กำหนดการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ English Online วันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2562

นักศึกษาที่เข้าสอบเมื่อวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดผลคะแนนการทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เข้าสู่ระบบ www.engtest.net

รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี รับเข้าปีการศึกษา 2559-2560

โดยมีกำหนดการทดสอบในวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

รอบที่สอบ เวลาสอบ
  • รอบที่ 1
  • รอบที่ 2
  • รอบที่ 3
 08.45 – 11.00 น.
 10.50 – 13.05 น.
 14.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าทดสอบ สามารถเข้าทำการทดสอบได้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

 

คณะ ดาวน์โหลดรายชื่อและข้อปฏิบัติ
คณะศิลปศาสตร์  ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดาวน์โหลด
คณะบริหารธุรกิจ  ดาวน์โหลด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ดาวน์โหลด
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ดาวน์โหลด