ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (ตัดชุดที่มหาวิทยาลัยฯ)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ที่ทำการตัดเย็บชุดครุยไว้กับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์  ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ บริเวณโถงด้านล่าง ฝั่ง L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มารับชุดครุยเตรียมใบจองชุดที่ได้รับจากทางร้านพร้อมเงินประกันชุดมาพร้อมกันในวันรับชุด

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้เฉพาะบัณฑิตที่ชุดครุยมีเนื้อผ้าและสี ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ชุดครุยของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีเนื้อผ้าและสีไม่ตรง บัณฑิตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตัดเย็บชุดครุยใหม่ทันที และสำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ดำเนินการวัดตัวเพื่อตัดเย็บชุดครุย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 4133

Leave a Reply

Your email address will not be published.