สถิติระดับปริญญาตรี Realtime

คลิกเพื่อดูแบบแยกสาขา

จำนวนนักศึกษา ณ วันที่ 19-11-2019 มีอยู่ทั้งหมดคือ 9,938 คน
FACULTY NAME TOTAL
ศิลปศาสตร์1,784
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม289
วิศวกรรมศาสตร์1,416
บริหารธุรกิจ2,883
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1,977
อุตสาหกรรมสิ่งทอ159

**ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แบบ Realtime ซึ่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากต้องการนำข้อมูลไปใช้กรุณากด F5 เพื่อ refresh ข้อมูล