ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน

ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEIC


สำหรับนักศึกษาหลักสูตร

เทียบโอนรายวิชา

วันที่ 7 มีนาคม 2563

รอบเช้า

คณะบริหารธุรกิจ

7.30 - 8.45 น. ลงทะเบียน/ฝากสัมภาระ
8.45 น. ขึ้นห้องสอบ
9.30 - 11.30 น. สอบ

รอบบ่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

12.15- 13.30 น. ลงทะเบียน/ ฝากสัมภาระ
13.30 น. ขึ้นห้องสอบ
14.00-16.00 น. สอบ​

หมายเหตุ

แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ
บัตรนักศึกษา+ บัตรประชาชน / ใบขับขี่/หนังสือเดินทาง

ลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ในกรณีลืมบัตรนักศึกษา
สามารถมาขอใบรับรองในวันสอบ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

มาตรการสำหรับผู้สอบ TOEIC

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามประกาศของ Center for Professional Assessment (Thailand)

1. ให้นักศึกษาที่เดินทางกลับมา หรือ เดินทางผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใน 14 วัน งดการเข้าสอบในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบครั้งต่อไปในภายหลัง รายชื่อประเทศดังกล่าว มี 13 ประเทศ ดังนี้
(1) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
(2) สาธารณรัฐประชาชนจีน
(3) เขตปกครองพิเศษมาเก๊าฯ
(4) เขตปกครองพิเศษฮ่องกงฯ
(5) ประเทศญี่ปุ่น
(6) ประเทศไต้หวัน
(7) ประเทศมาเลเซีย
(8) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(9) สาธารณรัฐสิงคโปร์
(10) สาธารณรัฐรัฐฝรั่งเศส
(11) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
(12) สาธารณรัฐอิตาลี
(13) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

2. ถ้าหากนักศึกษาไม่ได้อยู่ตามมาตรการข้อ 1. ให้นักศึกษามาเข้าสอบได้ตามปกติโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และควรพกพาแอลกอฮอล์เจลติดตัว และใช้ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ หรือ ล้างมือบ่อย ๆ

3. เมื่อถึงสถานที่สอบ ให้นักศึกษาใช้แอลกอฮอล์เจลติดตัวทำความสะอาดมือก่อนเข้าห้องลงทะเบียน

4. ถ้าหากนักศึกษาไม่มี/ลืมหน้ากากอนามัยติดตัวมา ให้สวมหน้ากากอนามัยที่ฝ่ายรับลงทะเบียนมอบให้ และให้สวมใส่ตลอดเวลา ถ้าหากไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

5. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น กรณีที่ตรวจพบว่านักศึกษามีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทางศูนย์สอบฯ จะสงวนสิทธิ์ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบ

6. กรณีที่นักศึกษารู้สึกตัวว่าไม่สบาย มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยกเลิกหรือเลื่อนการสอบทันที

7. หากสังเกตเห็นผู้สอบรายอื่น มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อ เจ้าหน้าที่หรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจคัดกรอง

8. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีลักษณะดังข้อ 1., 6. และ 7. โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย

"หากมีข้อสงสัยโทร 0865009510 "
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ