ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2565

ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ 1 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 2 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 3 การเทียบโอนรายวิชา (เฉพาะหลักสูตร 4 ปี เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียนฯ)

Read more

ระบบคลังหน่วยกิต (CREDITS BANK)

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<< ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และบุคคลที่มีความสนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (คลังหน่วยกิต : CREDITS BANK) ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตารางการอบรม >>คลิกที่นี่<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม – วันที่

Read more

มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Read more

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รับเข้าปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รับเข้าปีการศึกษา 2564 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคุณทวีเกียรติ อนุตรเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 89669 1821คุณรุ่งอมร สุขลาวัลย์กุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 83188 6042

Read more

มคอ.2 ที่รับทราบจาก สป.อว.

1. คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) หลักสูตรปรับปรุง 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ขั้นตอนการขอลด/ คืนค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2564 ประกาศ ณ วันที่  13  สิงหาคม 2564 ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และ

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

คู่มือนักศึกษา คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา ปี พ.ศ. 2564 คลังหน่วยกิต : Credits Bank (3 ธ.ค. 64) ระบบส่งคำร้อง ใบถอนรายวิชา ติด w ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินในการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น

Read more

การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ประกาศ  ณ  วันที่  29 กรกฎาคม  2564 กำหนดการ เดิม ระหว่างวันที่ 2 – 23 สิงหาคม 2564 ขยายระยะเวลาถึง วันที่

Read more

มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ขั้นตอนการขอลด/ คืนค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2564) ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564) ประกาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

Read more