ปรัชญา

"ปรัชญา สวท."

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลาง ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตร ให้บริการด้านเอกสารทางวิชาการ และมีการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล