กิจกรรม
นักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563

ส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ให้นักศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา และให้นำไปติดต่อที่สถานศึกษาเดิมของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษา 

ทั้งนี้ การแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ส่งเอกสารเทียบโอนรายวิชา
(เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)

  • ให้นักศึกษาอัพโหลดใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 2563 เพื่อใช้สำหรับดำเนินการเทียบโอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เทียบโอนหมวดศึกษาทั่วไปได้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ได้ที่ ระบบงานทะเบียน

ช่องทางการติดต่อ

register@mail.rmutk.ac.th

เบอร์ติดต่อ

02-287-9625 , 080-234-8193 , 061-058-1375
ติดต่อได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.