แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

แจ้งผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ที่มีรายชื่อดังนี้

ยื่นเอกสาร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

***หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

One thought on “

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

Leave a Reply

Your email address will not be published.