สถิติระดับปริญญาตรี Realtime

คลิกเพื่อดูแบบแยกสาขา

จำนวนนักศึกษา ณ วันที่ 01-08-2021 มีอยู่ทั้งหมดคือ 9,765 คน
FACULTY NAME TOTAL
ศิลปศาสตร์1,791
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,391
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม283
วิศวกรรมศาสตร์1,521
บริหารธุรกิจ2,820
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1,735
อุตสาหกรรมสิ่งทอ125
วิทยาลัยนานาชาติ28
ระบบคลังหน่วยกิต5

**ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แบบ Realtime ซึ่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากต้องการนำข้อมูลไปใช้กรุณากด F5 เพื่อ refresh ข้อมูล