งานวิจัย : KM

::งานวิจัยและเกร็ดความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน::
ที่ ชื่องานวิจัย ดาวน์โหลดงานวิจัย(PDF)
1. งานวิจัยสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บทคัดย่อ | งานวิจัย
2. คู่มือ“เรียนรู้การใช้เมนูบน Web Site งานทะเบียน” Download
3. คู่มือหลักการการให้บริการที่ดี 2555 Download
4. หลักการการให้บริการที่ดี 2554 Download
5. คู่มือหลักการการให้บริการที่ดี ภายใต้กระบวนการจัดความรู้ Download
6. ระเบียบ ข้อบังคับ Download
7. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 54 Download
8. บทบาทหน้าที่และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา Download
9. คู่มือผู้ปกครอง Download
10. อาจารย์ที่ปรึกษาเทียบโอน Download
11. การลงทะเบียนเรียน โดยผ่านเว็บไซต์ Download
12. การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) แบบฉบับไม่สมบูรณ์ Download
13. การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) แบบฉบับสมบูรณ์ Download
14. การออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Download
15. ขั้นตอนการจัดทำหนังสือรับรองใหม่ Download
16. งานวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Download
17. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Download