ระบุรหัสนักศึกษา* :
รายละเอียด
ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2562
3. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 และวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)