ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2565

ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ 1 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 2 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 3 การเทียบโอนรายวิชา (เฉพาะหลักสูตร 4 ปี เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียนฯ)

Read more

มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Read more

มคอ.2 ที่รับทราบจาก สป.อว.

1. คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) หลักสูตรปรับปรุง 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

คู่มือนักศึกษา คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา ปี พ.ศ. 2564 คลังหน่วยกิต : Credits Bank (3 ธ.ค. 64) ระบบส่งคำร้อง ใบถอนรายวิชา ติด w ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินในการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น

Read more

ข่าวสารอาจารย์

ข่าวสารสำหรับอาจารย์ ปี พ.ศ. 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2564 (ฉบับที่ 2) (30 ก.ย. 2564) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น (24 ส.ค. 64) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น (24

Read more

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับปริญญาตรี อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 Download PDF 1. คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) 1. ศศ.บ.

Read more

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 11 – 13  พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอรีนรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี หมายเหตุ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมข้อมูลเล่มหลักสูตร (มคอ.2) จำนวนหลักสูตรละ 1 เล่ม พร้อมไฟล์2. ผู้เข้าร่วมโครงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมปลั๊กไฟ3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่จะเดินทางไปกับรถของโครงการ

Read more

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 Click Download File คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 Click Download File คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 Click Download File คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Click Download

Read more

ข่าวสารสำหรับอาจารย์

ข่าวสารสำหรับอาจารย์ แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

Read more

ข่าวสารสำหรับอาจารย์

ข่าวสารสำหรับอาจารย์ แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน

Read more