ข่าวสารสำหรับอาจารย์

การกรอกเกรดผ่านเว็ป เริ่มกรอกได้ตั้งแต่ 16 มี.ค. - 12 เม.ย. 2563 เวลา 24.00น.

คณะส่งเกรดมาที่ สวท. วันที่ 13 เม.ย.2563

หยุดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 2019 : COVID-19)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
(แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

การสอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสหกิจศึกษา
หรือรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

การเปลี่ยนแปลงการปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อ covid-19 ฉบับที่2
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563