การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2563

กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัว แบบออนไลน์

ปริญญาโท
วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563

ปริญญาเอก
วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา(ระบบงานทะเบียน)
เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ระบบบริการการศึกษา (ระบบงานทะเบียน)

เอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
- ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอล (.jpg)
- สำเนาใบเสร็จการชำระเงิน(ที่ชำระเงินจากกองคลัง) ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (.pdf)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (.pdf)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  (.pdf)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (.pdf)
- Transcript (.pdf)

อัพโหลดเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ช่องทางการติดต่อ

register@mail.rmutk.ac.th

เบอร์ติดต่อ

02-287-9625 , 080-234-8193 , 061-058-1375
ติดต่อได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.