ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2563 โดยจะดำเนินการจัดทำบัตรร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะประสานกับธนาคารเพื่อกำหนดวัน เวลาการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบภายหลัง ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read more

ส่งเอกสารการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ขยายระยะเวลาการรายงานตัว – วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ข้อปฏิบัติของการรายงานตัวนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ เมื่อได้ทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมนำส่งหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่นักศึกษาบันทึกในระบบบริการการศึกษา (ระบบงานทะเบียน) ไม่ถูกต้องตามหลักฐานที่นักศึกษานำมายื่นเพื่อรายงานตัว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์แก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามหลักฐานทางราชการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ยังไม่สามารถส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้

Read more

ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร

การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ขั้นตอนการตรวจสอบ การลงทะเบียนเรียน ครบตามหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Read More ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ : หากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร แต่ไม่มีรายชื่อ ให้แจ้งรายชื่อเพิ่มเติม พร้อมส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา  คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

Read more

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ได้รับผลกระทบ

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ประกาศ ณ

Read more

แบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับอาจารย์ แบบฟอร์มขอส่งผลการเรียนล่าช้า แบบฟอร์มใบแนบค่าสอนเกินภาระงาน สวท.16 ใบรายงานผลการแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สวท.20 ผลเทียบโอนความรู้่และให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ สวท.21 ตารางเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตหมวดศึกษาทั่วไป

Read more

แบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

แบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สวท. 8-01 ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สวท. 8-02 ขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สวท. 8-03 ขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สวท. 8-04 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สวท. 8-05 ขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สวท. 8-06 ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สวท. 8-07 การสอบวิทยานิพนธ์ (บทคัดย่อ) สวท.

Read more

แบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สวท.01 ใบคำร้องทั่วไป สวท.02 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน) สวท.03 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองและใบรายงาน (ผู้สำเร็จการศึกษา) สวท.04 ใบขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลและทำบัตร สวท.05 ใบคำร้องขอลาพัก สวท.06 ใบคำร้องรักษาสภาพ สวท.07 ใบคำร้องขอลาออก สวท.08 ใบคำร้องขอคืนสภาพ_กลับเข้าศึกษา สวท.09 ใบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา สวท.10 ใบขอย้ายคณะ สวท.11

Read more

ข่าวสารสำหรับอาจารย์

ข่าวสารสำหรับอาจารย์ แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน

Read more

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด ยกเลิกและประกาศขยายเวลาปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่5) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 คลิก

Read more