ข่าวสารสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

หยุดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 2019 : COVID-19)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
(แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสหกิจศึกษา
หรือรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563