สถิติระดับปริญญาตรี Realtime

คลิกเพื่อดูแบบแยกสาขา

จำนวนนักศึกษา ณ วันที่ 07-07-2020 มีอยู่ทั้งหมดคือ 10,391 คน
FACULTY NAME TOTAL
ศิลปศาสตร์1,939
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,472
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม320
วิศวกรรมศาสตร์1,586
บริหารธุรกิจ2,970
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1,913
อุตสาหกรรมสิ่งทอ159
วิทยาลัยนานาชาติ12

**ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แบบ Realtime ซึ่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากต้องการนำข้อมูลไปใช้กรุณากด F5 เพื่อ refresh ข้อมูล