โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการโครงการ

เอกสารที่ใช้ในการประชุม

  1. แนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้
    โดย รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
  2. แนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้
    โดย รศ.ดร. บวร ปภัสราทร

Leave a Reply

Your email address will not be published.