ระดับปริญญาตรี

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564
1. ศศ.บ. การท่องเที่ยว
          ภาคปกติ : 13,820 บาท
2. ศศ.บ. การโรงแรม​
          ภาคปกติ : 13,820 บาท
3. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล​
         ภาคปกติ : 13,820 บาท
4. ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น​
         ภาคปกติ : 13,820 บาท
5. ศศ.บ. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
         ​ภาคปกติ : 13,820 บาท
6. ศศ.บ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
         ภาคปกติ : 13,820 บาท
1. วท.บ. เคมี​
         ภาคปกติ : 14,820 บาท
2. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
         ภาคปกติ : 14,820 บาท
3. วท.บ. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
         ภาคปกติ : 14,820 บาท
4. ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
5. ทล.บ. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
6. ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
7. ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
8. วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
9. ทล.บ. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
1. อส.บ. วิศวกรรมการผลิต
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
2. อส.บ. เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
3. ค.อ.บ. เครื่องกล
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
4. ค.อ.บ. อุตสาหการ
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
1. วศ.บ. วิศวกรรมโยธา​
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
         ภาคสมทบ : 39,970 บาท
2. วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
         ภาคสมทบ : 39,970 บาท
3. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
         ภาคสมทบ : 39,970 บาท
4. วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ​
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
5. วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
         ภาคสมทบ : 39,970 บาท
6. วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
7. วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
8. วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
9. วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
10. วศ.บ. วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
         ภาคปกติ : 71,770 บาท
1. บธ.บ. การเงิน
         ภาคปกติ : 13,770 บาท
2. บธ.บ. การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
         ภาคปกติ : 13,770 บาท
3. บธ.บ. การประเมินราคาทรัพย์สิน
         ภาคปกติ : 13,770 บาท
         ภาคสมทบ : 22,770 บาท
4. บช.บ. การบัญชี
         ภาคปกติ : 13,770 บาท
         ภาคสมทบ : 22,770 บาท
5. บธ.บ. การจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
         ภาคปกติ : 13,770 บาท
         ภาคสมทบ : 22,770 บาท
6. บธ.บ. การจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
         ภาคปกติ : 13,770 บาท
7. บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
         ภาคปกติ : 13,770 บาท
         ภาคสมทบ : 22,770 บาท
8. บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
         ภาคปกติ : 13,770 บาท
9. บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
         ภาคปกติ : 15,270 บาท
         ภาคสมทบ : 23,770 บาท
10. ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
         ภาคปกติ : 15,270 บาท
11. บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการตลาดธุรกิจค้าปลีก
      (โครงการไทวัสดุ 4 ปี)
         ภาคสมทบ : 20,770 บาท
12. บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการตลาดธุรกิจค้าปลีก
      (โครงการไทวัสดุ เทียบโอน)
         ภาคสมทบ : 22,770 บาท
13. บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการตลาดธุรกิจค้าปลีก
      (โครงการซีพี ออลล์)
         ภาคสมทบ : 29,770 บาท
14. บธ.บ. ธุรกิจการบิน
         ภาคปกติ : 30,570 บาท
1. ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
         ภาคปกติ : 14,820 บาท
2. คศ.บ. อาหารและโภชนาการ
         ภาคปกติ : 14,820 บาท
         ภาคสมทบ : 22,870 บาท
3. คศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
         ภาคปกติ : 14,820 บาท
4. ทล.บ. การออกแบบแฟชั่น
         ภาคปกติ : 14,820 บาท
5. คศ.บ. ธุรกิจอาหาร
         ภาคปกติ : 14,820 บาท
6. วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
         ภาคปกติ : 14,820 บาท
7. วท.บ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
         ภาคปกติ : 14,820 บาท
1. วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งทอ
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
2. ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
         ภาคปกติ : 15,970 บาท
1. บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
         ภาคปกติ : 43,170 บาท
2. ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ
         ภาคปกติ : 43,170 บาท

ระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย
และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต​
          ภาคปกติ : 31,700 บาท
          ภาคสมทบ : 42,700 บาท
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (ภาคปกติ) แบบ 1.1​
          ภาคปกติ : 33,200 บาท
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (ภาคปกติ) แบบ 2.2​
          ภาคปกติ : 33,200 บาท
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  (ภาคสมทบ) แบบ 2.1
          ภาคสมทบ : 43,200 บาท
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
          ภาคปกติ : 22,200 บาท
          ภาคสมทบ : 42,700 บาท

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ
          ภาคสมทบ : 39,700 บาท