สถิตินักศึกษา

สถิติประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาใหม่
จำแนกตามแผนและผลการรับ ผลการรับจำแนกตามผลผลิต  แผนการรับตามประกาศฯ
นักศึกษาปัจจุบัน
12 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562 17 มี.ค. 2563 31 พ.ค. 2563

สถิติประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาใหม่

จำแนกตามแผนและผลการรับ

  ผลการรับจำแนกตามผลผลิต แผนการรับตามประกาศฯ
นักศึกษาปัจจุบัน
9 ก.ค. 2561 30 ก.ย. 2561  20 ธ.ค. 2561 8 มี.ค. 2562  5 เม.ย. 2562

สถิติประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาใหม่
แผนและผลการรับนักศึกษาใหม่ 2560 แผนการรับตามประกาศฯ
นักศึกษาปัจจุบัน
5 ก.ค. 2560 29 ก.ย. 2560  22 ธ.ค. 2560  22 ธ.ค. 2560 25 เม.ย. 2561

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาใหม่
แผนและผลการรับนักศึกษาใหม่ 2559
นักศึกษาปัจจุบัน
 15 ส.ค. 2559  15 ธ.ค. 2559  31 มี.ค. 2560    

สถิติประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาใหม่
แยกตามแผนและผลการรับ  แยกสายวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์   แยกตามวุฒิที่รับเข้าศึกษา
นักศึกษาปัจจุบัน
 31 ส.ค. 2558 3 ธ.ค. 2558 31 ม.ค. 2559  21 เม.ย. 2559   30 มิ.ย. 2559

สถิติประจำปีการศึกษา 2557นักศึกษาใหม่

นักศึกษาปัจจุบัน

สถิติประจำปีการศึกษา 2556

ข้อมูลสถิตินักศึกษา ในรูป powerpoint 11

สถิตินักศึกษาร้อยละจำนวนนักศึกษาแรกเข้า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา