วิสัยทัศน์

"วิสัยทัศน์ สวท."

เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ที่เป็นตามมาตรฐานการจัดการศึกษาและทันสมัย