การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ประกาศ  ณ  วันที่  29 กรกฎาคม  2564 กำหนดการ ระหว่างวันที่ 2 – 23 สิงหาคม 2564 วิธีการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

Read more

มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564) ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

Read more

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ข้อปฏิบัติของการรายงานตัวนักศึกษา ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รับเข้าปีการศึกษา 2564 กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่มีชื่อนักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อใช้สำหรับรับเงินคืน ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแอป Microsoft Lens เพื่อสแกนเอกสารเป็นไฟล์

Read more

การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563) รายชื่อนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักศึกษาชั้นปีอื่น ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เข้าสู่ระบบยื่นคำร้องการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ฯ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อยื่นคำร้อง ได้ระหว่างวันที่ 21 –

Read more

แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

– ประกาศแนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 – กำหนดการผ่อนผันชำระค่าบำรุงการศึกษาฯ นักศึกษาใหม่ รับเข้าปีการศึกษา 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คู่มือการใช้งานระบบผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาฯ แบบออนไลน์ เข้าสู่ระบบ ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาฯ / พิมพ์ใบชำระเงิน

Read more

แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่ประสงค์จะรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่ประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

Read more

แนวปฏิบัติการชำระเงินของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติการชำระเงินของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์การชำระเงิน ภายในวันที่ 18 – 24 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดการชำระเงิน เริ่มชำระเงินได้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม

Read more

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา 2564

ปฏิทินการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบของมหาวิทยาลัย โควตา ปวช./ปวส. รับตรง ปวช./ปวส. โควตาความสามารถพิเศษ ปวช./ปวส. รับตรง ปวช./ปวส. (รอบ2) โควตาสถานศึกษาเครือข่าย(MOU) ปวช./ปวส. โควตานักกีฬา ปวช./ปวส. ระบบ TCAS Portfolio > Portfolio1

Read more

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ได้รับผลกระทบ

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ประกาศ ณ

Read more

ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน

ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาหลักสูตร เทียบโอนรายวิชา วันที่ 7 มีนาคม 2563 รอบเช้า คณะบริหารธุรกิจ 7.30 – 8.45 น. ลงทะเบียน/ฝากสัมภาระ 8.45 น. ขึ้นห้องสอบ 9.30 – 11.30 น. สอบ รอบบ่าย

Read more