท. 8-10 ) Download
11. ขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ( สวท. 8-11 ) Download
12. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ( สวท. 8-12 ) Download
13. ขอสอบหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ( สวท.8-13 ) Download
14. ขอสอบการค้นคว้าอิสระ ( สวท. 8-14 ) Download
15. การสอบการค้นคว้าอิสระ(บทคัดย่อ) ( สวท. 8-15 ) Download
16. ขอสอบประมวลความรู้(แผน ข) ( สวท. 8-16 ) Download
17. แบบขอสำเร็จการศึกษา ( สวท. 8-17 ) Download
18. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ( สวท. 8-18 ) Download
19. คำร้องขอใบรายงาผลการศึกษา ( สวท. 8-19 ) Download

::แบบฟอร์มใบคำร้อง สำหรับอาจารย์::
ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)
1. แบบฟอร์มขอส่งผลการเรียนล่าช้า Download