ระบุรหัสนักศึกษา* :
รายละเอียด
ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สภาอนุมัติวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2562
3. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 และวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์(เวลา 08.30 - 16.30 น.)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)