โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

การใช้งานระบบสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

ณ ห้อง R401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการจัดอบรม

กลุ่มที่ 1

----------------

กลุ่มที่ 2

----------------

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

b6

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมปลั๊กพ่วง

b6

เล่ม มคอ.2 พร้อมไฟล์

----------------

Leave a Reply

Your email address will not be published.