โครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี

เอกสารประกอบการบรรยาย

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดย รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

อุดมศึกษาไทย 4.0 กับการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21

โดย รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร

Leave a Reply

Your email address will not be published.