ติดต่อเรา

 ติดต่อสำนัก:
  😆  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 2 ถนนนางลิ่นจี้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
 สายตรงผู้อำนวยการ:
  😳 ผอ. สมคิด รักษาทรัพย์    โทรศัพท์ 02-2879682
กลุ่มงานบริหาร :
  😯 โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123
 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล :
 😎 โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244
กลุ่มงานหลักสูตร :
  😀 โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ :
 😉 โทรศัพท์ 02-2879625
FAX:
 😛 02-2879654
E-Mail :
 💡 ascar.rmutk@hotmail.co.th