โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

การใช้งานระบบสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง R401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการจัดอบรม กลุ่มที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กลุ่มที่ 1​

Read more

แจ้งกำหนดการจัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562 (จากเดิมโรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี) เปลี่ยนแปลงเป็น โรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ จังหวัดชลบุรี กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมปลั๊กพ่วงไปด้วย

Read more

ขอแจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่ วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี กำหนดการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รถออกหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 4 กันยายน 2536 เวลา 6.30 น. ไฟล์หลักสูตรประกอบโครงการ เล่ม มคอ

ขอแจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1466">Read more

โครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการโครงการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 แผนที่ โรงแรมเคปราชา ชลบุรี รายชื่อผู้ร่วมเดินทางรถบัส คันที่ 1 รายชื่อผู้ร่วมเดินทางรถบัส คันที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยาย ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรครบรอบการปรับปรุง แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ อุดมศึกษาไทย

Read more

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กำหนดการโครงการ เอกสารที่ใช้ในการประชุม แนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ โดย รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล แนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ โดย รศ.ดร. บวร ปภัสราทร

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคให้คำปรึกษานักศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.อาภรณ์ โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มทร. คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคให้คำปรึกษานักศึกษา

     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคให้คำปรึกษานักศึกษา  ในวันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม  เพื่อให้อาจารย์มีสมรรถนะการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกด้าน มีความเข้าใจบริบทของสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ให้สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ทุกช่องทาง และสามารถนำความรู้ ทักษะ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษา  ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

Read more

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดจัดโครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสำหรับใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของบุคลากรแต่ละคณะ จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการตามเอกสารที่แนบมา ๑.

Read more