ปฏิทินการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ระบบของมหาวิทยาลัย

ระบบ TCAS

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระบบของมหาวิทยาลัย

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

www.admissions.rmutk.ac.th

ระบบ TCAS64

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

www.admissions.rmutk.ac.th

ติดต่อสอบถาม

www.admissions.rmutk.ac.th

admissions@mail.rmutk.ac.th

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

0-2287-9625