มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID 19

แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
(การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19)

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563