ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดการ

1

รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ

2

ตรวจสอบรายละเอียดในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

4

ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565

5

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ตรวจสอบรายละเอียดในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ระดับบัณฑิตศึกษา

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดการ

1

รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ

2

ตรวจสอบรายละเอียดในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

3

ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565

4

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ตรวจสอบรายละเอียดในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565