มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
รูปแบบออนไลน์

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว


นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแอป Microsoft Lens
เพื่อสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ได้

หลักฐานการชำระเงิน (ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
– นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อคณะ/หลักสูตร
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf
– ทำเอกสารตามไฟล์ตัวอย่าง (สำหรับนักศึกษาที่ทำการชำระแบบผ่อนผันให้ยื่นหลักฐานการชำระเงินทุกงวด ถ้ามีเอกสารหลายหน้าต้องรวมไฟล์ (Merge) เป็นไฟล์เดียวกันก่อนอัพโหลด)
– เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
– ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
– กรณีที่นักศึกษาทำหลักฐานการชำระเงินสูญหาย สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ คลิก
» คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารตัวอย่าง
– ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอล (.jpg)
– Resolution มากกว่าหรือเท่ากับ 300 DPI ขึ้นไป
– ขนาดประมาณ 1 นิ้ว  หรือใช้ไฟล์ดิจิตอลที่ได้จากร้านถ่ายรูป
– ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB (1 MB)
          นักศึกษาชาย  : รูปถ่ายชุดนักศึกษา(เนคไทสีเขียว)ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า
          นักศึกษาหญิง : รูปถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

» ประกาศการแต่งกายที่ใช้ในการติดรูปถ่ายบนบัตรประจำตัวนักศึกษา

» นักศึกษาสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่  »Facebook : utk shop at ราชมงคลกรุงเทพ «
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 64
– รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล – รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf
» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง
– สำเนาทะเบียนบ้าน สแกนไฟล์เฉพาะหน้ารายการที่เกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา ให้อยู่ในหน้าเดียวกันตามตัวอย่าง
– นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล 
 รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

– ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ (Transcript)  ต้องมีวันที่สำเร็จการศึกษา
– สแกนไฟล์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องรวมไฟล์ (Merge) เป็นไฟล์เดียวกันก่อนอัพโหลด
– รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ-สกุล รหัสประจำตัว นักศึกษา
ชื่อคณะ/หลักสูตร ลงในพื้นที่ว่าง ตามตัวอย่าง
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

– ให้อัพโหลดไฟล์ เฉพาะนักศึกษาที่มีชื่อ-นามสกุล ในบัตรประจำตัวประชาชนชน ไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลในใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
– นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล 
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

– ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ
– รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf
 »Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง«

» คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

หมายเหตุ ยกเลิกการเก็บเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

2. ใบสัญญายืนยันการเข้าศึกษา

ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

E-mail : register@mail.rmutk.ac.th