สถิตินักศึกษา

สถิติประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาใหม่
จำแนกตามแผนและผลการรับ   จำแนกตามผลผลิต  
นักศึกษาปัจจุบัน
9 ก.ค. 2561 30 ก.ย. 2561  20 ธ.ค. 2561 3 มี.ค. 2562  

สถิติประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาใหม่
แผนและผลการรับนักศึกษาใหม่ 2560
นักศึกษาปัจจุบัน
 5 ก.ค. 2560  29 ก.ย. 2560  22 ธ.ค. 2560  30 มี.ค. 2561    25 เม.ย. 2561

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาใหม่
แผนและผลการรับนักศึกษาใหม่ 2559
นักศึกษาปัจจุบัน
 15 ส.ค. 2559  15 ธ.ค. 2559  31 มี.ค. 2560    

สถิติประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาใหม่
แยกตามแผนและผลการรับ  แยกสายวิทยาศาสตร์-สังคมศาสตร์   แยกตามวุฒิที่รับเข้าศึกษา
นักศึกษาปัจจุบัน
 31 ส.ค. 2558 3 ธ.ค. 2558 31 ม.ค. 2559  21 เม.ย. 2559   30 มิ.ย. 2559