สถิติระดับปริญญาตรี Realtime

คลิกเพื่อดูแบบแยกสาขา

จำนวนนักศึกษา ณ วันที่ 20-09-2019 มีอยู่ทั้งหมดคือ 10,317 คน
FACULTY NAME TOTAL
ศิลปศาสตร์1,811
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,464
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม295
วิศวกรรมศาสตร์1,486
บริหารธุรกิจ3,072
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์2,021
อุตสาหกรรมสิ่งทอ168

**ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แบบ Realtime ซึ่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากต้องการนำข้อมูลไปใช้กรุณากด F5 เพื่อ refresh ข้อมูล