หลักสูตรที่เปิดสอน

::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
 การท่องเที่ยว
(Tourism)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism)
 ปริญญาตรี 4 ปี
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
Thai Folk Wisdom Product Development
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย)
Bachelor of Arts (Thai Folk Wisdom Product Development)
 ปริญญาตรี 4 ปี
 การโรงแรม
Hospitality
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
Bachelor of Arts (Hospitality)
 ปริญญาตรี 4 ปี
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)
Bachelor of Arts (Chinese for Communication) Chinese for Communication
 ปริญญาตรี 4 ปี
 ภาษาญี่ปุ่น
Japanese
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese)
 ปริญญาตรี 4 ปี
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
English for International Communication
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
Bachelor of Arts (English for International Communication)
 ปริญญาตรี 4 ปี
 ::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technlogy)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
Analytical Science
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์)
Master of Science (Analytical Science)
ปริญญาโท2 ปี
เคมี
Chemistry
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
Food Safety Management and Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร)
Bachelor of Science (Food Safety Management and Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
Furniture Technology and Design
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ)
Bachelor of Technology (Furniture Technology and Design)
ปริญญาตรี 4 ปี
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Product Design
เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Bachelor of Technology (Industrial Product Design)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
Photography and Cinematography Technology
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)
Bachelor of Technology (Photography and Cinematography Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีการพิมพ์
Printing Technology
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
Bachelor of Technology (Printing Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Television and Radio Broadcasting Technology
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)
Bachelor of Technology (Television and Radio Broadcasting Technology)
ปริญญาตรี 4 ปี
::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Technical Education)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Industrial Technology (Computer Technology) 
ปริญญาตรี 4 ปี 
 เทคโนโลยีอุตสาหการ
Industrial Technology
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
Bachelor of Industrial Technology (Industrial Technology) 
 ปริญญาตรี 4 ปี
วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Science in Technical Education (Industrial Engineering) 
ปริญญาตรี 5 ปี 
 วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Science in Technical Education (Mechanical Engineering) 
ปริญญาตรี 5 ปี 
   ::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
 วิศวกรรมการผลิต
Manufacturing Engineering
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
Master of Engineering (Manufacturing Engineering)
 ปริญญาโท 2 ปี
 วิศวกรรมเคมี
Chemistry Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemistry Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี 
 วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน 
 วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Electronics and Telecommunication Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunication Engineering) 
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน 
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)  
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน 
วิศวกรรมสำรวจ
Surveying Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสำรวจ)
Bachelor of Engineering (Surveying Engineering) 
ปริญญาตรี 4 ปี  
วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน 
   ::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) ::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
 บริหารธุรกิจ
Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration 
ปริญญาโท 2 ปี 
การเงิน
Finance 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance) 
ปริญญาตรี 4 ปี  
 การจัดการ
Management
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management) 
 ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
 การตลาด
Marketing
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing) 
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน 
 การประเมินราคาทรัพย์สิน
Real Property Valuation
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประเมินราคาทรัพย์สิน)
Bachelor of Business Administration (Real Property Valuation) 
ปริญญาตรี 4 ปี
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business English) 
ปริญญาตรี 4 ปี
 ระบบสารสนเทศ
Information Systems
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
Bachelor of Business Administration (Information Systems) 
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน 
การบัญชี
Accountancy 
บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy 
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information Technology
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
Bachelor of Technology (Business Information Technology) 
ปริญญาตรี 4 ปี 
   ::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Faculty of Home Economics Technology)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
 คหกรรมศาสตร์ศึกษา
Home Economics Education
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
Bachelor of Education (Home Economics Education) 
ปริญญาตรี 5 ปี , เทียบโอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
ปริญญาตรี 4 ปี 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
Bachelor of Science (Food Product Development) 
ปริญญาตรี 4 ปี 
 ธุรกิจอาหาร
Food Business
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจอาหาร)
Bachelor of Home Economics (Food Business) 
ปริญญาตรี 4 ปี 
 เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
Pattern and Garment Technology
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น)
Bachelor of Home Economics (Pattern and Garment Technology) 
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน 
อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
Bachelor of Home Economics (Food and Nutrition)
ปริญญาตรี 4 ปี , เทียบโอน
การออกแบบแฟชั่น
Fashion Design
เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่น)
Bachelor of Technology (Fashion Design)
ปริญญาตรี 4 ปี
 ::หลักสูตรที่เปิดสอน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Faculty of Textile Industry)::
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
Textiles and Garments
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
Master of Science (Textiles and Garments) 
ปริญญาโท 2 ปี 
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
Textiles Design and Fashion 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น)
Bachelor of Technology (Textiles Design and Fashion) 
 ปริญญาตรี 4 ปี
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
Textiles Chemistry Engineering 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)
Bachelor of Engineering (Textiles Chemistry Engineering) 
ปริญญาตรี 4 ปี 
 วิศวกรรมสิ่งทอ
Textiles Engineering
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งทอ)
Bachelor of Engineering (Textiles Engineering)
ปริญญาตรี 4 ปี 
::โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (International College Establishment Project) ::​   
สาขา ชื่อปริญญา หลักสูตร
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International Business Management)
ปริญญาตรี 4 ปี
 การตลาด
Marketing
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing) 
ปริญญาตรี 4 ปี 
ระบบสารสนเทศ
Information Systems
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
Bachelor of Business Administration (Information Systems)
ปริญญาตรี 4 ปี
การบัญชี
Accountancy
บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
ปริญญาตรี 4 ปี
การท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการบริการ)
Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality)
ปริญญาตรี 4 ปี