แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

แจ้งผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ที่มีรายชื่อดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อ ยื่นเอกสาร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ***หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1485">Read more

รายงานการประชุม เรื่อง จำนวนนักศึกษาที่มีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนรับ ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม เอกสารอ้างอิง

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคให้คำปรึกษานักศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.อาภรณ์ โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มทร. คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Read more

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดจัดโครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสำหรับใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของบุคลากรแต่ละคณะ จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการตามเอกสารที่แนบมา ๑.

Read more

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับการฝึกอบรมตามคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ให้กับบุคคลากรในสถานประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดโครงการ ระยะที่ ๑ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง L๔๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐

Read more