โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคให้คำปรึกษานักศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.อาภรณ์ โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา
เรื่อง ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มทร.
คลิกเพื่อดาวน์โหลด