การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการตรวจสอบ
การลงทะเบียนเรียน
ครบตามหลักสูตร

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ : หากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร แต่ไม่มีรายชื่อ ให้แจ้งรายชื่อเพิ่มเติม พร้อมส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา