ติดต่อเรา

ติดต่อสำนัก:
bullet
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 2 ถนนนางลิ่นจี้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
สายตรงผู้อำนวยการ:
bullet
ผอ. สมคิด รักษาทรัพย์
กลุ่มงานบริหาร :
bullet
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2124
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล :
bullet
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244
กลุ่มงานหลักสูตร :
bullet
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ :
bullet
โทรศัพท์ 02-2879625
FAX:
bullet
02-2879654
E-Mail :
bullet
ascar@mail.rmutk.com
Facebook: http://www.facebook.com/ascar.rmutk