ข้อปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี
(เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียนฯ)

 • ข้อปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาในระบบ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียนฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจําปีการศึกษา 2565
  คลิกที่นี่
 • คู่มือการตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาในระบบ 
  คลิกที่นี่
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2564
  คลิกที่นี่
 • นักศึกษาอัพโหลด ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ในรูปแบบไฟล์ PDF  โดยเปิดระบบให้อัพโหลด ระหว่างวันที่   10 – 18  มิถุนายน 2564
  คลิกที่นี่

 • นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา ผ่านเว็บระบบบริการการศึกษา  ตั้งแต่วันที่  23  มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
  คลิกที่นี่
 • คู่มือการตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาในระบบ 
  คลิกที่นี่
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2564
  คลิกที่นี่

หากพบข้อสงสัย :  ติดต่อที่เบอร์ 02-287-9625  และ 085-025-4534