อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
1. ศศ.บ. การท่องเที่ยว
  ภาคปกติ : 13,820 บาท
2. ศศ.บ. การโรงแรม​
  ภาคปกติ : 13,820 บาท
3. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล​
  ภาคปกติ : 13,820 บาท
4. ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น​
  ภาคปกติ : 13,820 บาท
5. ศศ.บ. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร​
  ภาคปกติ : 13,820 บาท
6. ศศ.บ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
  ภาคปกติ : 13,820 บาท
1. วท.บ. เคมี​
  ภาคปกติ : 14,820 บาท
2. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาคปกติ : 14,820 บาท
3. วท.บ. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  ภาคปกติ : 14,820 บาท
4. ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
5. ทล.บ. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
6. ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
7. ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
8. วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
9. ทล.บ. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
1. อส.บ. วิศวกรรมการผลิต
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
2. อส.บ. เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
3. ค.อ.บ. เครื่องกล
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
4. ค.อ.บ. อุตสาหการ
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
1. วศ.บ. วิศวกรรมโยธา​
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
  ภาคสมทบ : 39,970 บาท
2. วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
  ภาคสมทบ : 39,970 บาท
3. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
4. วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ​
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
5. วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
  ภาคสมทบ : 39,970 บาท
6. วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
7. วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
8. วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
9. วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
10. วศ.บ. วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  ภาคปกติ : 71,770 บาท
1. บธ.บ. การเงิน
  ภาคปกติ : 13,770 บาท
2. บธ.บ. การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
  ภาคปกติ : 13,770 บาท
3. บธ.บ. การประเมินราคาทรัพย์สิน
  ภาคปกติ : 13,770 บาท
4. บช.บ. การบัญชี
  ภาคปกติ : 13,770 บาท
5. บธ.บ. การจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
  ภาคปกติ : 13,770 บาท
6. บธ.บ. การจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ภาคปกติ : 13,770 บาท
7. บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
  ภาคปกติ : 13,770 บาท
8. บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
  ภาคปกติ : 13,770 บาท
9. บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
  ภาคปกติ : 15,270 บาท
10. ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
  ภาคปกติ : 15,270 บาท
11. บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการตลาดธุรกิจค้าปลีก
  ภาคสมทบ : 32,770 บาท
12. บธ.บ. ธุรกิจการบิน
  ภาคปกติ : 30,570 บาท
1. ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  ภาคปกติ : 14,820 บาท
2. คศ.บ. อาหารและโภชนาการ
  ภาคปกติ : 14,820 บาท
  ภาคสมทบ : 37,870 บาท
3. คศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
  ภาคปกติ : 14,820 บาท
4. ทล.บ. การออกแบบแฟชั่น
  ภาคปกติ : 14,820 บาท
5. คศ.บ. ธุรกิจอาหาร
  ภาคปกติ : 14,820 บาท
6. วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  ภาคปกติ : 14,820 บาท
7. วท.บ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  ภาคปกติ : 14,820 บาท
1. วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งทอ
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
2. ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  ภาคปกติ : 15,970 บาท
1. บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  ภาคปกติ : 43,170 บาท
2. ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ
  ภาคปกติ : 43,170 บาท