กำหนดการรายงานตัวนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายระยะเวลาการรายงานตัว – วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ข้อปฏิบัติของการรายงานตัวนักศึกษา

  • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ เมื่อได้ทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมนำส่งหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่นักศึกษาบันทึกในระบบบริการการศึกษา (ระบบงานทะเบียน) ไม่ถูกต้องตามหลักฐานที่นักศึกษานำมายื่นเพื่อรายงานตัว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์แก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามหลักฐานทางราชการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่ยังไม่สามารถส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ นักศึกษาสามารถส่งไฟล์ ได้หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่อีเมล register@mail.rmutk.ac.th โดยตั้งชื่อไฟล์เอกสารตามตัวอย่าง และแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และคณะ/สาขาวิชา

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว


นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแอป Microsoft Office Lens ผ่านมือถือเพื่อสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ได้

          – ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอล (.jpg)
          – Resolution มากกว่าหรือเท่ากับ 300 DPI ขึ้นไป
          – ขนาดประมาณ 1 นิ้ว  หรือใช้ไฟล์ดิจิตอลที่ได้จากร้านถ่ายรูป
          – ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB (1 MB)
          นักศึกษาชาย  : รูปถ่ายชุดนักศึกษา(เนคไทสีเขียว)ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า
          นักศึกษาหญิง : รูปถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า

» ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการแต่งการของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

» นักศึกษาสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อชุดนักศึกษาและเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่  »Facebook : utk shop at ราชมงคลกรุงเทพ «
          – หลักฐานการชำระเงิน (ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา)
          – นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อคณะ/สาขาวิชา
          – ทำเอกสารให้อยู่หน้าเดียวกันตามตัวอย่าง
          – รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

          – ใบสัญญายืนยันการเข้าศึกษา สามารถพิมพ์ได้ที่  »http://reg.rmutk.ac.th«

               ขั้นตอนการพิมพ์ใบสัญญาการเข้าศึกษา
                  1.เข้าสู่ระบบ
»http://reg.rmutk.ac.th«
                  2.เลือกเมนู ประวัตินักศึกษา  (นักศึกษาต้องทำการกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วน)
                  3.พิมพ์สัญญายืนยันการเข้าศึกษา และลงนามในเอกสารให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง

          – นักศึกษา และผู้ปกครอง ต้องลงลายมือชื่อในใบสัญญาฯ ให้เรียบร้อย
          – สแกนไฟล์ทุกหน้า และต้องรวมไฟล์ (Merge) เป็นไฟล์เดียวกันก่อนอัพโหลด
          – รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

          – สแกนไฟล์เฉพาะด้านหน้าของบัตรประจำตัวประชาชน ให้อยู่ในหน้าเดียวกันตามตัวอย่าง
          – นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อคณะ/สาขาวิชา
          – บิดา มารดา และผู้ปกครอง ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล
          – รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

          – ให้อัพโหลดไฟล์ เฉพาะนักศึกษาที่มีชื่อ-นามสกุล ในบัตรประจำตัวประชาชนชน ไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลในใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
          – นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อคณะ/สาขาวิชา
          – รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

          – สำเนาทะเบียนบ้าน สแกนไฟล์เฉพาะหน้ารายการที่เกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา ให้อยู่ในหน้าเดียวกันตามตัวอย่าง
          – นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อคณะ/สาขาวิชา
          –
 รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf

          – ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ (Transcript)  ต้องมีวันที่สำเร็จการศึกษา
          – สแกนไฟล์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องรวมไฟล์ (Merge) เป็นไฟล์เดียวกันก่อนอัพโหลด

          – รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ-สกุล รหัสประจำตัว นักศึกษา
ชื่อคณะ/สาขาวิชา ลงในพื้นที่ว่าง ตามตัวอย่าง
          – รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf
          ในกรณีที่ยังไม่สามารถส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้  นักศึกษาสามารถส่งไฟล์ ได้หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่อีเมล register@mail.rmutk.ac.th โดยตั้งชื่อไฟล์เอกสารตามตัวอย่าง และแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา

          – ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ
          – รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .pdf
        »Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง«

อัพโหลดเอกสารการรายงานตัว