ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

สถานที่ดำเนินงาน           ณ ห้องประชุม R401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2565
    – กำหนดการอบรม
    – รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
    – แบบประเมินโครงการ
วันที่ 14  มิถุนายน 2565
    – Togetherness วิชาการบริหาร กิจการนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา โดย รศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
    – ระบบการดูแลและการให้คำปรึกษานิสิต กรณีศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สิริธร ศรีชลาคม
    – การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับการช่วยเหลือนิสิต/นักศึกษา โดย รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี และ ผศ.ดร.สาธร ใจตรง
วันที่ 15  มิถุนายน 2565
    – ระบบบริการการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา สวท. โดย ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ และนางสาววีระยา กลับใจ
          – ระบบบริการการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา สวท. (Power Point)
          – แนวปฏิบัติการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน
    – ระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS) โดย นายชัยกมล จันทรรัศมี
          – คู่มือระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา (eSSS)
    – งานสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา โดย นางสาวสุมลทา วงษา
    – การทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ โดย ดร.ชภณิต แจ้งสี
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนออนไลน์  ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2564
รูปแบบออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

– คลิปการอบรมวันที่ 17 กันยายน 2564
       – การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยใช้ Ms power point” โดย นายณัฐวัฒน์  หมุดเพ็ชร์   และ นายพิพัฒน์  ตรีไพบูลย์  <<คลิก>>
       – การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ประเภทคลิปวีดิโอ” โดย นายณัฐวัฒน์  หมุดเพ็ชร์ และ นายพิพัฒน์   ตรีไพบูลย์  <<คลิก>> 
– คลิปการอบรมวันที่ 18 กันยายน 2564
       – การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การออกแบบสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Canva” โดย ผศ.ดร.ภูวดล  บัวบางพลู  <<คลิก>>
       – การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การอัดวีดีโอสื่อการสอนโดยโปรแกรม loom” โดย ผศ.ดร.ภูวดล  บัวบางพลู  <<คลิก>>

ช่องทางการติดต่อ สวท.

เบอร์ติดต่อ

0-2287-9625

Website

http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/

E-mail

ascar@mail.rmutk.ac.th