ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
สภาอนุมัติวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561
3. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป วันจันทร์ – วันศุกร์(เวลา 8.30 - 16.30 น.)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)
รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ไทย) ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) คณะ สาขา #