ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขที่ 2 ถนนนางลิ่นจี้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อยู่สำราญ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ พรมศิลา

นางสุภาพร จันทร์คง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ อุดมโภชน์

เบอร์ติดต่อ

งานบริหาร

งานทะเบียนและประมวลผล

งานหลักสูตร

งานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ

02-2879600 ต่อ 1244​

02-2879600 ต่อ 1244

02-2879600 ต่อ 1242

02-2879625

FAX

02-2879654

E-mail

ascar@mail.rmutk.com

http://www.facebook.com/ascar.rmutk