ประกาศ เรื่องขอขยายระยะเวลาเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมเป็นอาจารย์กำกับแถว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 รอบเช้า นั้น

ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอขยายระยะเวลาเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมเป็นอาจารย์กำกับแถว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยสามารถแจ้งรายชื่อมายัง สวท. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published.