ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้วัดตัวเพื่อตัดเย็บชุดครุย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้วัดตัวเพื่อตัดเย็บชุดครุย สามารถมาติดต่อรับบริการได้ ณ ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ ได้ตั้งแต่วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2221 4133  หรือ www.facebook.com/TheExcellences/  โดยขอให้จัดเตรียมค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการวัดตัวเพื่อตัดเย็บชุดครุย

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ อนุญาตให้เฉพาะบัณฑิตที่สวมชุดครุยที่มีเนื้อผ้าและแบบสีตรงตามที่กำหนดเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ชุดครุยของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีเนื้อผ้าและแบบสีไม่เป็นไปตามที่กำหนด บัณฑิตจะต้องทำการเสียค่าใช้จ่ายในการตัดเย็บชุดครุยใหม่ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published.