ขอแจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่ วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี กำหนดการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รถออกหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 4 กันยายน 2536 เวลา 6.30 น. ไฟล์หลักสูตรประกอบโครงการ เล่ม มคอ

ขอแจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1466">Read more

โครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการโครงการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 แผนที่ โรงแรมเคปราชา ชลบุรี รายชื่อผู้ร่วมเดินทางรถบัส คันที่ 1 รายชื่อผู้ร่วมเดินทางรถบัส คันที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยาย ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรครบรอบการปรับปรุง แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ อุดมศึกษาไทย

Read more

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กำหนดการโครงการ เอกสารที่ใช้ในการประชุม แนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ โดย รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล แนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ โดย รศ.ดร. บวร ปภัสราทร

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคให้คำปรึกษานักศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.อาภรณ์ โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มทร. คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคให้คำปรึกษานักศึกษา

     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคให้คำปรึกษานักศึกษา  ในวันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม  เพื่อให้อาจารย์มีสมรรถนะการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกด้าน มีความเข้าใจบริบทของสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ให้สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ทุกช่องทาง และสามารถนำความรู้ ทักษะ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษา  ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

Read more

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดจัดโครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสำหรับใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของบุคลากรแต่ละคณะ จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการตามเอกสารที่แนบมา ๑.

Read more

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับการฝึกอบรมตามคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ให้กับบุคคลากรในสถานประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดโครงการ ระยะที่ ๑ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง L๔๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐

Read more